ارزیابي همبستگي نتایج حاصل از آناليزهای بافت نرم و سخت جهت تعيين تحدب صورت و زاویه‌ی فاسيال در مراجعه کنندگان به کلينيک‌های ارتودنسي شهر بندرعباس

  • Abdolsalam Parastesh عبدالسلام پرستش کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
  • Farnaz Fakhri فرناز فخری مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
  • Maryamsadat Nikoo مریم‌السادات نیکو دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Zahra Mousavi زهرا موسوی دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: از آن‌جا که هارمونی و بالانس صورت در نتیجه‌ی تأثیر متقابل بافت سخت و نرم تعیین می‌گردد، پی بردن به رابطه‌ی این دو بافت در طراحی درمان، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی زاویه‌ی فاسیال و زاویه‌ی تحدب صورت در بافت نرم و میزان ارتباط آن با بافت سخت در افراد مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهر بندرعباس بود. 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 75 فیلم لترال سفالومتری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با دامنه‌ی سنی 18-25 سال، دارای دندان‌های دائمی (به جز مولر سوم) و بدون سابقه‌ی ترومای سر و صورت، سابقه‌ی جراحی ارتوگناتیک، سابقه‌ی درمان قبلی ارتودنسی و آنومالی مادرزادی بودند. مقدار زاویه‌های فاسیال بافت نرم و سخت، زاویه‌ی تحدب صورت بافت نرم و سخت، ضخامت بافت نرم چانه و ضخامت لب بالا اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 آنالیز شد. برای مقایسه‌ی بین دو گروه مرد و زن، از آزمون من‌ویتنی و برای بررسی همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (0/05 > p value). 

يافته‌ها: همبستگی بین زاویه‌ی فاسیال (p value > 0/05  ،r = 0/9) و زاویه‌ی تحدب صورتی (p value > 0/05 ، r = 0/7) در بافت نرم و سخت، معنی‌دار بود. میانگین ضخامت لب بالا در مردان 2/33 ± 14/58 و در زنان 1/74 ± 12/20 میلی‌متر بود. بین ضخامت بافت نرم چانه با جنس، ارتباط معنی‌دار وجود داشت (0/05 > p value). میانگین ضخامت بافت نرم چانه در مردان (2/32 ± 12/50) بیشتر از زنان (2/32 ± 10/84) می‌باشد. 

نتیجه‌گیری: با توجه به همبستگی بین زاویه‌ی فاسیال و زاویه‌ی تحدب صورتی در بافت نرم و سخت، می‌توان از بافت نرم برای فهم این موارد در بافت سخت استفاده کرد. 

کلید واژه‌ها: ارتودنسی، بافت نرم و بافت سخت. 

مراجع

1. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2011.
2. Rakosi T. An atlas and manual of cephalometric radiography. Philadelphia, PA: Lea & Febiger; 1982.
3. Bowman SJ. Facial esthetics in orthodontics. J Am Dent Assoc 1999; 130(8): 1173-81.
4. Kouli A, Papagiannis A, Konstantoni N, Halazonetis DJ, Konstantonis D. A geometric morphometric evaluation of hard and soft tissue profile changes in borderline extraction versus non-extraction patients. Eur J Orthod 2018. [Epub ahead of print]
5. Lee YJ, Park JT, Cha JY. Perioral soft tissue evaluation of skeletal Class II Division 1: A lateral cephalometric study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2015; 148(3): 405-13.
6. Burstone CJ. Lip posture and its significance in treatment planning. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1967; 53(4): 262-84.
7. Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry: from basics to 3-D imaging. 2nd ed. Quintessence Pub Co; 2006. p. 65-216.
8. McNamara L, McNamara JA Jr, Ackerman MB, Baccetti T. Hard-and soft-tissue contributions to the esthetics of the posed smile in growing patients seeking orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(4): 491-9.
9. Perović T, Blažej Z. Male and female characteristics of facial soft tissue thickness in different orthodontic malocclusions evaluated by cephalometric radiography. Med Sci Monit 2018; 24: 3415-24.
10. Burstone CJ. The integumental profile. Am J Orthod 1958; 44(1): 1-25.
11. Al-TakiAA, Oguz F, Abuhijleh. E. Facial soft tissue values in Persian adults with normal occlusion and well-balanced faces. Angle Orthod 2009; 79(3): 491-4.
12. de Greef S, Claes P, Vandermeulen D, Mollemans W, Suetens P, Willems G. Large-scale in-vivo Caucasian facial soft tissue thickness database for craniofacial reconstruction. Forensic Sci Int 2006; 159(Suppl 1): S126-S146.
13. Utsuno H, Kageyama T, Uchida K, Yoshino M, Miyazawa H, Inoue K. Facial soft tissue thickness in Japanese children. Forensic Sci Int 2010; 199(1-3): 109.e1-6.
14. Domaracki M, Stephan CN. Facial soft tissue thicknesses in Australian adult cadavers. J Forensic Sci 2006; 51(1): 5-10.
15. Genecov JS, Sinclair PM, Dechow PC. Development of the nose and soft tissue profile. Angle Orthod 1990; 60(3): 191-8.
16. Ramezanzadeh BA, Karimi MH, Tahmasbi S. Cephalometric evaluation of facial soft tissue facial profile for 16-21 years old students of Kerman with normal occlusion. J Isfahan Dent Sch 2009: 5(2): 107-12. [In Persian].
17. Holdaway RA. A soft-tissue cephalometric analysis and its use in orthodontic treatment planning. Part I. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1983; 84(1): 1-28.
18. Basciftci FA, Uysal T, Buyukerkmen A. Determination of Holdaway soft tissue norms in Anatolian Turkish adults. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 123(4): 395-400.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
عبدالسلام پرستشAP, فرناز فخریFF, مریم‌السادات نیکوMN, زهرا موسویZM. ارزیابي همبستگي نتایج حاصل از آناليزهای بافت نرم و سخت جهت تعيين تحدب صورت و زاویه‌ی فاسيال در مراجعه کنندگان به کلينيک‌های ارتودنسي شهر بندرعباس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:443-50. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1576

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد