بررسی کیفیت زندگی بیماران درمان شده با دنچر کامل در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال‌های 1395-1397

  • Samaneh Abbasi ثمانه عباسی گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.
  • Fariborz Vafaei فریبرز وفایی گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.
  • Sara Khazaei سارا خزایی گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.
  • Maryam Farhadian مریم فرهادیان گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • Zahra Bagheri زهرا باقری دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات نشان داده‌اند که بی‌دندانی و دنچرهای کامل معمولی، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران می‌گذارد، اما برخی دیگر رضایت بالایی از زندگی روزانه را در این بیماران گزارش کرده‌اند. از آنجایی که نتایج مطالعات در این خصوص متناقض بوده و همچنین در ایران مطالعات کمی به ارزیابی این موضوع پرداخته‌اند، لذا در این مطالعه، کیفیت زندگی افراد درمان شده با دنچر کامل در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان طی سال‌های 1395-1397 مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: شرکت‌کنندگان از بین مراجعه‌کنندگان به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال تحصیلی 1395-97 انتخاب شدند. اطلاعات فردی و بالینی بیماران ثبت شد و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهانی توسط پرسش‌نامه‌ی استاندارد 14-OHIP (Oral Health Impact Profile) قبل از تحویل دنچر و یک بار هم یک ماه بعد از تحویل دنچر، ارزیابی و مقایسه شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس یک‌طرفه و رتبه‌ای علامت‌دار ویلکاکسون در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 صورت گرفت (0/05 = α).

يافته‌ها: نمره‌ی OHIP پس از تحویل دست دندان جدید در مجموع افراد شرکت‌کننده، به طور معنی‌داری کاهش یافت (0/008 = p value) و این کاهش در زنان معنی‌دار بود اما در مردان معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: بطور کلی استفاده از دست دندان، باعث بهبود کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهانی افراد می‌شود که این بهبود، بیشتر مربوط به جنبه‌هایی همچون تکلم، رژیم غذایی و خجالت از وضعیت ظاهری می‌باشد.

کلید واژه‌ها: 14-OHIP، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، دنچر کامل.

مراجع

1. Lee JS, Weyant RJ, Corby P, Kritchevsky SB, Harris TB, Rooks R, et al. Edentulism and nutritional status in a biracial sample of well-functioning, community-dwelling elderly: the health, aging, and body composition study. Am J Clin Nutr 2004; 79(2): 295-302.
2. Miura H, Kariyasu M, Yamasaki K, Arai Y, Sumi Y. Relationship between general health status and the change in chewing ability: a longitudinal study of the frail elderly in Japan over a 3-year period. Gerodontology 2005; 22(4): 200-5.
3. Brennan DS, Singh KA. Dietary, self-reported oral health and socio-demographic predictors of general health status among older adults. J Nutr Health Aging 2012; 16(5): 437-41.
4. Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the oral health impact profile. Community Dent Health 1994; 11(1): 3-11.
5. Koller M, Klinkhammer-Schalke M, Lorenz W, editors. Outcome and quality of life in medicine: a conceptual framework to put quality of life research into practice. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2005; 23(3): 186-92.
6. Naito M, Yuasa H, Nomura Y, Nakayama T, Hamajima N, Hanada N. Oral health status and health-related quality of life: a systematic review. J Oral Sci 2006; 48(1): 1-7.
7. Slade GD. Assessment of oral health related quality of life. Oral health-related quality of life. Chapel Hill, NC: School of Dentistry, University of North Carolina; 1997.
8. Steele JG, Sanders AE, Slade GD, Allen PF, Lahti S, Nuttall N, et al. How do age and tooth loss affect oral health impacts and quality of life? A study comparing two national samples. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32(2): 107-14.
9. McGrath C, Bedi R. The association between dental anxiety and oral health related quality of life in Britain. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32(1): 67-72.
10. Slade GD. Derivation and validation of a short form oral health impact profile. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25(4): 284-90.
11. Perea C, Suárez-García MJ, Del Río J, Torres-Lagares D, Montero J, Castillo-Oyagüe R. Oral health-related quality of life in complete denture wearers depending on their socio-demographic background, prosthetic-related factors and clinical condition. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013; 18(3): e371-80.
12. Motallebnejad M, Hadian H, Mehdizadeh S, Hajiahmadi M. Validity and reliability of the Persian version of the oral health impact profile (OHIP)-14. Caspian J Intern Med 2011; 2(4): 314-20.
13. Allen PF, McMillan AS. A longitudinal study of quality of life outcomes in older adults requesting implant prostheses and complete removable dentures. Clin Oral Implants Res 2003; 14(2): 173-9.
14. Reisine ST. The impact of dental conditions on social functioning and the quality of life. Annu Rev Public Health 1988; 9: 1-19.
15. Agerberg G, Carlsson GE. Chewing ability in relation to dental and general health: analyses of data obtained from a questionnaire. Acta Odontologica Scandinavica 1981; 39(3): 147-53.
16. de Souza e Silva ME, de Magalhães CS, Ferreira e Ferreira E.. Complete removable prostheses: from expectation to (dis) satisfaction. Gerodontology 2009; 26(2): 143-9.
17. Sheiham A, Croog SH. The psychosocial impact of dental diseases on individuals and communities. Behavioral Medicine 1981; 4(3): 257-72.
18. Kuo HC, Kuo YS, Lee IC, Wang JC, Yang YH. The association of responsiveness in oral and general health-related quality of life with patients’ satisfaction of new complete dentures. Qual Life Res 2013; 22(7): 1665-74.
19. Lee IC, Yang YH, Ho PS, Lee IC. Exploring the quality of life after denture‐wearing within elders in Kaohsiung. Gerodontology 2012; 29(2): e1067-77.
20. Shigli K, Hebbal M. Assessment of changes in oral health‐related quality of life among patients with complete denture before and 1 month post‐insertion using Geriatric Oral Health Assessment Index. Gerodontology 2010; 27(3): 167-73.
21. John MT, Slade GD, Szentpétery A, Setz JM. Oral health-related quality of life in patients treated with fixed, removable, and complete dentures 1 month and 6 to 12 months after treatment. Int J Prosthodont 2004; 17(5): 503-11.
22. Forgie AH, Scott BJ, Davis DM. A study to compare the oral health impact profile and satisfaction before and after having replacement complete dentures in England and Scotland. Gerodontology 2005; 22(3): 137-42.
23. Critchlow SB, Ellis JS. Prognostic indicators for conventional complete denture therapy: a review of the literature. J Dent 2010; 38(1): 2-9.
24. Heydecke G, Klemetti E, Awad MA, Lund JP, Feine JS. Relationship between prosthodontic evaluation and patient ratings of mandibular conventional and implant prostheses. Int J Prosthodont 2003; 16(3): 307-12.
25. Panek H, Krawczykowska H, Dobosz A, Napadłek P, Panek BA, Sosna‐Gramza M. Follow‐up visits as a measure of adaptation process to removable prostheses. Gerodontology 2006; 23(2): 87-92.
26. Kuba T, Quinones-Jenab V. The role of female gonadal hormones in behavioral sex differences in persistent and chronic pain: clinical versus preclinical studies. Brain Res Bull 2005; 66(3): 179-88.
27. Fillingim RB, Maixner W. The influence of resting blood pressure and gender on pain responses. Psychosom Med 1996; 58(4): 326-32.
28. Logan HL, Gedney JJ. Sex differences in the long-term stability of forehead cold pressor pain. J Pain 2004; 5(7): 406-12.
29. Preciado A, Del Río J, Suárez-García M-J, Montero J, Lynch CD, Castillo-Oyagüe R. Differences in impact of patient and prosthetic characteristics on oral health-related quality of life among implant-retained overdenture wearers. J Dent 2012; 40(10): 857-65.
30. Awad MA, Rashid F, Feine JS, Overdenture Effectiveness Study Team Consortium. The effect of mandibular 2-implant overdentures on oral health-related quality of life: an international multicentre study. Clin Oral Implants Res 2014; 25(1): 46-51.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
ثمانه عباسیSA, فریبرز وفاییFV, سارا خزاییSK, مریم فرهادیانMF, زهرا باقریZB. بررسی کیفیت زندگی بیماران درمان شده با دنچر کامل در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال‌های 1395-1397. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:383-91. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1578

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد