تعیین موقعیت آناتومیک شریان آلوئولار خلفی- فوقانی درون سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT در افراد بالای 20 سال

  • Mohamad Amin Tavakoli Harandi محمدامین توکلی هرندی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Roshanak Ghaffari روشنک غفاری گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Mohamad Tavakoli Ataabadi محمد توکلی عطاآبادی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: به منظور جلوگیری از عوارض ناخواسته در جراحی‌ها، دانستن نحوه‌ی تأمین جریان خون سینوس ماگزیلا اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی شریان آلوئولار خلفی- فوقانی در سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT در افراد بالای 20 سال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصيفي- تحليلي، تصاویر CBCT تعداد 135 نفر با میانگین سنی 34/4 سال، مورد بررسی قرار گرفت. قطر شریان، فاصله تا دیواره‌ی مدیال سینوس و وضعیت قرارگیری درون دیواره‌ی سینوس در نمای کرونال، ارزیابی شد. در پایان، داده‌های به دست آمده از نرم‌افزار SIDEXIS 3D وارد برنامه‌ی SPSS نسخه‌ی 20 شد و با استفاده از آزمون‌های آماری تی، کای‌اسکوئر و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید (0/05 > p value).

يافته‌ها: تعداد 243 (90 درصد) شریان آلوئولار خلفی- فوقانی، درون سینوس ماگزیلا مشاهده شد که توزیع فراوانی شریان درون سینوس، بین زنان و مردان، تفاوت معنی‌دار نداشت (0/33 = p value). محل شریان با بیش‌ترین فراوانی در ناحیه‌ی مولر اول و کم‌ترین فراوانی در ناحیه‌ی پرمولر اول مشاهده شد. شایع‌ترین تایپ شریان، نوع داخل استخوانی (تیپ I) بود. بیش‌ترین میانگین فاصله‌ی شریان تا دیواره‌ی مدیالی، در ناحیه‌ی مولر سوم و کم‌ترین مقدار در ناحیه‌ی پرمولر اول بود. همچنین با افزایش سن، فاصله‌ی شریان تا دیواره‌ی مدیالی و قطر عمودی کاهش یافت (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: مشخص کردن ساختارهای آناتومیک ذاتی و شریان در سینوس ماگزیلاری، اطلاعات مفیدی را فراهم کرده تا از بروز عوارض ناخواسته طی جراحی اجتناب شود.

کلید واژه‌ها: ششریان خلفی- فوقانی فک، شریان تحت کاسه‌ی چشمی، سینوس ماگزیلاری، سی‌تی‌اسکن با اشعه‌ی مخروطی.

مراجع

1. Chitsazi MT, Shirmohammadi A, Faramarzi M, Esmaieli F, Chitsazi S. Evaluation of the position of the posterior superior alveolar artery in relation to the maxillary sinus using the Cone-Beam computed tomography scans. J Clin Exp Dent 2017; 9(3): e394-e399.
2. Pandharbale AA, Gadgil RM, Bhoosreddy AR, Kunte VR, Ahire BS, Shinde MR, et al. Evaluation of the posterior superior alveolar artery using cone beam computed tomography. Pol J Radiol 2016; 81: 606-10.
3. Danesh-Sani SA, Movahed A, ElChaar ES, Chong Chan K, Amintavakoli N. Radiographic evaluation of maxillary sinus lateral wall and posterior superior alveolar artery anatomy: a cone-beam computed tomographic study. Clin Implant Dent Relat Res 2017; 19(1): 151-60.
4. Shahidi S, Zamiri B, Momeni Danaei S, Salehi S, Hamedani S. Evaluation of anatomic variations in maxillary sinus with the aid of cone beam computed tomography (CBCT) in a population in South of Iran. J Dent (Shiraz) 2016; 17(1): 7-15.
5. Haghanifar S, Moudi E, Gholinia H, Mohammadian P. Evaluation of the location of the posterior superior alveolar artery in the maxillary sinus by Cone beam computed tomography. Int J Adv Biotechnol Res 2016; 7 (Special Issue): 1173-81.
6. Ilguy D, Ilguy M, Dolekoglu S, Fisekcioglu E. Evaluation of the posterior superior artery and the Maxillary sinus with CBCT. Braz Oral Res 2013; 27(5): 431-7.
7. Kurt MH, Kursun ES, Alparslan YN, Oztas B. Posterior Superior Alveolar artery evaluation in a Turkish subpopulation using CBCT. Clin Dent Res 2014; 38(2): 12-9.
8. Khojastehpour L, Dehbozorgi M, Tabrizi R, Esfandnia S. Evaluating the anatomical location of the posterior superior alveolar artery in cone beam computed tomography images. Int J Oral Maxillofac Surg 2016; 45(3): 354-8.
9. Güncü GN, Yildirim YD, Wang HL, Tözüm TF. Location of Posterior superior alveolar artery and evaluation of Maxillary sinus anatomy with computerized tomography: a clinical study. Clin Oral Implants Res 2011; 22(10): 1164-7.
چاپ شده
2019-08-17
استناد به مقاله
1.
محمدامین توکلی هرندیMATH, روشنک غفاریRG, محمد توکلی عطاآبادیMTA. تعیین موقعیت آناتومیک شریان آلوئولار خلفی- فوقانی درون سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT در افراد بالای 20 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:312-21. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1581

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد