بررسی نگرش و آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با فوریت‌های پزشکی در درمان‌های دندان‌پزشکی

  • Mohammad Nasirzadeh محمد نصیرزاده دندان‌پزشک، تبریز، ایران.
  • Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Hadi Nouri هادی نوری دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: اورژانس‌های پزشکی، هر چند در مطب‌های دندان‌پزشکی شایع نیستند، عدم برخورد مناسب با آنها ممکن است باعث عوارض جبران‌ناپذیری برای بیمار گردد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با اورژانس‌های شایع پزشکی در درمان‌های دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسش‌نامه، 120 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان (53 مرد و 67 زن) با میانگین سنی 13 ± 41/2، به طور تصادفی انتخاب شدند. یک پرسش‌نامه شامل متغیرهای دموگرافیک، اطلاعات مربوط به سابقه‌ی دریافت آموزش، نگرش دندان‌پزشکان در مورد لزوم دریافت آموزش بیش‌تر و یک آزمون 10 سؤالی در مورد نحوه‌ی برخورد با اورژانس‌های شایع پزشکی در اختیار آنها قرار داده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری پیرسون، اسپیرمن، تی، کای‌اسکوئر و فیشر در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: تعداد 69 نفر (57/5 درصد) نمره‌ی ضعیف (صفر تا 5)، 32 نفر نمره‌ی متوسط (6)، 13 نفر نمره‌ی خوب (7) و 6 نفر نمره‌ی بسیار خوب (8 و بالاتر) را کسب کردند. 94 درصد شرکت‌کنندگان اظهار کردند که سابقه‌ی دریافت آموزش کافی در این زمینه نداشته‌اند و نزدیک به 97 درصد از دندان‌پزشکان، بر لزوم دریافت آموزش بیشتر تأکید داشتند. میانگین نمره‌ی کل دندان‌پزشکان بین دو جنس، تفاوت معنی‌داری نداشت (0/38 = p value). با افزایش فاصله‌ی فارغ‌التحصیلی، میزان آگاهی افزایش یافت (0/028 = p value). کمتر از 30 درصد دندان‌پزشکان، اظهار کردند که همه‌ی تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای برخورد با اورژانس‌های پزشکی را در مطب خود دارند.

نتیجه‌گیری: دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان، آگاهی کمی در مورد نحوه‌ی برخورد درست با اورژانس‌های شایع پزشکی دارند و به خوبی جهت برخورد با این حوادث آموزش ندیده و مطب‌های‌شان نیز تجهیز نشده است. دندان‌پزشکان، نیاز قابل توجهی برای دریافت آموزش در این زمینه در خود می‌بینند و آموزش‌های داده شده در گذشته، پاسخگوی نیازهای آنها نبوده است.

کلید واژه‌ها: اورژانس‌ها، دندان‌پزشکان، آگاهی.

مراجع

1. Hashemipour M, Ataie S, Orandi S. The knowledge and practice of dentists about medical emergency in private dental offices. J Dent Shiraz Univ Med Sci 2009; 10(3): 222-33. [In Persian].
2. de Jong KJ, Oosting J, Peters GJ, Abraham-Inpijn L. Detecting medical problems in dentistry: A survey of 4087 patients in The Netherlands. Eur J Med 1992; 1(1): 23-9.
3. Bavitz JB. Emergency management of hypoglycemia and hyperglycemia. Dent Clin North Am 1995; 39(3): 587-94.
4. Jamalpour MR, Asadi HK, Zarei K .Basic life support knowledge and skills of Iranian general dental practitioners to perform cardiopulmonary resuscitation Niger Med J 2015; 56(2): 148-52.
5. Farhad Mollashahi L, Honarmand M. Assessment of knowledge and attitude of general dental practitioners about medical emergencies in Zahedan, Iran. J Mashhad Dent Sch 2009; 32(4): 319-24. [In Persian].
6. Malamed SF. Managing medical emergencies. J Am Dent Assoc 1993; 124(8): 40-53.
7. Council on Dental Therapeutics. Office emergencies and emergency kits. J Am Dent Assoc 2002; 133(3): 364-5.
8. Amir Chaghmaghi M, Mohtasham N, Saidi M. Clinical and demographic findings of oral exophytic lesions in patients referred to oral medicine department of Mashhad Dental School-Iran (2004-7). J Mashhad Dent Sch 2010; 34(3): 179-88. [In Persian].
9. Stafuzza TC, Carrara CF, Oliveira FV, Santos CF, Oliveira TM. Evaluation of the dentists' knowledge on medical urgency and emergency. Braz Oral Res 2014; 28(1): 1-5.
10. Khami MR, Yazdani R, Afzalimoghaddam M, Razeghi S, Moscowchi A. Medical emergency management among Iranian dentists. J Contemp Dent Pract 2014; 15(6): 693-8.
11. Birang R, Kaviani N, Behnia M, Mirghaderi M. Isfahan dentists’ readiness for medical emergencies: their knowledge and access to necessary equipment’s. Iranian J Med Educ 2005; 5(2): 47-54. [In Persian].
12. Babaee N, Bejeh Mir AP, Serajpoor H. Assessment of Babul’s dentist knowledge regarding medical emergencies in dental office in 2010. J Dent Tehran Univ Med Sci 2013; 26(4): 314-20. [In Persian].
13. Reid JR, Wheeler SF. Hyperthyroidism: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2005; 72(4): 623-30.
14. Morrison AD, Goodday RH. Preparing for medical emergencies in the dental office. J Can Dent Assoc 1999; 65(5): 284-6.
15. Chapman PJ, Penkeyman HW. Successful defibrillation of a dental patient in cardiac arrest. Aust Dent J 2002; 47(2): 176-7.
16. Jafari M, Pishva SS, Sarrafan N. Evaluation of the knowledge and preparedness of general dentists about medical emergencies in Urmia in 2012. J Urmia Univ Med Sci 2013, 24(8): 639-46. [In Persian].
17. Zamanzadeh M, Haddadi A, Moosazadeh M, Karimzadeh A, Ghorbani A. Assessment of senior students' and dentists' knowledge about medical emergencies in dental offices, Sari, Iran 2016. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27(154): 173-8. [In Persian].
18. Yaghooti Khorasani MM, Vazirinejad R. The level of access to medicine and ancillary equipment’s needed for emergency cases in dental private offices in four southeast cities in Iran (2007-2008). J Mash Dent Sch 2011; 35(2): 131-40. [In Persian].
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
محمد نصیرزادهMN, مریم زارع جهرمیMZJ, هادی نوریHN. بررسی نگرش و آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با فوریت‌های پزشکی در درمان‌های دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:406-15. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1587

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد