بررسی میزان آسیب‌های مینای دندان در دیباند براکت‌های سرامیکی با لیزر CO2 و بدون آن در ارتودنسی

  • Mohammadreza Zare Mohazabieh محمدرضا زارع مهذبیه دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Mehdi Rafei مهدی رفیعی گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Soosan Sadeghian سوسن صادقیان گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Hamid Reza Motazedian حمیدرضا معتضدیان دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیباندینگ براکت‌های سرامیکی، باعث آسیب‌های مینایی دندان و شکستگی براکت می‌شود و علت آن استحکام پیوند بالای براکت‌های سرامیکی و مقاومت پایین آنها به شکست می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزان آسیب‌های مینای دندان در دیباند براکت‌های سرامیکی با لیزر CO2 و بدون آن در درمان‌های ارتودنسی بود.

مواد و روش‌ها: در اين بررسي تجربی آزمايشگاهي، تعداد 44 دندان پر‌مولر اول كشيده شده انتخاب شد و به روش تصادفي در دو گروه 22 تايي قرار گرفت. بعد از باندینگ، دندان‌ها به دو گروه برای دیباندیگ با تاباندن لیزر CO2 و بدون لیزر تقسیم شدند. برای تعيين دقيق شمار و طول ترك‌هاي مينايي در پـيش و پس از برداشتن براكت از استريوميكروسـكوپ با بزرگ‌نمـايي 10 برابـر استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل و تی زوجی و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی‌‌‌‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: در دندان‌های گروه بدون لیزر، 4/5 درصد شکستگی مینا و 9/1 درصد شکستگی قاعده‌ی براکت وجود داشت. در گروه دیباند با لیزر CO2، هیچ موردی از شکستگی براکت یا مینا دیده نشد و میانگین طول ترک‌ها در این گروه، به طور معنی‌داری کمتر بود (0/001 > p value). تعداد ترک‌های مینای دندان در دو گروه قبل و بعد از دیباندینگ به طور معنی‌داری اختلاف نشان داد (0/018 > p value) و اگر چه بعد از دیباندینگ در هر دو گروه افزایش یافت اما این افزایش در دندان‌های گروه دیباندینگ با لیزر CO2 کمتر بود (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: دیباندینگ براکت‌های سرامیکی با استفاده از لیزر CO2، می‌تواند آسیب‌های مینا حین دیباندینگ را کاهش دهد.

کلید واژه‌ها: براکت سرامیکی، دیباندینگ، لیزر CO2، مینای دندان.

 

مراجع

1. Eliades T, Gioka C, Eliades G, Makou M. Enamel surface roughness following debonding using two resin grinding methods. Eur J Orthod 2004; 26(3): 333-8.
2. Tocchio RM, Williams PT, Mayer FJ, Standing KG. Laser debonding of ceramic orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 103(2): 155-62.
3. Marure PS, Mahamuni A, Ambekar AS, Kangane S, Joshi Y, Khanapure C. Orthodontic bracket bonding challenge for fluorosed teeth. J Int Oral Health 2016; 8(4): 476-80.
4. Falkensammer F, Jonke E, Bertl M, Freudenthaler J, Bantleon HP. Rebonding performance of different ceramic brackets conditioned with a new silane coupling agent. Eur J Orthod 2013; 35(1): 103-9.
5. Schuler FS, van Waes H. SEM-evaluation of enamel surface after removal of fixed orthodontic appliances. Am J Dent 2003; 16(6): 390-4.
6. van Waes H, Matter T, Krejci I. Three-dimentional measurement of enamel loss caused by bonding and debonding of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 112(6): 666-9.
7. Mohebi S, Janbaz Y, Sarpiray Derafshi S, Badiee M. Enamel surface roughness following orthodontic bracket debonding and composite resin removal using tungsten carbide and arkansas burs. J Urmia Univ Med Sci 2016; 26(11): 921-30. [In Persian].
8. Yaple MJ, Quick DC. Experimental traumatic debonding of orthodontic brackets. Angle Orthod 1994; 64: 131-6.
9. Zachrisson BU, Artun J. Enamel surface appearance after various debonding techniques. Am J Orthod 1979; 75(2): 121-37.
10. Bennett CG, Shen C, Waldron JM. The effects of debonding on the enamel surface. J Clin Orthod 1984; 18(5): 330-4.
11. Katona TR. Stresses developed during clinical debonding of stainless steel orthodontic brackets. Angle Orthod 1997; 67(1): 39-46.
12. Proffit WR. Contemporary fixed appliances. In: Proffit WR, Fields HW, editors. Contemporary Orthodontics. 3rd ed. Missouri: Mosby; 2000. p. 401.
13. Strobl K, Bahns TL, Wiliham L, Bishara SE, Stwalley WC. Laser-aided debonding of orthodontic ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 101(2): 152-8.
14. Bishara SE, Trulove TS. Comparisons of different debonding techniques for ceramic brackets: An in vitro study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 98(3): 263-73.
15. Ma T, Marangoni RD, Flint W. In vitro comparison of debonding force and intrapulpal temperature changes during ceramic orthodontic bracket removal using a carbon dioxide laser. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 111(2): 203-10.
16. Obata A, Tsumura T, Niwa K, Ashizawa Y, Deguchi T, Ito M. Super pulse CO2 laser for bracket bonding and debonding. Eur J Orthod 1999; 21(2): 193-8.
17. Macri RT, de Lima FA, Bachmann L, Galo R, Romano FL, Borsatto MC, et al. CO2 laser as auxiliary in the debonding of ceramic brackets. Lasers Med Sci 2015; 30(7): 1835-41.
18. Dostalova T, Jelinkova H, Remes M, Šulc J, Němec M. The use of the Er: YAG laser for bracket debonding and its effect on enamel damage. Photomed Laser Surg 2016; 34(9): 394-9.
19. Sinaee N, Salahi S, Sheikhi M. Evaluation of the effect of diode laser for debonding ceramic brackets on nanomechanical properties of enamel. Dent Res J (Isfahan) 2018; 15(5): 354-60.
20. Zachrisson BU, Brobakken BO. Clinical comparison of direct versus indirect bonding with different bracket types and adhesives. Am J Orthod 1978; 74(1): 62-78.
21. Campbell PM. Enamel surfaces after orthodontic bracket debonding. Angle Orthod 1995; 65(2): 103-10.
22. Zarrinnia K, Eid NM, Kehoe MJ. The effect of different debonding techniques on the enamel surface: an in vitro qualitative study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 108(3): 284-93.
23. Britton JC, McInnes P, Weinberg R, Ledoux WR, Retief DH. Shear bond strength of ceramic orthodontic brackets to enamel. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 98(4): 348-53.
24. Bishara SE, Olsen ME, von Wald L. Evaluation of debonding characteristics of a new collapsible ceramic bracket Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 112(5): 552-9.
25. Franklin S, Garcia-Godoy F. Shear bond strengths and effects on enamel of two ceramic brackets. J Clin Orthod 1993; 27(2): 83-8.
26. Vukovich ME, Wood DP, Daley TD. Heat generated by grinding during removal of ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 99(6): 505-12.
27. Chen HY, Su MZ, Chang HF, Chen YJ, Lan WH, Lin CP. Effects of different debonding techniques on the debonding forces and failure modes of ceramic brackets in simulated clinical set-ups. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132(5): 680-6.
28. Stein S, Kleye A, Schauseil M, Hellak A, Korbmacher-Steiner H, Braun A. 445-nm diode laser-assisted debonding of self-ligating ceramic brackets. Biomed Tech (Berl) 2017; 62(5): 513-520.
29. Ghazanfari R, Nokhbatolfoghahaei H, Alikhasi M. Laser-Aided Ceramic Bracket Debonding: A Comprehensive Review. J Lasers Med Sci 2016; 7(1): 2-11.
30. Ahrari F, Heravi F, Fekrazad R, Farzanegan F, Nakhaei S. Does ultra-pulse CO2 laser reduce the risk of enamel damage during debonding of ceramic brackets? Lasers Med Sci 2012; 27(3): 567-74.
31. Zachrisson BU, Skogan O, Höymyhr S. Enamel cracks in debonded, debanded, and orthodontically untreated teeth. Am J Orthod 1980; 77(3): 307-19.
32. Tehranchi A, Fekrazad R, Zafar M, Eslami B, Kalhori KA, Gutknecht N. Evaluation of the effects of CO2 laser on debonding of orthodontics porcelain brackets vs. the conventional method. Lasers Med Sci 2011; 26(5): 563-7.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
محمدرضا زارع مهذبیهMZM, مهدی رفیعیMR, سوسن صادقیانSS, حمیدرضا معتضدیانHRM. بررسی میزان آسیب‌های مینای دندان در دیباند براکت‌های سرامیکی با لیزر CO2 و بدون آن در ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:376-82. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1588

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد