مقایسه‌ی میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی 6 و 12 ماهه‌ی دندان‌های مولر دوم شیری پالپوتومی شده با فرموکرزول و بیودنتین

  • Naghmeh Bahrloo نغمه بهارلو دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Davood Ghasemi داوود قاسمی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از درمان‌های رایج برای نگهداری دندان‌های شیری پوسیده تا زمان افتادن طبیعی آن‌ها، پالپوتومی می‌باشد. مواد مختلفی همچون فرموکرزول، زینک اکساید اوژنول، Mineral trioxide aggregate و بیودنتین در پالپوتومی دندان‌ها به کار می‌رود. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی ‌میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی مولرهای شیری پالپوتومی شده با فرموکرزول و بیودنتین بود.

مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی، 66 دندان مولر دوم شیری فک پایین کودکان 4-7 ساله‌ی مراجعه‌کننده به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان در سال تحصیلی 96-97، که دارای معیارهای لازم برای انجام پالپوتومی بودند، انتخاب شدند. در هر بیمار به طور تصادفی، یک دندان در گروه پالپوتومی با فرموکرزول و یک دندان در گروه پالپوتومی با بیودنتین قرار گرفت و درمان پالپوتومی دندان‌ها با استفاده از فرموکرزول و بیودنتین انجام شد. سپس با روکش استیل زنگ نزن، تاج دندان‌ها بازسازی شدند. در فراخوان‌های 6 و 12 ماهه، نتایج کلینیکی و رادیوگرافی این دندان‌ها ثبت شد. داده‌های به دست آمده با آزمون آماری فیشر و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: موفقیت کلینیکی 6 و 12 ماهه‌ی پالپوتومی هر دو گروه، 100 درصد بود. موفقیت رادیوگرافی 6 ماهه‌ی گروه فرموکرزول، 84/8 درصد و گروه بیودنتین، 93/9 درصد بود (0/21 = p value). موفقیت رادیوگرافی 12 ماهه‌ی گروه فرموکرزول و گروه بیودنتین به ترتیب 81/8 و 93/9 درصد بود (0/13 = p value).

نتیجه‌گیری: بیودنتین در مقایسه با فرموکرزول، موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی 6 و 12 ماهه‌ی بهتری داشت ولی اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد، بنابراین به نظر می‌رسد که بیودنتین، می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب جهت پالپوتومی مولر دوم شیری مندیبل مطرح باشد.

کلید واژه‌ها: پالپوتومی، فرموکرزول، بیودنتین، مولر شیری

مراجع

1. Sultana A, Karim FAA, Sheikh MAH, Wahiduzzaman M, Alam Sh, Hossain M. Better outcome in
pulpotomy on Primary Malar with Biodentine. Updat Dent Coll J 2015; 5(2): 57-62.
2. Casamassimo PS. Pediatric dentistry: Infancy through adolescence. 5th ed. St. Louis: Elsevier; 2013.
p. 333-48.
3. Ruby JD, Cox CF, Mitchell SC, Makhija S, Chompu-Inwai P, Jackson J. A randomized study of sodium
hypochlorite versus formocresolpulpotomy in primary molar teeth. Int J Paediatr Dent 2013; 23(2): 145-52.
4. Erdem AP, Guven Y, Balli B, Ilhan B, Sepet E, Ulukapi I, et al. Success rates of mineral trioxide
aggregate, ferric sulfate and formocresol pulpotomies: a 24-month study. Pediatr Dent 2011; 33(2): 165-70.
5. Sushynski JM, Zealand CM, Botero TM, Boynton JR, Majewski RF, Shelburne CE, et al. Comparison
of gray mineral trioxide aggregate and diluted formocresol in pulpotomized primary molars: a 6- to 24-
month observation. Pediatr Dent 2012; 34(5): 120-8.
6. Verco PJ, Allen KR. Formocresol pulpotomies in primary teeth. J Int Assoc Dent Child 1984; 15(1):
51-5.
7. Casas MJ, Kenny DJ, Judd PL, Johnston DH. Do we still need formocresol in pediatric dentistry? J Can
Dent Assoc 2005; 71(10): 749-51.
8. Eidelman E, Holan G, Fuks AB. Mineral trioxide aggregate vs formocresol in pulpotomized primary
molars: A preliminary report. Pediatr Dent 2001; 23(1): 15-8.
9. Vargas KG, Packham B, Lowman D. Preliminary evaluation of sodium hypochloritefor pulpotomies in
primary molars. Pediatr Dent 2006; 28(6): 511-7.
10. Shabzendedar M, Mazhari F, Alami M, Talebi M. Sodium hypochlorite vs formocresol as pulpotomy
medicaments in primary molars: 1-year follow-up. Pediatr Dent 2013; 35(4): 329-32.
11. Çelik BN, Mutluay MS, Arıkan V, Sarı Ş. The evaluation of MTA and Biodentine as a pulpotomy
materials for carious exposures in primary teeth. Clin Oral Investig 2019; 23(2): 661-6.
12. Rajasekharan S, Martens LC, Cauwels RG, Verbeeck RM. Biodentine™ material characteristics and
clinical applications: a review of the literature. Eur Arch Paediatr Dent 2014; 15(3): 147-58.
13. Agamy HA, Bakry NS, Mounir MM, Avery DR. Comparison of mineral trioxide aggregate and
formocresol as pulp-capping agents in pulpotomized primary teeth. Pediatr Dent 2004; 26(4): 302-9.
14. Jabbarifar SE, Khademi AA, Ghasemi D. Success rate of formocresol versus mineral trioxide aggregate
in human primary molar tooth. J Res Med Sci 2004; 9(6): 304-7.
15. Farsi N, Alamoudi N, Balto K, Mushayt A. Success of mineral trioxide aggregate in pulpotomized
primary molars. J Clin Pediatr Dent 2005; 29(4): 307-11.
16. Naik S, Hegde AH. Mineral trioxide aggregate as a pulpotomy agent in primary molars: an in vivo
study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2005; 23(1): 13-6.
17. Milnes AR. Is formocresol obsolete? A fresh look at the evidence concerning safety issues. Pediatr Dent
2008; 30(3): 237-46.
18. Cuadros-Fernández C, Lorente Rodríguez AI, Sáez-Martínez S, García-Binimelis J, About I, Mercadé
M. Short-term treatment outcome of pulpotomies in primary molars using mineral trioxide aggregate
and Biodentine: a randomized clinical trial. Clin Oral Investig 2016; 20(7): 1639-45.
19. Akhtar M, Rana SAA, Rana MJA, Parveen N, Kashif M. Clinical and radiological success rates of Bio
dentine for pulpotomy in Children. Int J Contem Med Res 2016; 3(8): 2300-3.
20. Sommez D, Sari S, Cetinbas T. A comparison of fourpulpotomy techniques in primary molars: a
longtermfollow-up. J Endod 2008; 34(8): 950-5.
21. Doyle TL, Casas MJ, Kenny DJ, Judd PL. Mineral trioxide aggregate produces superior outcomes in
vital primary molar pulpotomy. Pediatr Dent 2010; 32(1): 41-7.
22. Arora V, Nikhil V, Sharma N, Arora P. Bioactive dentin replacement. J Dent Med Sci 2013; 12(4): 51-7.
23. Bachoo IK, Seymour D, Brunton P. A biocompatible and bioactive replacement for dentine: is this a
reality? The properties and uses of a novel calcium- based cement. Br Dent J 2013; 214(2): E5.
24. Rubanenko M, Moskovitz M, Petel R, Fuks A. Effectiveness of Biodentine versus Formocresol as
dressing agents in pulpotomized primary molars: preliminary results. Proceedings of the 12th EAPD
Congress; 2014 Jun 5-8, Sopot, Poland; 2014.
25. Cohn C. Pulpotomy for primary teeth with tricalcium silicate material. Inside Dent 2013; 9(9): 1-5.
26. Allazzam SM, Alamoudi NM, El Meligy OE. Clinical applications of biodentine in pediatric dentistry.
J Oral Hyg Health 2015; 3: 179.
27. El Meligy OA, Allazzam S, Alamoudi NM. Comparison between biodentine and formocresol for
pulpotomy of primary teeth: A randomized clinical trial. Quintessence Int 2016; 47(7): 571-80.
28. Sonmez D, Sari S, Cetinbas T. A comparison of four pulpotomy techniques in primary molars: a longterm
follow-up. J Endod 2008; 34(8): 950-5.
29. Holan G, Eidelman E, Fuks AB. Long-term evaluation of pulpotomy in primary molars using mineral
trioxide aggregate or formocresol. Pediatr Dent 2005; 27(2): 129-36.
30. Cuadros C, Garcia J, Sandra S, Lorente A, Montse M. Clinical and radiographic evaluation of biodentine
and MTA in pulpotomies of primary molars. 12th congress of EAPD, Sopot, Poland, 2014.
31. Rajasekharan S, Cauwels R, Vandenbulcke J, Martens L. Efficacy of 3 pulpotomy medicaments in
primary molars: a randomised control trial with one year follow up. Proceedings of the 12th EAPD
Congress; 2014 Jun 5-8, Sopot, Poland; 2014.
32. Priyalakshmi S, Ranjan M. Review on Biodentine: a bioactive dentin substitute. J Dent Med Sci 2014;
13(1): 13-7.
چاپ شده
2020-03-17
استناد به مقاله
1.
نغمه بهارلوNB, مریم زارع جهرمیMZJ, داوود قاسمیDG. مقایسه‌ی میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی 6 و 12 ماهه‌ی دندان‌های مولر دوم شیری پالپوتومی شده با فرموکرزول و بیودنتین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:88-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1591

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد