بررسی میزان دوز جذبی پوست میان تنه قدام و خلف بدن هنگام انجام رادیو گرافی پانورامیک

  • Ehsan Hekmatian احسان حکمتیان مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Mina Alibemani مینا علی‌بمانی کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران

چکیده

مقدمه: امروزه استفاده از رادیوگرافی پانورامیک در دندان‌پزشکی، با توجه به قیمت مناسب و دوز اشعه‌ی نسبتاً کم وارد شده به بیمار در مقایسه با اطلاعات دریافتی، جایگاه بالایی در بین دندان‌پزشکان دارد. دندان‌پزشک همچنین موظف است در طی مراحل تشخیص و درمان، خود و بیمار را از خطرات احتمالی که یکی از آنها خطرات اشعه‌ی یونیزان هنگام انجام رادیوگرافی است، مصون بدارد. لذا بر آن شدیم که با انجام این پژوهش، راهنمایی برای دندان‌پزشکان و تکنسین‌ها برای محافظت جامع‌تر بیماران ارائه دهیم.

مواد و روش‌ها: در این مطالعـه‌ی توصیفـی – تحلیلـی به صـورت مقطعی و کاربـردی، تعـداد 4 عدد TLD (Thermoluminescent dosimeter) که کالیبراسیون و صفر کردن روی آنها انجام شده بود در موقعیت مناسب، داخل نگهدارنده قرار داده شدند و در سطح روپوش سربی در قدام و خلف نصب گردید و یک عدد TLD هم به صورت کنترل در محیط قرار داده شد، سپس 100 نفر بیمار بزرگ‌سال کاندید انجام رادیوگرافی پانورامیک، با پوشیدن این روپوش‌ها به صورت متداول، تحت انجام رادیوگرافی پانورامیک قرار گرفتند و تصویربرداری انجام شد. سپس TLDها برای خوانش فرستاده شدند و نتایج با آزمون‌های آماری  تی، ANOVA، Post Hoc و تی زوجی بررسی و سطح معنی‌داری، 0/01 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: TLDهایی که 100 بار تحت اکسپوز اشعه قرار گرفته بودند، پس از خوانش، دوز دریافتی را برحسب میلی‌سیورت نشان دادند: دوز جذبی پوست در ناحیه‌ی خلفی و بالا، 0/31 و بیش‌ترین مقدار و سپس به ترتیب، دوز جذبی خلفی پایین، 0/28، دوز جذبی قدامی پایین، 0/22، دوز جذبی قدامی بالا 0/19 و TLD کنترل که در محیط خارج از اتاق قرار داشت، دوز بسیار پایین و غیر قابل اندازه‌گیری را گزارش کردند.

نتیجه‌گیری: در این پژوهش، دوز جذبی پوست در ناحیه‌ی میان تنه‌ی قدام و خلف بیمار، تفکیک شده است و به طور معنی‌داری، دوز جذبی پوست در ناحیه‌ی خلفی بیمار، بیشتر از ناحیه‌ی قدامی به دست آمد. پس بنابراین بهتر است روپوش یک‌طرفه را از پشت به صورت کت به بیمار بپوشانیم.

کلید واژه‌ها: رادیوگرافی، پانورامیک، دوزیمتری، فیلم، فیلم بج دوزیمتری. 

مراجع

1. Kassebaum DK, Stoller NE, McDavid WD, Goshorn B, Ahrens CR. Absorbed dose determination for tomographic implant site assessment techniques. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 73(4): 502-9.
2. Iannucci J, Howerton LJ. Dental radiography; principles and techniques. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 2007.
3. Turner DC, Kloos DK, Morton R. Radiation safety characteristics of the NOMAD™ portable x-ray system [Online]. [cited 2005]. Available from: URL: http://www.ashteldental.com/site/files/nomad_radiation_report.pdf.
4. Molander B, Ahlqwist M, Gröndahl HG. Image quality in panoramic radiography. Dentomaxillofac Radiol 1995; 24(1): 17-22.
5. Hintze H, Wenzel A. Oral radiographic screening in Danish children. Scand J Dent Res 1990; 98(1): 47-52.
6. Granlund C, Thilander-Klang A, Ylhan B, Lofthag-Hansen S, Ekestubbe A. Absorbed organ and effective doses from digital intra-oral and panoramic radiography applying the ICRP 103 recommendations for effective dose estimations. Br J Radiol 2016; 89(1066): 20151052.
7. Awad EA, Al-Dharrab A. Panoramic radiographic examination: a survey of 271 edentulous patients. Int J Prosthodont 2011; 24(1): 55-7.
8. White SC, Pharoah M. Principles of radiographic interpretation. St Louis: Mosby Elsevier; 2009. p. 256-69.
9. Danforth RA, Clark DE. Effective dose from radiation absorbed during a panoramic examination with a new generation machine. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 89(2): 236-43.
10. Skundberg PA. Principles of radiography for technologists. Radiology 1991; 180(3): 754.
11. Bahreyni Toossi MT, Akbari F, Bayani Roodi S. Radiation exposure to critical organs in panoramic dental examination. Acta Med Iran 2012; 50(12): 809-13.
12. Akhlaghi N, Hekmatian E. Comparison of skin absorbed radiation dose in thyroid gland area during panoramic radiography and spiral tomography techniques. J Isfahan Den Sch 2011; 7(3): 272-9.
[In Persian].
13. Talaeipour A, Abbasi Vardough M, Sakhdari S, Valaei N, Jafari zadeh M. Comparison of absorbed dose in target organs using conventional and digital panoramic radiography. J Res Dent Sci 2013; 10 (2): 83-89. [In Persian].
14. Rottke D, Grossekettler L, Sawada K, Poxleitner P, Schulze D. Influence of lead apron shielding on absorbed doses from panoramic radiography. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42(10): 20130302.
15. Schulze RKW, Cremers C, Karle H, de las Heras Gala H. Skin entrance dose with and without lead apron in digital panoramic radiography for selected sensitive body regions. Clin Oral Investig 2017; 21(4): 1327-33.
16. Langland OE, Langlais RP, Preece JW. Principles of dental imaging. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
احسان حکمتیانEH, مینا علی‌بمانیMA. بررسی میزان دوز جذبی پوست میان تنه قدام و خلف بدن هنگام انجام رادیو گرافی پانورامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:341-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1593

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد