بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با ترس و اضطراب در کودکان تحت بی‌هوشی عمومی در دندان‌پزشکی

  • Nasser Kaviani ناصر کاویانی مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Omid Fadeei امید فدایی کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: ترس و اضطراب کودکان از درمان‌های دندان‌پزشکی، می‌تواند باعث تغییرات رفتاری شود. همچنین درد و ناراحتی‌های دندانی نیز باعث اختلالات رفتاری در کودکان می‌شود. ممکن است انجام درمان‌های دندانی تحت بی‌هوشی عمومی، به سبب بهبود در شرایط پزشکی کودک، اختلالات رفتاری او را کاهش دهد. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه‌ی میانگین نمره‌ی رفتارهای ترس و اضطراب بر اساس پرسش‌نامه‌ی استاندارد (Behavioral change) قبل و بعد از درمان دندان‌پزشکی تحت بی‌هوشی عمومی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، شامل کودکانی بود که برای انجام درمان‌های دندان‌پزشکی، تحت بی‌هوشی عمومی قرار گرفته بودند. تعداد 78 پرسش‌نامه‌ی استاندارد شامل 22 گویه، بین مادران توزیع شد. این پرسش‌نامه یک‌بار درست قبل از بی‌هوشی و یک‌بار یک ماه بعد از بی‌هوشی توسط آنها تکمیل شد، تا از این طریق میانگین نمره‌ی تغییرات رفتاری به دست آید. داده‌های به دست آمده به واسطه‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 و آزمون‌های آماری تی، تی زوجی و ANOVA، تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: با توجه به داده‌های آماری، نمره‌های اختلالات رفتاری بعد از بی‌هوشی عمومی، در تمامی موارد نسبت به قبل از بی‌هوشی، شرایط بهتری داشت و همچنین با توجه به (r = 0/249 ،p value = 0/028) بین تعداد کار دندان‌پزشکی و میانگین نمره‌ی تغییرات رفتاری، ارتباط معنی‌دار وجود داشت به این معنا که با افزایش تعداد درمان‌های دندان‌پزشکی، بهبود شرایط رفتاری بیشتر می‌شد.

نتیجه‌گیری: انجام کامل درمان‌های دندان‌پزشکی کودک تحت بی‌هوشی عمومی، باعث بهبود در شرایط رفتاری او می‌شود، که اصلی‌ترین دلایل آن می‌تواند بهبود شرایط دندانی بیمار باشد.

کلید واژه‌ها: بی‌هوشی عمومی، اضطراب، دندان‌پزشکی کودکان.

مراجع

1. Mc Donald RE, Avery DR, Hartsfield Jr JK. Acquired and developmental disturbances of the teeth and associated oral structures. In: Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. editors. Mc Donald and Avery dentistry for the child and adolescent. 9th ed. St Louis: Mosby; 2011. p. 85-125.
2. Steinberg L, Lowe Vandell D, Bornstein MH. Development: infancy through adolescence. 4rd ed. Boston, US: Cengage Learning; 2010. p. 330-6.
3. Goyal J, Menon I, Singh RP, Sharma A, Passi D, Bhagia P. Association between maternal dental anxiety and its effect on the oral health status of their child: An institutional cross sectional study. J Family Med Prim Care 2019; 8(2): 535-8.
4. Naimi-Akbar A, Kjellström B, Rydén L, Rathnayake N, Klinge B, Gustafsson A, et al. Attitudes and lifestyle factors in relation to oral health and dental care in Sweden: a cross-sectional study. Acta Odontol Scand 2019; 77(4): 282-9.
5. Newton JT, Buck DJ. Anxiety and pain measures in dentistry: a guide to their quality and application. J Am Dent Assoc 2000; 131(10): 1449-57.
6. Zinke A, Hannig C, Berth H. Comparing oral health in patients with different levels of dental anxiety. Head Face Med 2018; 14(1): 25.
7. Guney SE, Araz C, Tirali RE, Cehreli SB. Dental anxiety and oral health-related quality of life in children following dental rehabilitation under general anesthesia or intravenous sedation: A prospective cross-sectional study. Niger J Clin Pract 2018; 21(10): 1304-10.
8. Leitch J, Macpherson A. Current state of sedation/analgesia care in dentistry. Curr Opin Anaesthesiol 2007; 20(4): 384-7.
9. Jabarifar SE, Eshghi AR, Shabanian M, Ahmad S. Changes in children's oral health related quality of life following dental treatment under general anesthesia. Dent Res J (Isfahan) 2009; 6(1): 13-6.
10. Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews AA, Karas DE, McClain BC. Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children undergoing surgery. Pediatrics 2006; 118(2): 651-8.
11. Vernon DT, Thompson RH. Research on the effect of experimental interventions on children's behavior after hospitalization: a review and synthesis. J Dev Behav Pediatr 1993; 14(1): 36-44.
12. Campbell IR, Scaife JM, Johnston JM. Psychological effects of day case surgery compared with inpatient surgery. Arch Dis Child 1988; 63(4): 415-7.
13. Kain ZN, Caldwell-Andrews AA, Maranets I, McClain B, Gaal D, Mayes LC et al. Preoperative anxiety and emergence delirium and postoperative maladaptive behaviors. Anesth Analg 2004; 99(6): 1648-54.
14. Zhang Q, Peng Y, Wang Y. Long-duration general anesthesia influences the intelligence of school age children. BMC Anesthesiol 2017; 17(1): 170.
15. Jabarifar SE, Golkari A, Ijadi MH, Jafarzadeh M, Khadem P. Validation of a Farsi version of the early childhood oral health impact scale (F-ECOHIS). BMC Oral Health 2010; 10: 4.
16. Mellish RW. Preparation of a child for hospitalization and surgery. Pediatr Clin North Am 1969; 16(3): 543-53.
17. Klaassen MA, Veerkamp JS, Hoogstraten J. Young children's Oral Health-Related Quality of Life and dental fear after treatment under general anaesthesia: a randomized controlled trial. Eur J Oral Sci 2009; 117(3): 273-8.
18. Skipper JK Jr, Leonard RC, Rhymes J. Child hospitalization and social interaction: an experimental study of mothers' feelings of stress, adaptation and satisfaction. Med Care 1968; 6: 496-506.
19. Vernon DT, Schulman JL, Foley JM. Changes in children's behavior after hospitalization. Am J Dis Child 1966; 111(6): 581-93.
20. Smith RM. Preparing children for anesthesia and surgery. Am J Dis Child 1961; 101(5); 650-3.
21. Karling M, Stenlund H, Hägglöf B. Child behaviour after anaesthesia: associated risk factors. Acta Paediatr 2007; 96(5): 740-7.
22. Khochfe AR, Rajab M, Ziade F, Naja ZZ, Naja AS, Naja ZM. The effect of regional anaesthesia versus general anaesthesia on behavioural functions in children. Anaesth Crit Care Pain Med 2019; 38(4): 357-361.
23. Kotiniemi LH, Ryhanen PT, Moilanen IK. Behavioural chances following routine ENT operations in two-to-ten-year-old children. Paediatr Anaesth 1996; 6(1): 45-9.
24. Kain ZN, Mayes LC, O'Connor TZ, Cicchetti DV. Preoperative anxiety in children. Predictors and outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150(12): 1238-45.
25. Malden PE, Thomson WM, Jokovic A, Locker D. Changes in parent-assessed oral health-related quality of lifeamong young children following dental treatment under general anaesthetic. Community Dent Oral Epidemiol 2008; 36(2): 108-17.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
ناصر کاویانیNK, امید فداییOF. بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با ترس و اضطراب در کودکان تحت بی‌هوشی عمومی در دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:424-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1596

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد