##article.return## بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با ترس و اضطراب در کودکان تحت بی‌هوشی عمومی در دندان‌پزشکی دانلود ##common.downloadPdf##