بررسی اثرات روانی- اجتماعی درمان‌های ارتوگناتیک و جراحی فک در بیماران کاندیدای جراحی فک و صورت

  • Parisa Poost Ashkan پریسا پوست آشکن دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Masoud Feyzbakhsh مسعود فیض‌بخش گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Hasan Momeni حسن مؤمنی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Mohammad Hassan Talebian محمدحسن طالبیان گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان، ایران.
  • Mohammad Reza Maygolynejhad محمدرضا میگلی‌نژاد دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از درمان‌های ارتوسرجی، نه تنها شامل درمان اجزای عملکردی و بهبود زیبایی ناهنجاری‌های فکی- دندانی است، بلکه توجه به عوامل روانی بیمار نیز می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تعیین اثرات روانی- اجتماعی درمان‌های ارتودنسی و جراحی فک در بیماران کاندیدای جراحی فک و صورت بود.

مواد و روش‌ها:
در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 27 بیمار متقاضی جراحی ارتوگناتیک انتخاب شدند که وضعیت روانی- اجتماعی آن‌ها با پرسش‌نامه‌ی شخصیت‌سنج MMPI (Minnesota multiphasic personality inventory) یک ماه قبل از عمل جراحی و دو ماه بعد از آن، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با 30 دانشجوی دندان‌پزشکی دارای اکلوژن کلاس I که از نظر سن و جنس تقریباً مشابه بودند، به عنوان گروه شاهد مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های تی زوجی، تی مستقل و کای‌اسکوئر انجام شد (0/05 = α).

یافته ها:
نمره‌ی اسکیزوفرنی، ضعف روانی، پارانویا و افسردگی در گروه بیماران قبل از جراحی، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (0/05 > p value)، اما سایر نیمرخ‌های روانی- اجتماعی بین گروه شاهد و گروه آزمون، اختلاف معنی‌دار نداشت. میانگین نمره‌ی افسردگی بعد از عمل، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (0/04 = p value)، اما سایر نیمرخ‌های روانی، اختلاف معنی‌داری نداشتند. میانگین نمره‌ی اسکیزوفرنی و ضعف روانی بعد از عمل نسبت به قبل از عمل، به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (0/04 = p value) ولی در مورد سایر جنبه‌های روانی، تفاوت معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: ناهنجاری‌های فکی- صورتی، می‌تواند سبب ایجاد برخی از اختلالات روانی- اجتماعی در بیماران گردند و جراحی ارتوگناتیک، ممکن است کمک به کاهش برخی از این اختلالات کند.

کلید واژه‌ها: جراحی دهان، جراحی ارتوگناتیک، روان‌شناسی.

 

مراجع

1. Kim S, Shin SW, Han I, Joe SH, Kim MR, Kwon JJ. Clinical review of factors leading to prioperative dissatisfaction related to orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67(10): 2217-21.
2. Moon W, Kim J. Psychological considerations in orthognathic surgery and orthodontics. Seminars Orthodontics 2016; 22(1): 12-7.
3. Kim SJ, Kim MR, Shin SW, Chun YS, Kim EJ. Evaluation on the psychosocial status of orthognathic surgery patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108(6): 828-32.
4. Takatsuji H, Kobayashi T, Kojima T, Hasebe D, Izumi N, Saito I, et al. Effects of orthognathic surgery on psychological status of patients with jaw deformities .Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 44(9):1125-30.
5. Miguel JA, Palomares NB, Feu D. Life- quality of orthognathic surgery patients: the search for an integral diagnosis. Dental Press J Orthod 2014; 19(1): 123-37.
6. Phares EJ, Trull TJ. Clinical psychology: concepts, methods, and profession. ‎Boston, US: Wadsworth/Thomson Learning; 2001.
7. Brunault P, Battini J, Potard C, Jonas C, Zagala-Bouquillon B, Chabut A, et al. Orthognathic surgery improves quality of life and depression, but not anxiety, and patients with higher preoperative depression scores improve less. Int J Oral Maxillofac Surg 2016; 45(1): 26-34.
8. Ferraro GA, Rossano F, D’Andrea F. Self-perception and self-esteem of patients seeking cosmetic surgery. Aesth Plast Surg 2005; 29(3): 184-9.
9. Bertolini F, Russo V, Sansebastiano G. Pre- and postsurgical psycho-emotional aspects of the orthognathic surgery patient. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg 2000; 15(1): 16-23.
10. Liddle MJ, Baker SR, Smith KG, Thompson AR. Psychosocial outcomes in orthognathic surgery: a review of the literature. Cleft Palate Craniofac J 2015; 52(4): 458-70.
11. Hunt OT, Johnston CD, Hepper PG, Burden DJ. The psychosocial impact of orthognathic surgery: a systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 120(5): 490-7.
12. Williams DM, Bentley R, Cobourne MT, Gibilaro A, Good S, Huppa C, et al. Psychological characteristics of women who require orthognathic surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 2009; 47(3): 191-5.
13. Auerbach SM, Meredith J, Alexander JM, Mercuri LG, Brophy C. Psychological factors in adjustment to orthognathic surgery. J Oral Maxcllofac Surg1984; 42(7): 435-40.
چاپ شده
2019-08-17
استناد به مقاله
1.
پریسا پوست آشکنPPA, مسعود فیض‌بخشMF, حسن مؤمنیHM, محمدحسن طالبیانMHT, محمدرضا میگلی‌نژادMRM. بررسی اثرات روانی- اجتماعی درمان‌های ارتوگناتیک و جراحی فک در بیماران کاندیدای جراحی فک و صورت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:305-11. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1597

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد