بررسی رعایت شأن بیماران توسط دانشجویان و دستیاران دندان‌پزشک در دانشکده‌های دندان‌پزشکی شهر اصفهان

  • Shohreh Salmani Tehrani شهره سلمانی تهرانی دندان‌پزشک، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Ghodousi آرش قدوسی مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shadi Zarakhsh شادی ذرخش دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر، اصول اخلاقی در پژوهش‌های حوزه‌ی سلامت، در کانون توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترين این اصول، حفظ و رعايت شأن بیمار به‌ عنوان يک انسان است. هدف از این مطالعه، بررسی رعایت شأن بیماران توسط دانشجویان و دستیاران دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: ادر این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 200 بیمار به صورت تصادفی انتخاب شده و به 4 گروه مراجعه‌کننده به بخش‌های عمومی و تخصصی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان و بخش‌های عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تقسیم شدند. پرسش‌نامه شامل متغیرهای دموگرافیک، تحصیلات و وضعیت تأهل بیماران و سؤالات مربوط به میزان رعایت شأن بیمار توسط دندان‌پزشک بود. داده‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و تی‌ در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی رعایت شأن بیمار توسط دندان‌پزشک در حیطه‌ی «نحوه‌ی صدا زدن و مورد خطاب قرار دادن بیمار»، اختلاف آماری معنی‌داری را بین 4 گروه منتخب نشان داد (0/02 = p value). اما به طور کلی، اختلاف آماری معنی‌داری در میزان رعایت شأن بیماران توسط دانشجویان و دستیاران تخصصی دندان‌پزشک، بین گروه‌های مورد مطالعه وجود نداشت (0/77 = p value).

نتیجه‌گیری: شأن بیمار، دارای اجزای مختلفی می‌باشد که برخی عوامل باعث ارتقاء و برخی باعث کاهش آن می‌شوند. افزایش تعداد واحد درسی «اخلاق پزشکی» در دانشکده‌های دندان‌پزشکی، می‌تواند در بالا رفتن کیفیت رعایت شأن و تأمین حقوق بیمار مؤثر باشد.

کلید واژه‌ها: شأن بیمار، رازداری، حریم فیزیکی، اخلاق پزشکی، دندان‌پزشکی.

مراجع

1. Tadd W, Hillman A, Calnan S, Calnan M, Bayer T, Read S. Right place-wrong person: dignity in the acute care of older people. Quality in Ageing and Older Adults 2011; 12(1): 33-43.
2. Âfzali MA. Human Dignity and Euthanasia in Islamic Ethics. J Mazandaran Univ Med Sci 2010; 20(78): 83-95. [In Persian].
3. Brody H. Ethics: A theory of medical ethics. JAMA 1982; 247(16): 2293.
4. Disclaimer. The handbook of medical ethics. Br Med J 1980; 280(6210): 343.
5. Pleschberger S. Dignity and the challenge of dying in nursing homes: the residents' view. Age Ageing 2007; 36(2): 197-202.
6. Valentine N, Darby C, Bonsel GJ. Which aspects of non-clinical quality of care are most important? Results from WHO's general population surveys of “health systems responsiveness” in 41 countries. Soc Sci Med 2008; 66(9): 1939-50.
7. Chilton M. Developing a measure of dignity for stress-related health outcomes. Health Hum Rights 2006; 9(2): 208-33.
8. Beattie A, Durham J, Harvey J, Steele J, McHanwell S. Does empathy change in first‐year dental students? Eur J Dent Educ 2012; 16(1): e111-6.
9. Smith SK, Trevena L, Simpson JM, Barratt A, Nutbeam D, McCaffery KJ. A decision aid to support informed choices about bowel cancer screening among adults with low education: Randomised controlled trial. BMJ 2010; 341: c5370.
10. Kim SS, Kaplowitz S, Johnston MV. The effects of physician empathy on patient satisfaction and compliance. Eval Health Prof 2004; 27(3): 237-51.
11. Kutner MH. Applied linear statistical models. 5th ed. Boston, MA: McGraw Hill; 2005.
12. Aghajani M, Dehghannayeri N. The rate of observe" various dimensions of Patients Privacy" by treatment team. Iran J Med Ethics History Med 2009; 2(1): 59-70. [In Persian].
13. Kadivar M, Mardani-Hamooleh M, Kouhnavard M. Concept analysis of human dignity in patient care: Rodgers’ evolutionary approach. J Med Ethics Hist Med 2018; 11: 4.
14. Henderson A, van Eps MA, Pearson K, James C, Henderson P, Osborne Y. Maintainance of patients' dignity during hospitalization: Comparison of staff-patient observations and patient feedback through interviews. Int J Nurs Pract 2009; 15(4): 227-30.
15. Gerry EM. Privacy and dignity in a hospice environment-the development of a clinical audit. Int J Palliat Nurs 2011; 17(2): 92-8.
16. Thompson, GN, Chochinov HM. Dignity-based approaches in the care of terminally ill patients. Curr Opin Support Palliat Care 2008; 2(1): 49-53.
17. Parsapoor A, Bagheri A, Larijani B. Review of revolution of patient’s right charter. Iran J Med Ethics Hist Med 2010; 3(1-2): 39-47. [In Persian].
18. Tad W, Dieppe P, Bayer T. Dignity in health care: reality or rhetoric. Reviews in Clinical Gerontology 2002; 12(1): 1-4.
19. Sadeghi T. Observance of independence in nursing care based on opinious of hospitalized teenagers in pediatrics hospitals of Tehran University of Medical Sciences during 2008. Community Health Journal 2009; 4(1): 26-33. [In Persian].
20. Moin A, Anbari Akmal K. The patient-physician communication. Daneshvar Medicine 2010; 17(85): 71-80. [In Persian].
21. Matiti MR, Trorey GM. Patients' expectations of the maintenance of their dignity. J Clin Nurs 2008; 17(20): 2709-17.
22. Dawood M, Gallini A. Using discovery interviews to understand the patient experience. Nurs Manag (Harrow) 2010; 17(1): 26-31.
23. Peymani Z, Asadi Kalameh Z, Sherafat M, Mahmoodiyan F. Evaluation of sex proportion to health care staff in operating room: an ethical evaluation. Iran J Med Ethics History Med 2009; 2(4): 37-46. [In Persian].
24. Rahmani A, Ghahramanian A, Mohajel Aghdam AR, Allahbakhshian A. Perception of patients regarding respecting to their autonomy during nursing care in hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences. Iran J Nur Res 2008; 3(8-9): 7-14. [In Persian].
25. Khatib R, Armenian H. Developing an instrument for measuring human dignity and its relationship to health in Palestinian refugees. World Medical Health Policy 2010; 2(2): 35-49.
26. Dehghan Nayeri N, Aghajani M. Protecting patients' privacy by medical team and its relation to patients' satisfaction. Hayat 2010; 16(1): 13-22. [In Persian].
27. Javadi M, Yaghoobi M, Raiesi A, Mandegar H, Ayoobian A. A study of non-medical aspects of health services provided to patients in selected hospitals of Isfahan: Responsiveness. Health Information Management 2011; 8(5): 709-17. [In Persian].
28. Borhani F, Abbaszadeh A, Moosavi S. Status of human dignity of adult patients admitted to hospitals of Tehran. J Med Ethics Hist Med 2014; 7: 20.
29. Asmaningrum N, Tsai YF. Patient perspectives of maintaining dignity in Indonesian clinical care settings: A qualitative descriptive study. J Adv Nurs 2018; 74(3): 591-602.
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
شهره سلمانی تهرانیSST, آرش قدوسیAG, شادی ذرخشSZ. بررسی رعایت شأن بیماران توسط دانشجویان و دستیاران دندان‌پزشک در دانشکده‌های دندان‌پزشکی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:129-36. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1602

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد