بررسی اثر IQ بر عمق بی‌هوشی در بیماران ناتوان ذهنی هنگام کار دندان‌پزشکی

  • Naser Kaviani ناصر کاویانی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Neda Ahmadi Rozbahani ندا احمدی روزبهانی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Peiman Koleini پیمان کلینی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Homa Baninajarian هما بنی‌نجاریان دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نمره‌ی عمق بی‌هوشی BIS (Bispectral index)، نشان‌دهنده‌ی میزان فعالیت مغز و بنابراین نشان‌دهنده‌ی عمق بی‌هوشی است. بیماران ناتوان ذهنی، دارای درجات مختلفی از نقص‌های مغزی و در نتیجه بهره‌ی هوشی متفاوتی هستند و انتظار می‌رود که در بی‌هوشی عمومی، نمره‌ی BIS این افراد نسبت به افراد سالم تفاوت داشته باشد. بنابراین این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین نمره‌ی BIS و درجه‌ی ناتوانی ذهنی هنگام بی‌هوشی عمومی دندان‌پزشکی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 44 بیمار با ناتوانی ذهنی انتخاب و وارد پژوهش شدند. پس از گرفتن آزمون بهره‌ی هوشی ریون رنگی از بیماران، آن‌ها از لحاظ شدت ناتوانی ذهنی به گروه‌های مختلف طبقه‌بندی شدند و پس از دریافت بی‌هوشی یکسان و نگهداری بی‌هوشی یکسان در بیماران، نمره‌ی BIS در دقایق 5، 15، 30 و 45 بعد از القای بی‌هوشی محاسبه شد. نمره‌ی BIS در درجات مختلف ناتوانی ذهنی مقایسه شد و همبستگی‌های ممکن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تی و همبستگی اسپیرمن با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد. سطح معنی‌داری در این مطالعه 0/05 = α در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری در نمرات BIS در دقیقه‌ی 30 پس از القای بی‌هوشی در میان گروه‌های مورد مطالعه وجود داشت (0/025 = p value). در سایر زمان‌ها، هیچ تفاوت معنی‌داری بین نمرات BIS در درجات ناتوانی ذهنی یافت نشد.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی حاضر، به استثنای دقیقه‌ی 30، در سایر زمان‌ها، درجه‌ی ناتوانی ذهنی، تأثیری بر عمق بی‌هوشی نداشته است.

کلید واژه‌ها: ناتوانی ذهنی، بی‌هوشی عمومی، نمره‌ی عمق بی‌هوشی

مراجع

1. Salvador Carulla L, Reed GM, Vaez‐Azizi LM, Cooper SA, Martinez-Leal R, Bertelli M, et al. Intellectual developmental disorders: towards a new name, definition and framework for “mental retardation/intellectual disability” in ICD‐11. World Psychiatry 2011; 10(3): 175-80.
2. Leonard H, Wen X. Theepidemiology of mental retardation: challenges and opportunities in the new millennium. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2002; 8(3): 117-34.
3. Ponnudurai RN, Clarke-Moore A, Ekulide I, Sant M, Choi K, Stone J, et al. A prospective study of bispectral index scoring in mentally retarded patients receiving general anesthesia. J Clin Anesth 2010; 22(6): 432-6.
4. Cumella S, Ransford N, Lyons J, Burnham H. Needs for oral care among people with intellectual disability not in contact with Community Dental Services. J Intellect Disabil Res 2000; 44(Pt 1): 45-52.
5. Oliveira JS, Prado Junior RR, de Sousa Lima KR, de Oliveira Amaral H, Moita Neto JM, Mendes RF. Intellectual disability and impact on oral health: a paired study. Spec Care Dentist 2013; 33(6): 262-8.
6. Pradhan A, Slade GD, Spencer AJ. Factors influencing caries experience among adults with physical and intellectual disabilities. Community Dent Oral Epidemiol 2009; 37(2): 143-54.
7. Anders PL, Davis EL. Oral health of patients with intellectual disabilities: a systematic review. Spec Care Dentist 2010; 30(3): 110-7.
8. Cantekin K, Yildirim MD, Delikan E, Cetin S. Postoperative discomfort of dental rehabilitation under general anesthesia. Pak J Med Sci 2014; 30(4): 784-8.
9. Costa LR, Harrison R, Aleksejuniene J, Nouri MR, Gartner A. Factors related to postoperative discomfort in young children following dental rehabilitation under general anesthesia. Pediatr Dent 2011; 33(4): 321-6.
10. Dag C, Bezgin T, Ozalp N, Golcuklu Aydin G. Utility of bispectral index monitoring during deep sedation in pediatric dental patients. J Clin Pediatr Dent 2014; 39(1): 68-73.
11. Goyal A, Mittal N, Mittal P, Gauba K. Bispectral Index Monitoring: validity and utility in pediatric dentistry. J Clin Pediatr Dent 2014; 38(4): 366-9.
12. Sigl JC, Chamoun NG. An introduction to bispectral analysis for the electroencephalogram. J Clinl Monit 1994; 10(6): 392-404.
13. Saricaoglu F, Celebi N, Celik M, Aypar U. The evaluation of propofol dosage for anesthesia induction in children with cerebral palsy with bispectral index (BIS) monitoring. Paediatr Anaesth 2005; 15(12): 1048-52.
14. Valkenburg AJ, de Leeuw TG, Tibboel D, Weber F. Lower bispectral index values in children who are intellectually disabled. Anesth Analg 2009; 109(5): 1428-33.
15. Bilker WB, Hansen JA, Brensinger CM, Richard J, Gur RE, Gur RC. Developmentof abbreviated nine-item forms of the Raven’s standard progressive matrices test. Assessment 2012; 19(3): 354-69.
16. Lennmarken C, Bildfors K, Enlund G, Samuelsson P, Sandin R. Victims of awareness. Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46(3): 229-31.
17. Osterman JE, Hopper J, Heran WJ, Keane TM, van der Kolk BA. Awareness under anesthesia and the development of posttraumatic stress disorder. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23(4): 198-204.
18. Osterman JE, van der Kolk BA. Awareness during anesthesia and posttraumatic stress disorder. Gen Hosp Psychiatry 1998; 20(5): 274-81.
19. Walker WO Jr, Johnson CP. Mental retardation: overview and diagnosis. Pediatr Rev 2006; 27(6): 204-12.
20. Sakaguchi M, Higuchi H, Maeda S, Miyawaki T. Dental sedation for patients with intellectual disability: a prospective study ofmanual control versus Bispectral Index-guided target-controlled infusion of propofol. J Clin Anesth 2011; 23(8): 636-42.
21. Tahririan D, Kaviani N, Nourbakhsh N. Bispectoral index scores of pediatric patients under dental treatment and recovery conditions: Study of children assigned for general anesthesia under propofol and isofloran regimes. Dent Res J 2016; 13(1): 63-8.
چاپ شده
2020-03-16
استناد به مقاله
1.
ناصر کاویانیNK, ندا احمدی روزبهانیNAR, پیمان کلینیPK, هما بنی‌نجاریانHB. بررسی اثر IQ بر عمق بی‌هوشی در بیماران ناتوان ذهنی هنگام کار دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:63-1. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1603

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد