مقایسه‌ی میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی 6 و 12 ماهه‌ی دندان‌های مولر دوم شیری پالپتومی‌شده با فروموکرزول و پروپولیس

  • Zeinab Pakizeh زینب پاکیزه دستیار تخصصی، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Neda Ahmadi Roozbahani احمدی روزبهانی استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود استفاده از فرموکرزول در پالپوتومی دندان‌های شیری طی صد سال گذشته به دلیل دارا بودن پتانسیل کارسینوژنیک، جایگزین‌های زیادی برای آن مطرح شده است. یکی از مواد طبیعی در رشته‌ی طب سنتی که جهت درمان پالپ زنده معرفی شده است، پروپولیس می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی ‌میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی مولرهای دوم شیری پالپوتومی شده با فرموکرزول و پروپولیس بود.

مواد و روش‌ها: جهت انجام این کارآزمایی بالینی تصادفی، تعداد 60 دندان مولر دوم شیری فک پایین کودکان 4-7 ساله‌ای که به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان در سال 97-98 مراجعه کردند و دارای معیارهای لازم برای انجام پالپوتومی بودند، به مطالعه وارد شدند. در هر بیمار به طور تصادفی، یک دندان در گروه پالپوتومی با فرموکرزول و یک دندان در گروه پالپوتومی با پروپولیس قرار گرفت و پس از انجام بی‌حسی و حذف پوسیدگی، درمان پالپوتومی دندان‌ها با استفاده از فرموکرزول و پروپولیس انجام شد. سپس با روکش استیل زنگ‌نزن، تاج دندان‌ها بازسازی شدند. نتایج کلینیکی و رادیوگرافی 6 و 12 ماهه‌ی این دندان‌ها ثبت شد. داده‌های به دست آمده با آزمون آماری فیشر در نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: موفقیت کلینیکی 6 و 12 ماهه‌ی پالپوتومی در گروه فرموکرزول، 100 درصد بود و موفقیت کلینیکی 6 و 12 ماهه‌ی پروپولیس به ترتیب 96/7 و 100 درصد بود. موفقیت رادیوگرافی 6 ماهه‌ی گروه فرموکرزول، 83/3 درصد و گروه پروپولیس 90 درصد بود (0/35 =p value ). موفقیت رادیوگرافی 12 ماهه‌ی گروه فرموکرزول و گروه پروپولیس به ترتیب 80 و 76/7 درصد بود (0/75 = p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، تفاوت معنی‌داری بین نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک پالپوتومی مولرهای شیری با استفاده از پروپولیس با فرموکرزول وجود نداشت. بنابراین شاید بتوان گفت که پروپولیس، می‌تواند به عنوان یک جایگزین در درمان پالپوتومی دندان‌های شیری در نظر گرفته شود.

کلید واژه‌ها: پالپوتومی، فرموکرزول، پروپولیس، مولر شیری

مراجع

1. Hargreaves KM, Berman, LH. Cohen’s pathways of the pulp.11th ed. St. Louis: Elsevier; 2016.
2. Magnusson B. Attempts to predict prognosis of pulpotomy in primary molars. Bacteriologic and histologic examination. Scand J Dent Res.1970; 78(3): 232-40.
3. Casamassimo PS. Pediatric dentistry: infancy through adolescence. 5th ed. St. Louis: Elsevier; 2013. p. 333-48.
4. Vargas KG, Packham B, Lowman D. Preliminary evaluation of sodium hypochlorite for pulpotomies in primary molars. Pediatr Dent 2006; 20(6): 511-7.
5. Ozorio JE, Carvalho LF, de Oliveira DA, de Sousa-Neto MD, Perez DE. Standardized propolis extract and calcium hydroxide as pulpotomy agents in primary pig teeth. J Dent Child (Chic) 2012; 79(2): 53-8.
6. Parolia A, Kundabala M, Rao NN, Acharya SR, Agrawal P, Mohan M, et al. A comparative histological analysis of human pulp following direct pulp capping with Propolis, mineral trioxide aggregate and Dycal. Aust Dent J 2010; 55(1): 59-64.
7. Alolofi H, El-Sayed M, Taha S. Clinical and radiographical evaluation of propolis and thymus vulgaris extracts compared with formocresol pulpotomy in human primary molars. BDJ Open 2016; 2: 16005.
8. Kusum B, Rakesh K, Richa K. Clinical and radiographical evaluation of mineral trioxide aggregate, Biodentine and Propolis as pulpotomy medicaments primary teeth. Restor Dent Endod 2015; 40(4): 276-85.
9. Arora V, Nikhil V, Sharma N, Arora P. Bioactive dentin replacement. J Dent Med Sci 2013; 12(4): 51-7.
10. Ruby JD, Cox CF, Mitchell SC, Makhija S, Chompu-Inwai P, Jackson J. A randomized study of sodium hypochlorite versus formocresol pulpotomy in primary molar teeth. Int J Paediatr Dent 2013; 23(2): 145-52.
11. Al-Mutairi MA, Bawazir OA. Sodium hypochlorite versus Formocresol in primary molars pulpotomies: a randomized clinical trial. Eur J Paediatr Dent 2013; 14(1): 33-6.
چاپ شده
2020-03-22
استناد به مقاله
1.
زینب پاکیزهZP, احمدی روزبهانیNAR, مریم زارع جهرمیMZJ. مقایسه‌ی میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی 6 و 12 ماهه‌ی دندان‌های مولر دوم شیری پالپتومی‌شده با فروموکرزول و پروپولیس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:97-04. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1604

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد