##article.return## بررسی میزان شیوع ریشه و کانال سوم در دندان‌های پرمولر فک بالا توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی (CBCT) در شهر اصفهان دانلود ##common.downloadPdf##