بررسی و مقایسه تغییرات دمایی‏ دیسک‏ های تیتانیوم با سطح SLA پس از تابش سه نوع لیزر دیود 810، دیود 980 و Er:YAG

  • Reza Birang رضا بیرنگ مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی، گروه پریودنتولوژی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Maryam Mohammadi مریم محمدی کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران.
  • Narges Naghsh نرگس نقش مرکز تحقیقات ایمپلنت‌‏های دندانی، گروه پریودنتولوژی، پژوهشکده‌ی نحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Nilofar Khaleghi Zawareh نیلوفر خالقی زواره دانشجوی دندانپزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین تأثیر سه نوع لیزر دیود 810، دیود 980 و Er:YAG بر تغییرات دمایی دیسک‏ های تیتانیوم با سطح (Sandblast large grit acid etch) SLA بود.

مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مداخله‌ای آزمایشگاهی، 17 دیسک تیتانیوم با سطح SLA با قطر 5/2 میلی‏ متر و ارتفاع 2 میلی‏ متر تهیه شد. نمونه ‏ها به سه دسته‌ی پنج ‏تایی و یک دسته‌ی دوتایی (به عنوان گروه شاهد) تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از لیزر Er:YAG، گروه دوم با استفاده از لیزر دیود 810 و گروه سوم با استفاده از لیزر دیود 980 تحت تابش قرار گرفتند و برای گروه چهارم به عنوان گروه شاهد، اقدامی انجام نشد. در نهایت دما با استفاده از یک دماسنج دیجیتال قبل و بعد از مداخله (تابش لیزر) اندازه‏ گیری شد. داده‏ ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون آنالیز واریانس یک ‏طرفه و آزمون تعقیبی توکی مقایسه شدند. سطح معنی‌داری، 0/05 < α در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: نتایج آنالیز داده‏ ها نشان داد که بین تغییرات درجه‌ی حرارت در چهار گروه، اختلاف معنی‏ دار وجود داشت
(0/05 < p value). کم‌ترین مقدار تغییرات دمایی نسبت به گروه شاهد، در گروه نمونه‏ های تابش شده با لیزر Er:YAG و بیش‌ترین مقدار تغییرات دمایی نسبت به گروه شاهد، در گروه نمونه‏ های تابش شده با لیزر
دیود ثبت شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش دما حین کار با لیزر Er:YAG بر روی سطح دیسک‏ های تیتانیوم، این لیزر برای ضدعفونی سطوح ایمپلنت پیشنهاد می ‏شود و از بین دو لیزر دیود، لیزر دیود 810 به دلیل افزایش دمای کمتر، مناسب‏ تر بود.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت‏ های دندانی، لیزر، تغییرات دمایی.

مراجع

1. Fazel A, Aalai S, Rismanchian M, Sadr-Eshkevari P. Micromotion and stress distribution of immediate loaded implants: a finite element analysis. Clin Implant Dent Relat Res 2009; 11(4): 267-71.
2. Gehrke S, Boligon J, Awad Shibli J. Evaluation of the cleaning and alterations in titanium surfaces with different mechanical instruments using an artificial calculus. Oral Health Dent Manag 2014; 13(4): 1029-33.
3. Lin C, Dong QS, Wang L, Zhang JR, Wu LA, Liu BL. Dental implants with the periodontium: a new approach for the restoration of missing teeth. Med Hypotheses 2009; 72(1): 58-61.
4. Warrer K, Karring T, Gotfredsen K. Periodontal ligament formation around different types of dental titanium implants. I. The self-tapping screw type implant system. J Periodontol 1993; 64(1): 29-34.
5. Baqain ZH, Moqbel WY, Sawair FA. Early dental implant failure: risk factors. Br J Oral Maxillofac Surg 2012; 50(3): 239-43.
6. Abrahamsson I, Berglundh T, Lindhe J. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol 1997; 24(8): 568-72.
7. Karoussis IK, Müller S, Salvi GE, Heitz-Mayfield LJ, Brägger U, Lang NP. Association between periodontal and peri-implant conditions: a 10-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2004; 15(1): 1-7.
8. Hultin M, Komiyama A, Klinge B. Supportive therapy and the longevity of dental implants: a systematic review of the literature. Clin Oral Implants Res 2007; 18 (Suppl 3): 50-62.
9. Haas R, Dörtbudak O, Mensdorff-Pouilly N, Mailath G. Elimination of bacteria on different implant surfaces through photosensitization and soft laser. An in vitro study. Clin Oral Implants Res 1997; 8(4): 249-54.
10. Eriksson AR, Albrektsson T. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury. A vital-microscoping study in the rabbit. J Prosthet Dent 1983; 50(1): 101-7.
11. Zobdeh P, Mehrabi A. Investigation of laser heat transfer in tissue. Laser in Medicine 2018: 13(4): 18-23. [In Persian].
12. Valente NA, Mang T, Hatton M, Mikulski L, Andreana S. Effects of Two Diode Lasers With and Without Photosensitization on Contaminated Implant Surfaces: An Ex Vivo Study. Photomed Laser Surg 2017; 35(7): 347-56.
13. Al‐Hashedi AA, Laurenti M, Benhamou V, Tamimi F. Decontamination of titanium implants using physical methods. Clin Oral Implants Res 2017; 28(8): 1013-21.
14. Matys J, Botzenhart U, Gedrange T, Dominiak M. Thermodynamic effects after Diode and Er:YAG laser irradiation of grade IV and V titanium implants placed in bone - an ex vivo study. Preliminary report. Biomed Tech (Berl) 2016; 61(5): 499-507.
15. Leja C, Geminiani A, Caton J, Romanos GE. Thermodynamic effects of laser irradiation of implants placed in bone: an in vitro study. Lasers Med Sci 2013; 28(6): 1435-40.
16. Incropera FP, deWitt DP, Lavine AS, Bergman TL. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2010. p. 6-9.
17. Fornaini C, Merigo E, Vescovi P, Bonanini M, Antonietti W, Leoci L, et al. Different laser wavelengths comparison in the second-stage implant surgery: an ex vivo study. Lasers Med Sci 2015; 30(6): 1631-9.
18. Geminiani A, Caton JG, Romanos GE. Temperature increase during CO2 and Er: YAG irradiation on implant surfaces. Implant Dent 2011; 20(5): 379-82.
19. Schwarz F, Sculean A, Rothamel D, Schwenzer K, Georg T, Becker J. Clinical evaluation of an Er:YAG laser for nonsurgical treatment of peri-implantitis: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005; 16(1): 44-52.
20. Monzavi A, Shahabi S, Fekrazad R, Behruzi R, Chiniforush N. Implant surface temperature changes during Er: YAG laser irradiation with different cooling systems. J Dent (Tehran) 2014; 11(2): 210-5.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
رضا بیرنگRB, مریم محمدیMM, نرگس نقشNN, نیلوفر خالقی زوارهNKZ. بررسی و مقایسه تغییرات دمایی‏ دیسک‏ های تیتانیوم با سطح SLA پس از تابش سه نوع لیزر دیود 810، دیود 980 و Er:YAG. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:348-55. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1607

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد