بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان

  • Ali Akhavan علی اخوان مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Masoud Saatchi مسعود ساعتچی مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Hamzeh Baharlouei حمزه بهارلوئی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Negar Sarami نگار صرامی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات انجام شده در مورد خطرات شغلی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از دندان‌پزشکان در معرض ابتلا به انواع ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی ناشی از این حرفه هستند. با توجه به اینکه جامعه‌ی دندان‌پزشکی، نقش مؤثری در ارتقای وضع بهداشتی جامعه ایفا می‌کند، بروز مشکلات اسکلتی- عضلانی در این افراد، باعث کاهش عمر خدمات مفید فرد می‌شود. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان بود. پرداختن به این موضوع، موجب افزایش عمر مفید و سلامت دندان‌پزشک و نیز افزایش کیفیت زندگی وی می‌گردد.

مواد و روش‌ها:  در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 278 نفر از دندان‌پزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان شرکت نمودند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد نوردیک استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 و آزمون‌های آماری مجذور کای و تی، تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی‌داری، (0/05 = α)
به دست آمد.

یافته ها :  تعداد 95/7 درصد از دندان‌پزشکان، دارای اختلالات اسکلتی- عضلانی در یک یا چند ناحیه از نواحی 9 گانه‌ی بدن بودند. تنها 4/3 درصد از دندان‌پزشکان، اختلالی را ذکر نکردند. ترتیب درصد فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان مورد بررسی به تفکیک ناحیه‌ی مبتلا، عبارتند از: گردن، 78/1 درصد، شانه، 57/2 درصد، کمر، 56/8 درصد، دست و مچ دست، 52/9 درصد، ناحیه‌ی فوقانی پشت، 52/2 درصد، زانو، 34/5 درصد، آرنج، 17/3 درصد، لگن و ران، 16/9 درصد و پا و مچ پا، 15/8 درصد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد، اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان، شیوع بالایی دارد و اجرای مداخله و اقدامات اصلاحی ضروری می‌باشد.

کلید واژه‌ها: شیوع، اختلالات اسکلتی- عضلانی، دندان‌پزشک.

مراجع

1. World Health Organization. Identification and control of work-related diseases: report of a WHO expert committee [meeting held in Geneva from 28 November to 2 December 1983]. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1985.
2. Parkes KR. Social support and musculoskeletal disorders Literature review and data analysis. Norwich, England: HSE Books; 2008.
3. Pourabbas R, Shakouri SK, Hajidizaji R. Evaluation of musculoskeletal pain and its risk factors among Tabriz dentists. J Tabriz Univ Med Sci. 2004; 38(64): 34-9. [In Persian].
4. Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. Perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses. Hakim Health Sys Res 2007; 10(2): 70-5. [In Persian].
5. Rundcrantz BL, Johnsson B, Moritz U. Pain and discomfort in the musculoskeletal system among dentists. A prospective study. Swed Dent J 1991; 15(5): 219-28..
6. Marshall ED, Duncombe LM, Robinson RQ, Kilbreath SL. Musculoskeletal symptoms in New South Wales dentists. Aust Dent J 1997; 42(4): 240-6.
7. Harris NO, Crabb LJ. Ergonomics. Reducing mental and physical fatigue in the dental operatory. Dent Clin North Am 1978; 22(3): 331-45.
8. Visser JL, Straker LM. An investigation of discomfort experienced by dental therapists and assistants at work. Aust Dent J 1994; 39(1): 39-44.
9. van Doorn JWC. Low back disability among self-employed dentists, veterinarians, physicians and physical therapists in The Netherlands. A retrospective study over a 13-year period (N = 1,119) and an early intervention program with 1-year follow-up (N = 134). Acta Ofthop Scand 1995; (Suppl 263): 1-64.
10. Brune DK, Edling C. Occupational hazards in the health professions. Boca Raton, Florida: CRC Press; 1989.
11. Al Wassan KA, Almas K, Al Shethri SE, Al Qahtani MQ. Back & neck problems among dentists and dental auxiliaries. J Contemp Dent Pract 2001; 2(3): 17-30.
12. Shrestha BP, Singh GK, Niraula SR. Work related complaints among dentists. JNMA J Nepal Med Assoc 2008; 47(170): 77-81.
13. Rafeemanesh E, Jafari Z, Kashani FO, Rahimpour F. A study on job postures and musculoskeletal illnesses in dentists. Int J Occup Med Environ Health 2013; 26(4): 615-20.
14. Choobineh AR, Soleimani E, Daneshmandi H, Mohamadbeigi A, Izadi K. Prevalence of musculoskeletal disorders and posture analysis using RULA method in Shiraz general dentists in 2010. J Islam Dent Assoc Iran 2013; 25(1): 35-40. [In Persian].
15. Moosavi S, Desai R, Hallaj S, Sundaram KK, Hegde VS. Ergonomic analysis to study the intensity of MSDs among practicing Indian dentists. Procedia Manufacturing 2015; 3: 5419-26.
16. Feng B, Liang Q, Wang Y, Andersen LL, Szeto G. Prevalence of work-related musculoskeletal symptoms of the neck and upper extremity among dentists in China. BMJ Open 2014; 4(12): e006451.
17. Hayes MJ, Smith DR, Taylor JA. Musculoskeletal disorders and symptom severity among Australian dental hygienists. BMC Research Notes. 2013; 6(1): 250.
18. Dawson AP, Steele EJ, Hodges PW, Stewart S. Development and test–retest reliability of an extended version of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ-E): a screening instrument for musculoskeletal pain. J Pain 2009; 10(5): 517-26.
19. Rundcrantz BL, Johnsson B, Moritz U. Cervical pain and discomfort among dentists. Epidemiological, clinical and therapeutic aspects. Part 1. A survey of pain and discomfort. Swed Dent J 1990; 14(2): 71-80.
20. Nasl Saraji J, Hosseini MH, Shahtaheri SJ, Golbabaei F, Ghasemkhani M. Evaluation of ergonomic postures of dental professions by Rapid Entire Body Assessment (REBA), in Birjand, Iran. J Dent Med 2005; 18(1): 61-7. [In Persian].
21. Dargahi H, Saraji J, Sadr J, Sadri G. Ergonomics in dentistry. J Dent Med 2009; 22(4): 199-207.
[In Persian].
چاپ شده
2019-08-17
استناد به مقاله
1.
علی اخوانAA, مسعود ساعتچیMS, حمزه بهارلوئیHB, نگار صرامیNS. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:322-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1610

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد