بررسی مقایسه‌ای خاصیت ضد باکتریای دو ماده‌ی جدید پرکننده‌ی انتهای ریشه‌ی دندان و MTA بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس

  • Ali Akhavan علی اخوان مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Fariba Heidari فریبا حیدری مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Zohre Salimi زهره سلیمی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: جهت جراحی اندودنتیک، نیازمند موادی با فعالیت ضد باکتریایی هستیم. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای فعالیت ضد باکتریایی دو سمان جدید پر کننده‌ی انتهای ریشه‌ی دندان و MTA (Mineral trioxide aggregate) بر انتروکوکوس فکالیس بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، به روش تست تماس مستقیم DCT (Direct contact test) صورت گرفت. ترکیبات مورد مطالعه سمانی با بیس کلسیم آلومینات (Calcium aluminate α-aluminate cement) CAAC و سمانی با بیس کلسیم سیلیکات که مخلوطی از (Wollastonite and CAAC) WOLCA با MTA بود. هر یک از سمان‌ها بلافاصله پس از مخلوط شدن (ست نشده)، 3 روز و 1 هفته پس از زمان ست شدن‌شان، تهیه شده و در کف 4 حفره از پلیت 96 حفره‌ای قرار داده شدند (گروه a). 10 میکرو لیتر از سوسپانسیون باکتری انتروکوکوس فکالیس به غلظت 0/5 مک فارلند و 245 میکرو لیتر BHI به آنها اضافه شد و در حفرات گروه a و حفرات گروه b (حفرات خالی) اضافه گردید. در نهایت میزان رشد باکتری در هر یک از حفرات گروه b هر نیم ساعت به مدت 7 ساعت و یک‌بار 24 ساعت بعد، توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مشاهده و ثبت شد. داده‌های به دست آمده با روش‌های آماری آنالیز واریانس برای داده‌های مکرر و آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی تحلیل آماری شدند (0/05 = α).

 يافته‌ها: نتایج آزمون توکی، نشان داد که بین MTA تازه مخلوط شده و MTA یک هفته پس از ست شدن، تفاوت معنی‌دار وجود دارد (0/033 = p value). همچنین بین MTA یک هفته پس از ست شدن و CAAC یک هفته پس از ست شدن و بین MTA یک هفته پس از ست شدن و WOLCA سه روز پس از ست شدن نیز تفاوت معنی‌دار وجود داشت (به ترتیب 0/039 = p value و 0/043 = p value). اما سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند.

نتیجه‌گیری: به دلیل شباهت فعالیت ضد باکتریایی دو سمان مورد آزمایش، با MTA و حتی بیشتر بودن فعالیت ضد باکتریایی CAAC یک هفته پس از ست شدن و WOLCA سه روز پس از ست شدن، نسبت به MTA تهیه شده یک هفته پس از ست شدن، می‌توان این سمان‌ها را جهت بررسی‌های آزمایشگاهی و کلینیکی بیشتر در آینده مورد توجه قرار داد.

کلید واژه‌ها: انتروکوکوس فکالیس، فعالیت ضد باکتریایی، مینرال تری اکسید اگریگیت، تست تماس مستقیم.

مراجع

1. Ghatole K, Patil A, Giriyappa RH, Singh TV, Jyotsna SV, Rairam S. Evaluation of Antibacterial Efficacy of MTA with and without Additives Like Silver Zeolite and Chlorhexidine. J Clin Diagn Res 2016; 10(6): ZC11-4.
2. Gilheany PA, Figdor D, Tyas MJ. Apical dentin permeability and microleakage associated with root end resection and retrograde filling. J Endod 1994; 20(1): 22-6.
3. Binoy D, Sajjan GS, Peddireddi S, Kumar SR, Bhavana V, Raju SR. A comparitive evaluation of sealing ability, ph and rheological properties of zinc oxide eugenol sealer combined with different antibiotics: an in vitro study. J Clin Diagn Res 2014; 8(11): ZC05-ZC08.
4. Anumula L, Kumar S, Kumar VS, Sekhar C, Krishna M, Pathapati RM, et al. An assessment of antibacterial activity of four endodontic sealers on enterococcus faecalis by a direct contact test: an in vitro study. ISRN Dent 2012; 2012: 989781.
5. Camacho-Alonso F, Salmeron-Lozano P, Martinez-Beneyto Y. Effects of photodynamic therapy, 2 % chlorhexidine, triantibiotic mixture, propolis and ozone on root canals experimentally infected with Enterococcus faecalis: an in vitro study. Odontology 2017; 105(3): 338-46.
6. Haapasalo M, Orstavik D. In vitro infection and disinfection of dentinal tubules. J Dent Res 1987; 66(8): 1375-9.
7. Siqueira JF Jr, Rocas IN. Clinical implications and microbiology of bacterial persistence after treatment procedures. J Endod 2008; 34(11): 1291-1301.e3.
8. Medeiros PL, Bernardineli N, Cavenago BC, Torres SA, Duarte MA, Bramante CM, et al. Sealing ability of MTA, CPM, and MBPc as root-end filling materials: a bacterial leakage study. J Appl Oral Sci 2016; 24(2): 148-52.
9. Espir CG, Guerreiro-Tanomaru JM, Spin-Neto R, Chavez-Andrade GM, Berbert FL, Tanomaru-Filho M. Solubility and bacterial sealing ability of MTA and root-end filling materials. J Appl Oral Sci 2016; 24(2): 121-5.
10. Kim RJ, Kim MO, Lee KS, Lee DY, Shin JH. An in vitro evaluation of the antibacterial properties of three mineral trioxide aggregate (MTA) against five oral bacteria. Arch Oral Biol 2015; 60(10): 1497-502.
11. Eldeniz AU, Hadimli HH, Ataoglu H, Orstavik D. Antibacterial effect of selected root-end filling materials. J Endod 2006; 32(4): 345-9.
12. AlShwaimi E, Bogari D, Ajaj R, Al-Shahrani S, Almas K, Majeed A. In vitro antimicrobial effectiveness of root canal sealers against enterococcus faecalis: a systematic review. J Endod 2016; 42(11): 1588-97.
13. Weiss EI, Shalhav M, Fuss Z. Assessment of antibacterial activity of endodontic sealers by a direct contact test. Endod Dent Traumatol 1996; 12(4): 179-84.
14. Nawal RR, Parande M, Sehgal R, Naik A, Rao NR. A comparative evaluation of antimicrobial efficacy and flow properties for Epiphany, Guttaflow and AH-Plus sealer. Int Endod J 2011; 44(4): 307-13.
15. Akhavan A, Riahi F, Mehdizadeh M, Shahnaseri A. Radiopacity evaluation of calcium aluminate a-aluminate and wollastonite calcium a-aluminate with the use of two types of radiopacifiers in comparison to Pro-root MTA and Portland cement. J Isfahan Dent Sch 2012; 8(5): 417-24.
[In Persian].
16. Aminozarbian MG, Barati M, Salehi I, Mousavi SB. Biocompatibility of mineral trioxide aggregate and three new endodontic cements: An animal study. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(1): 54-9.
17. Aminozarbian MG, Hashemibeni B, Ghazalgoo A, Heidari F. Genotoxicity of mineral trioxide aggregate and three endodontic cements on human gingival fibroblast cells. Research Journal of Biological Sciences 2012; 7(3): 123-7.
18. Moaveni G. Comparison of Cytotoxicity of two endodontic cements in iran and mta on human gingival fibroblast. [Thesis]. Isfahan, Iran: School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2014. [In Persian].
19. Mohammadi P. Sealing ability evaluation of two new root end filling materials and mta with fluid filtration system. [Thesis]. Isfahan, Iran: School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2017. [In Persian].
20. Wainstein M, Morgental RD, Waltrick SB, Oliveira SD, Vier-Pelisser FV, Figueiredo JA, et al. In vitro antibacterial activity of a silicone-based endodontic sealer and two conventional sealers. Braz Oral Res 2016; 30.
21. Chong BS, Owadally ID, Pitt Ford TR, Wilson RF. Antibacterial activity of potential retrograde root filling materials. Endod Dent Traumatol 1994; 10(2): 66-70.
22. Poggio C, Trovati F, Ceci M, Colombo M, Pietrocola G. Antibacterial activity of different root canal sealers against Enterococcus faecalis. J Clin Exp Dent 2017; 9(6): e743-e748.
23. Kesler Shvero D, Abramovitz I, Zaltsman N, Perez Davidi M, Weiss EI, Beyth N. Towards antibacterial endodontic sealers using quaternary ammonium nanoparticles. Int Endod J 2013; 46(8): 747-54.
24. Pizzo G, Giammanco GM, Cumbo E, Nicolosi G, Gallina G. In vitro antibacterial activity of endodontic sealers. J Dent 2006; 34(1): 35-40.
25. Rôças IN, Siqueira JF Jr, Santos KR. Association of enterococcus faecalis with different forms of periradicular diseases. J Endod 2004; 30(5): 315-20.
26. McHugh CP, Zhang P, Michalek S, Eleazer PD. pH required to kill Enterococcus faecalis in vitro. J Endod 2004; 30(4): 218-9.
27. Shin M, Chen JW, Tsai CY, Aprecio R, Zhang W, Yochim JM, et al. Cytotoxicity and Antimicrobial Effects of a New Fast-Set MTA. Bio Med Res Int 2017; 2017:2071247.
28. Stowe TJ, Sedgley CM, Stowe B, Fenno JC. The effects of chlorhexidine gluconate (0.12%) on the antimicrobial properties of tooth-colored proroot mineral trioxide aggregate. J Endod 2004; 30(6): 429-31.
29. Torabinejad M, Hong CU, Pitt Ford TR, Kettering JD. Antibacterial effects of some root end filling materials. J Endod 1995; 21(8): 403-6.
30. Estrela C, Bammann LL, Estrela CR, Silva RS, Pecora JD. Antimicrobial and chemical study of MTA, Portland cement, calcium hydroxide paste, Sealapex and Dycal.Braz Dent J 2000; 11(1): 3-9.
31. Sipert CR, Hussne RP, Nishiyama CK, Torres SA. In vitro antimicrobial activity of Fill Canal, Sealapex, Mineral Trioxide Aggregate, Portland cement and EndoRez. Int Endod J 2005; 38(8): 539-43.
چاپ شده
2019-08-17
استناد به مقاله
1.
علی اخوانAA, فریبا حیدریFH, زهره سلیمیZS. بررسی مقایسه‌ای خاصیت ضد باکتریای دو ماده‌ی جدید پرکننده‌ی انتهای ریشه‌ی دندان و MTA بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:330-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1611

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد