##article.return## بررسی ارتباط استئوپنی و استئوپروز با خشکی دهان و تعداد دندان باقی‌مانده در زنان یائسه‌ی مراجعه‌کننده به مرکز پوکی استخوان در شهر اصفهان دانلود ##common.downloadPdf##