بررسی رابطه‌ی میان ابعاد عضله‌ی ماستر و ابعاد ورتیکالی صورت و مندیبل توسط تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری

  • Sajad Zohrehvandi سجاد زهره وندی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Nasim Esnaashari نسیم اثنی عشری گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Mahdi Karami مهدی کرمی گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی ‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Sosan Sadeghian سوسن صادقیان گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که تئوری فانکشنال ماتریکس، در بیان رشد و تکامل کرانیوفاشیال اهمیت بسزایی دارد، بررسی رابطه‌ی فانکشن عضلات جونده از جمله ماستر با رشد و تکامل فکین به خصوص در بعد ورتیکالی لازم می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی میان ابعاد عضله‌ی ماستر و ابعاد ورتیکالی صورت و مندیبل توسط تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی– تحلیلی، تصاویر سی‌تی‌اسکن سه بعدی صورت 190 بیمار (مرد و زن) مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری‌های انجام شده از هر دو سمت (چپ و راست)، توسط نرم‌افزار Workstation انجام شد. عرض عضله‌ی ماستر، در نمای آگزیال و طول و ضخامت عضله‌ی ماستر در نمای کرونال محاسبه گردید. ارتفاع استخوان راموس در هر دو سمت، اندازه‌گیری شد و همچنین اندازه‌گیری بعد ورتیکالی صورت در قدام و خلف انجام گرفت. پس از اندازه‌گیری‌های انجام شده، مشاهده گردید که اختلاف چشمگیری بین دو سمت صورت وجود نداشت، پس اندازه‌گیری ابعاد در هر دو سمت (چپ و راست) صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری پیرسون و تی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

يافته‌ها: طول راموس مندیبل در هر دو جنس، تفاوت آماری معنی‌داری داشت (0/0001 = p value) و مردان، طول راموس بلندتری نسبت به زنان داشتند. در بررسی همبستگی طول راموس مندیبل با عرض، طول و ضخامت عضله‌ی ماستر در تمام بیماران، یک رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار وجود داشت (0/0001 = p value). بررسی همبستگی ابعاد ورتیکالی صورت با ابعاد عضله‌ی ماستر در اکثر بیماران با زاویه‌ی پلن پالاتال- پلن مندیبولار (0/676 = p value) و شیب پلن مندیبل، رابطه‌ی مستقیم داشت ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود
(0/993 = p value).

نتیجه‌گیری: با تغییر ابعاد عضله‌ی ماستر، ابعاد اسکلتی و مورفولوژی کرانیوفاشیان و زوایای اسکلتی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

کلید واژه‌ها: عضله‌ی ماستر مندیبل، ابعاد ورتیکالی.

مراجع

1. Azaroual MF, Fikri M, Abouqal R, Benyahya H, Zaoui F. Relationship between dimensions of muscles of mastication (masseter and lateral pterygoid) and skeletal dimensions: Study of 40 cases. Int Orthod 2014; 12(1): 111-24.
2. Proffit, William R. Contemporary orthodontics contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; 2013. p. 46.
3. Enlow DH, Hans MG. Essentials of facial growth. Philadelphia, PA: Saunders; 1996. p. 239.
4. Bakke M, Tuxen A, Vilmann P, Jensen BR, Vilmann A, Toft M. Ultrasound image of human masseter muscle related to bite force, electromyography, facial morphology, and occlusal factors. Scand J Dent Res 1992; 100(3): 164-71.
5. Kiliaridis S, Georgiakaki I, Katsaros C. Masseter muscle thickness and maxillary dental arch width. Eur J Orthod 2003; 25(3): 259-63.
6. Chandwani B, Ceneviz C, Mehta N, Scrivani S. Incidence of bruxism in TMD population. N Y State Dent J 2011; 77(5): 54-7.
7. Shaw RB Jr, Katzel EB, Koltz PF, Yaremchuk MJ, Girotto JA, Kahn DM, et al. Aging of the facial skeleton: aesthetic implications and rejuvenation strategies. Plast Reconstr Surg 2011; 127(1): 374-83.
8. White SC, Phroah MJ. Oral radiology: Principles and interpretation. 7th ed. St. Louis: Mosby/Elsevier; 2014. p. 209-211.
9. Jafari M, Ghasemi M, Dehghan Manshadi F, Akbarzadeh Baghban AR. Measuring the average thickness of masseter muscle via ultrasonography in healthy young males. J Rehab Med 2017; 6(1): 169-74.
10. Charalampidou M1, Kjellberg H, Georgiakaki I, Kiliaridis S. Masseter muscle thickness and mechanical advantage in relation to vertical craniofacial morphology in children. Acta Odontol Scand 2008; 66(1): 23-30.
11. Kochel J, Meyer-Marcotty P, Kochel M, Schneck S, Stellzig-Eisenhauer A. 3D soft tissue analysis--part 2: vertical parameters. J Orofac Orthop 2010; 71(3): 207-20.
12. Shaw RB Jr, Katzel EB, Koltz PF, Kahn DM, Girotto JA, Langstein HN. Aging of the mandible and its aesthetic implications. Plast Reconter Surg 2010; 125(1): 332-42.
13. Kiliaridis S, Mahboubi PH, Raadsheer MC, Katsaros C. Ultrasonographic thickness of the masseter muscle in growing individuals with unilateral crossbite. Angle Orthod 2007; 77(4): 607-11.
14. Tuxen A, Bakke M, Pinholt EM. Comparative data from young men and women on masseter muscle fibres, function and facial morphology Arch Oral Biol 1999; 44(6): 509-18.
15. Raadsheer MC, Kiliaridis S, van Eijden TM, van Ginkel FC, Prahl-Andersen B. Masseter muscle thickness in growing individuals and its relation to facial morphology. Arch Oral Biol 1996; 41(4): 323-32.
16. Lione R, Kiliaridis S, Noviello A, Franchi L, Antonarakis GS, Cozza P. Evaluation of masseter muscles in relation to treatment with removable bite-blocks in dolichofacial growing subjects: A prospective controlled study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2017; 151(6): 1058-64.
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
سجاد زهره وندیSZ, نسیم اثنی عشریNE, مهدی کرمیMK, سوسن صادقیانSS. بررسی رابطه‌ی میان ابعاد عضله‌ی ماستر و ابعاد ورتیکالی صورت و مندیبل توسط تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:175-82. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1617

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد