بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در رابطه با مداخلات ترک سیگار بیماران در سال 96

  • Roohollah Nasery روح‌اله ناصری مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه پریودنتیکس، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Mozhgan Izadi مژگان ایزدی مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پریودنتیکس، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Abdolhasan Taghizadeh عبدالحسن تقی‌زاده دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشکان در ایجاد انگیزش و کمک به بیماران جهت ترک سیگار مؤثر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در رابطه با مداخلات ترک سیگار بیماران در سال 1396 می‌‌باشد.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش، پیمایشی و نوع مطالعه کاربردی بود. جامعه‌ی آماری مطالعه، دندان‌پزشکان شهر اصفهان (100 نفر) بوده و از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی استاندارد پاتل و همکاران بود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعاتی در خارج کشور تأیید شده است. تأیید روایی صوری ترجمه توسط اعضای هیأت علمی و تعیین پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 انجام شد. از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (اسپیرمن، تی‌تک نمونه‌ای و تی‌دو نمونه‌ای مستقل) و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری در این مطالعه (0/05 = p value)
در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: ببیشتر دندان‌پزشکان یعنی 72 درصد آن‌ها مرد و بقیه زن بودند. 52 درصد از آن‌ها کم‌تر از 35 سال سن داشتند. عدم پذیرش بیماران، عدم علاقه و نداشتن اطلاعات و آموزش کافی (به ترتیب با میانگین‌های 2/97، 2/86 و 2/72) مهم‌ترین عوامل بازدارنده بودند. میانگین نمره‌ی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان متوسط رو به ضعیف بود. جنس و سن در نگرش و عملکرد تأثیر داشتند.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان متوسط رو به ضعیف بود. برگزاری دوره‌های آموزشی انجام مشاوره‌ی ترک سیگار برای تغییر نگرش و ارتقای مهارت‌های عملی دندان‌پزشکان ضروری به نظر می‌رسد. 

کلید واژه‌ها: نگرش، دندان‌پزشک، ترک سیگار، عملکرد.

مراجع

1. Hanioka T, Ojima M, Tanaka H, Naito M, Hamajima N, Matsuse R. Intensive smoking-cessation intervention in the dental setting. J Dent Res 2010; 89(1): 66-70.
2. Squier C. Introduction: Tobacco, human disease, and the role of the dental profession. J Dent Educ 2001; 65(4): 303-5.
3. Warnakulasuriya S. Effectiveness of tobacco counseling in the dental office. J Dent Educ 2002; 66(9): 1079-87.
4. Ramseier CA, Warnakulasuriya S, Needleman IG, Gallagher JE, Lahtinen A, Ainamo A, et al. Consensus report: 2nd European workshop on tobacco use prevention and cessation for oral health professionals. Int Dent J 2010; 60(1): 3-6.
5. Burt BA, Eklund SA. Dentistry, dental practice, and the community. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2005.
6. Davis JM, Ramseier CA, Mattheos N, Schoonheim‐Klein M, Compton S, Al‐Hazmi N, et al. Education of tobacco use prevention and cessation for dental professionals‐a paradigm shift. Int Dent J 2010; 60(1): 60-72.
7. Pakfetrat A, MosannenMozaffary P. The Dentist and Tobacco Use Control: Updates and Approaches. J Mashhad Den Sch 2010; 34(4): 331-44. [In Persian].
8. Lindgren KP, Neighbors C, Gasser ML, Ramirez JJ, Cvencek D. A review of implicit and explicit substance self-concept as a predictor of alcohol and tobacco use and misuse. Am J Drug Alcohol Abuse 2017; 43(3): 237-46.
9. Machulska A, Zlomuzica A, Rinck M, Assion HJ, Margraf J. Approach bias modification in inpatient psychiatric smokers. J Psychiatr Res 2016; 76: 44-51.
10. Gordon JS, Albert DA, Crews KM, Fried J. Tobacco education in dentistry and dental hygiene. Drug Alcohol Rev 2009; 28(5): 517-32.
11. Cameron P, Robertson D. Effect of home environment tobacco smoker on family health. J Appl Psychol 1973; 57(2): 142-7.
12. Mitchell EA, Scragg R, Stewart AW, Becroft DM, Taylor BJ, Ford RP, et al. Results from the first year of the New Zealand cot death study. N Z Med J 1991; 104(906): 71-6.
13. Hirayama T. Nonsmoking wives of heavy smokers have a higher risk of lung cancer – A study in Japan. Br Med J (Clin Res Ed). 1981; 282(6259): 183-5.
14. Gelskey SC. Tobacco-use cessation programs and policies at the University of Manitoba's faculty of dentistry. J Can Dent Assoc 2001; 67(3): 145-8.
15. Richmond R, Mendelsohn C, Elkins L, Rollnick S, Webster I. Smokescreen for the 1990s. The stop smoking programme for use by General Practitioners School of Community Medicine. Aust Fam Physician 1994; 23(5): 841-5.
16. Khami M, Ahmadi AE, Ahmadian M, Razeghi S, Yazdani R. Knowledge, attitudes, and skills of dental students at Tehran and Shahid Beheshti dental schools towards tobacco cessation counseling. J Dent Med 2014; 27(3): 208-15. [In Persian].
17. Bagheri, Haj Mohammadi, Omran, Abedi, Karimzadeh, Hooman. The Attitude and Practice of Students of Dental School of Ardabil University of Medical Sciences in relation to the Effect of Smoking on Oral Health in 2014 [Thesis]. Ardabil, Iran: Ardabil University of Medical Sciences; 2014. [In Persian].
18. Ebneahmadi A, Iramloo S, Golmohammadi S, Khoshnevisan MH. Barriers limiting active involvement of Iranian senior dental students in tobacco cessation program. J Dent Sch 2011; 29(3): 199-206.
[In Persian].
19. Bashardoust N, Rabiei M, Lesan S. Investigating the role of dentist in tobacco cesstion program in Rasht, Iran. J Guilan Univ Med Sci 2017; 26(102): 54-61. [In Persian].
20. Montazeri MS, Makvand Hosseini Sh, Bigdeli I, Sabahi P. The effectiveness of therapeutic intervention of Cognitive Bias Modification (CBM) is the Cigarette Dependency. Journal of Psychological achievements 2017; 24(2): 1-22. [In Persian].
21. Johnson NW, Lowe JC, Warnakulasuriya KA. Tobacco cessation activities of UK dentists in primary care: sign of improvement. Br Dent J 2006; 200(2): 85-9.
22. Ford PJ, Tran P, Cockburn N, Keen B, Kavanagh DJ, Gartner C. Survey of dental clinic patients: Smoking and preferences for cessation support. Aust Dent J 2016; 61(2): 219-26.
23. Zhu S, Melcer T, Sun J, Rosbrook B, Pierce JP. Smoking cessation with and without assistance: a population-based analysis. Am J Prev Med 2000; 18(4): 305-11.
24. Brothwell DJ. Should the use of smoking cessation products be promoted by dental offices? An evidence-based report. J Can Dent Assoc 2001; 67(3): 149-55.
25. Uti O, Sofola O. Impact of an educational intervention on smoking counseling practice among Nigerian dentists and dental students. Niger J Clin Pract 2015; 18(1): 75-9.
26. Patel RA, Wilson RF, Patel PA, Palmer RM. The effect of smoking on bone healing. Bone and Joint Res 2013; 2(6): 102-11.
27. Victoroff KZ, Dankulich-Huryn T, Haque S. Attitudes of incoming dental students toward tobacco cessation promotion in the dental setting. J Dent Educ 2004; 68(5): 563-8.
28. Khami MR, Yazdani R, Hasanpour M. Attitudes of dental students toward the importance of dentist`s role in tobacco cessation and the necessity of tobacco cessation training for undergraduate dental students. [Thesis]. Tehran, Iran: Dental School, Tehran University of Medical Sciences; 2010.
[In Persian].
29. Pizzo G, Licata ME, Piscopo MR, Coniglio MA, Pignato S, Davis JM. Attitudes of Italian dental and dental hygiene students toward tobacco-use cessation. Eur J Dent Educ 2010; 14(1): 17-25.
30. Rad, M, Kakoei, Fatahi Tabasi, M, Rad, Kakoui, Fatahi Tabasi. Evaluation of knowledge and attitude of dental patients about the effects of smoking on oral health. J Isfahan Dent Sch 2008; 3(3): 118-25. [In Persian].
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
روح‌اله ناصریRN, مژگان ایزدیMI, عبدالحسن تقی‌زادهAT. بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در رابطه با مداخلات ترک سیگار بیماران در سال 96. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:210-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1618

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد