بررسی تاثیر مدت زمان موثر مسواک زدن به شیوه اسکراب بر کاهش شاخص پلاک کودکان 12 -10 ساله

  • داوود قاسمی تودشکچویی : دانشیار، گروه اطفال، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، گروه اطفال، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • محمد کتابی دانشیار، گروه اطفال، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • Davooed Ghasemi Todeshkechoi DDS, Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan
  • Ebrahim Jabbarifar
  • Mohamad ketabi

چکیده

چکیده

مقدمه: متداول ترین روش مسواک زدن در کودکان روش اسکراب می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مدت زمان موثر مسواک زدن با روش اسکراب بر کاهش شاخص شاخص پلاک در کودکان 10 تا 12 ساله است.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش مداخله‌ای- تجربی، 60 کودک 10 تا 12 ساله دبستانی انتخاب شده، به 5 گروه تقسیم شدند. سپس مسواک زدن به شیوه اسکراب طی یک جلسه آموزشی به آنان آموزش داده شد. قبل از شروع پژوهش، شاخص پلاک هر گروه با استفاده از شاخصSilness and Loe  اندازه گیری و ثبت شد. اعضا هر گروه دندان‌های خود را در مدت‌‌ زمان‌های مقرر (1، 5/1، 2، 5/2 و 3 دقیقه) مسواک زدند و بعد از پژوهش نیز شاخص پلاک به همان روش قبلی ثبت شد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه وتست تی زوج مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که افزایش زمان مسواک زدن باعث برداشت بیشتر پلاک میکروبی می‌شود، اما از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین گروه‌های مختلف در برداشت پلاک وجود نداشت (72/0 = p value)

نتیجه‌‌گیری: در این پژوهش، اختلاف آماری معناداری بین مدت زمان‌های 1، 5/1، 2، 5/2 و 3 دقیقه مشاهده نشد.

چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
قاسمی تودشکچویید, جباری فرسا, کتابیم, Ghasemi Todeshkechoi D, Jabbarifar E, ketabi M. بررسی تاثیر مدت زمان موثر مسواک زدن به شیوه اسکراب بر کاهش شاخص پلاک کودکان 12 -10 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):121-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/162

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد