بررسی تأثیر آماده‌سازی‌های سطحی مختلف بر استحکام باند repair پرسلن فلدسپاتیک

  • Mehrnegar Mirza Mahmoodzadeh مهرنگار میرزا محمودزاده دانشجوی تخصص پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Amin Davoodi امین داوودی دانشجوی تخصص پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Sobhan Pourarz سبحان پورارض دانشجوی تخصص جراحی دهان فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Negin Hossini نگین حسینی دانشجوی تخصص پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف طراحی و بررسی اثربخشی برنامه‌ی آموزش سلامت دهان و دندان بر آگاهی، نگرش، عملکرد و شاخص DMFT (دندان‌های دائمی) زنان باردار انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع کارآزمایی بالینی بود. تعداد 120 نفر از زنان باردار شهرستان فریدونشهر (استان اصفهان) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نمونه‌ی انتخاب شده، به روش تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شده و سپس مداخله‌ی آموزشی از طریق برگزاری جلسات آموزشی (4 جلسه‌ی 2 ساعته) در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان در 4 گروه 11 نفره و 2 گروه 8 نفره در گروه مداخله انجام شد. داده‌های هر دو گروه قبل از مداخله‌ی آموزشی، چهار هفته و سه ماه پس از مداخله، جمع‌آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری، از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 و آزمون‌های تی، کای‌اسکوئر و اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. سطح معنی‌داری کلیه‌ی آزمون‌ها، 0/05 منظور گردید.

یافته‌ها: از مجموع 120 نفر از مادران باردار شرکت‌کننده در این مطالعه، 60 نفر در گروه مداخله و 60 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند که پس از ورود به مطالعه و انجام مداخله‌ی آموزشی پس از 3ماه، میانگین نمره‌ی آگاهی در گروه شاهد 1/70 ± 8/02 و در گروه مداخله 1/01 ± 14/15، میانگین نمره‌ی نگرش در گروه شاهد، 3/76 ± 30/45 و در گروه مداخله، 2/33 ± 36/00، میانگین نمره عملکرد در گروه شاهد، 3/53 ± 35/17 و در گروه مداخله، 40/2 ± 41/43 بود. همچنین متوسط پلاک دندانی مادران باردار در گروه شاهد، 0/81 ± 3/28 و در مادران باردار گروه مداخله، 0/75 ± 2/92 به دست آمد. آزمون طرح اندازه‌گیری مکرر جهت بررسی اثر زمان، گروه و اثر متقابل گروه و زمان بر متغیرهای آگاهی، نگرش، عملکرد و شاخص DMFT دندانی استفاده شد. نتایج، افزایش معنی‌دار آگاهی، نگرش و عملکرد مادران را در گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. بررسی شاخص DMFT نشان داد که تعامل زمان و گروه در خصوص دندان‌های پوسیده و دندان‌های پر شده معنی‌دار است.

 نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که برنامه‌ی آموزشی، تأثیر بسزایی در افزایش سطح دانش، نگرش و شاخص‌های سلامت دهان و دندان مادران باردار داشته است.

کلیدواژه‌ها: سلامت دهان، آموزش بهداشت دندان، زنان باردار، شاخص DMF

مراجع

1. Blum IR, Jagger DC, Wilson NH. Defective dental restoration: to repair or not to repair? Part 2. All-ceramics and porcelain fused to metal systems. Dent Update 2011; 38(3): 150-2, 154-6, 158.
2. Fabianelli A, Pollington S, Papachini F, Goracei C, Cantoro A, Ferrari M, et al. The effect of different surface treatments on bond strength between leucite reinforced feldspathic ceramic and composite resin. J Dent 2010; 38(1): 39-43.
3. Yassini E, Tabari k. Comparison of shear bond strength between composite resin and porcelain using different bonding systems. J Dent Tehran Univ Med Sci 2005; 2(1): 1-7.
4. Kim TH, Jivraj SA, Donovan TE. Selection of luting agents: Part 2. J Calif Dent Assoc 2006; 34(2): 161-6.
5. Blatz MB, Sadan A, Kern M. Resin-ceramic bonding: a review of literature. J Prosthet Dent 2003; 89(3): 268-74.
6. de Melo RM, Valandro LF, Bottino MA. Microtensile bond strength of a repair composite to leucite-reinforced feldspathic ceramic. Braz Dent J 2007; 18(4): 314-9.
7. Haselton DR, Diaz-Arnold A, Dunne JT. Shear bond strength of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J Prosthet Dent 2001; 86(5): 526-31.
8. Summitt JB. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. 3rd ed. Quintessence Pub; 2006.
9. Ozcan M. Review: fracture reasons in ceramic-fused-to metal restorations. J Oral Rehabil 2003; 30(3): 265-9.
10. Appeldoorn RE, Wilwerding TM, Barkmeier WW. Bond strength of composite resin to porcelain with newer generation porcelain repair systems. J Prosthet Dent 1993; 70(1): 6-11.
11. Shahverdi S, Canay S, Shahin E, Bilge A. Effects of different surface treatment methods on the bond strength of composite resin to porcelain. J Oral Rehabil 1998; 25(9): 699-705.
12. Ozcan M. Evaluation of alternative intra-oral repair techniques for fractured ceramic-fused-to-metal restorations. J Oral Rehabil 2003; 30(2): 194-203.
13. Trakyali G, Malkondu Q, Kazazoglu E, Arun T. Effects of different silanes and acid concentrations on bond strength of brackets to porcelain surfaces. Eur J Orthod 2009; 31(4): 402-6.
14. Yadav S, Upadhyay M, Borges GA, Roberts WE. Influence of ceramic (feldspathic) surface treatments on the micro-shear bond strength of composite resin. Angle Orthod 2010; 80(4): 765-70.
15. Pollington S, Fabianelli A, van Noort R. Microtensile bond strength of a resin cement to a novel fluorcanasite glass-ceramic following different surface treatments. Dent Mater 2010; 26(9): 864-72.
16. Valian A, Moravej-Salehi E. Surface treatment of feldspathic porcelain: scanning electron microscopy analysis. J Adv Prosthodont 2014; 6(5): 387-94.
17. Yesilyurt C, Kusgoz A, Bayram M, Ulcer M. Initial repair bond strength of a nano-filled hybrid resin: effect of surface treatment and bonding agents. J Esthet Restor Dent 2009; 21(4): 251-60.
18. Staxrud F, Dahl JE. Role of bonding agents in the repair of composite resin restoration. Eur J Oral Sci 2011; 119(4): 316-22.
19. da Costa TR, Serrana AM, Atman AP, Loguercio AD, Reis A. Durability of composite repair using different surface treatments. J Dent 2012; 40(6): 513-21.
20. El-Zohairy AA, de Gee AJ, Mohsen MM, Feilzer AJ. Microtensile bond strength testing of luting cements to prefabricated CAD/CAM ceramic and composite blocks. Dent Mater 2003; 19(7): 575-83.
21. Perdigão J, Kose C, Mena-Serrano AP, de Paula EA, Tay LY, Reis A, et al. A new universal simplified adhesive: 18-month clinical evaluation. Oper Dent 2014; 39(2): 113-27.
22. Chen C, Niu LN, Xie H, Zhang ZY, Zhou LQ, Jiao K, et al. Bonding of universal adhesives to dentine–Old wine in new bottles? J Dent 2015; 43(5): 525-36.
23. Munoz MA, Luque I, Hass V, Reis A, Loguercio AD, Bombarda NHC. Immediate bonding properties of universal adhesive to dentine. J Dent 2013; 41(5): 404-11.
24. Marchesi G, Frassetto A, Mazzoni A, Apolonio F, Diolosa M, Cadenaro M, et al. Adhesive performance of a multi-mode adhesive system: 1-year in vitro study. J Dent 2014; 42(5): 603-12.
25. El-Deeb HA, Badran O, Mobarak EH. One-year adhesive bond durability to coronal and radicular dentin under intra-pulpal pressure simulation. Oper Dent 2015; 40(5): 540-7.
26. Hattan MA, Pani SC, Al-Omari M. Composite bonding to stainless steel crowns using a new universal bonding and single-bottle systems. Int J Dent 2013; 2013: 604-17.
27. Perdigão J, Loguercio AD. Universal or multi-mode adhesives: why and how? J Adhes Dent 2014; 16(2): 193-4.
28. Zaghloul H, Elkassas DW, Haridy MF. Effect of incorporation of silane in the bonding agent on the repair potential of machineable esthetic blocks. Eur J Dent 2014; 8(1): 44-52.
29. Eliasson ST, Tibballs J, Dahl JE. Effect of different surface treatments and adhesives on repair bond strength of resin composites after one and 12 months of storage using an improved microtensile test method. Oper Dent 2014; 39(5): E206-16.
30. Matinlinna JP, Vallittu PK. Bonding of resin composite to etchable ceramic surfaces- an insight review of the chemical aspect on surface conditioning. J Oral Rehabil 2007; 34(8): 622-30.
31. Lung CY, Matinlinna JP. Aspects of silane coupling agents and surface conditioning in dentistry: An overview. Dent Mater 2012; 28(5): 467-77.
32. Kim RJ, Woo JS, Lee IB, Yi YA, Hwang JY, Seo DG. Performance of universal adhesives on bonding to leucite-reinforced ceramic. Biomater Res 2015; 19: 11.
33. Hsu CS, Stangel I, Natiianson D. Shear bond strength of resin to etched porcelain. J Dent Res 1985; 64: 296.
34. Pratt RC, Burgess JO, Schwartz RS, Smith JH. Evaluation of bond strength of six porcelain repair systems. J Prosthet Dent 1989; 62(1): 11-3.
35. Rathke A, Tymina Y, Haller B. Effect of different surface treatments on the composite-composite repair bond strength. Clin Oral Investig 2009; 13(3): 317-23.
36. Yoshida Y, Yoshihara K, Nagaoka N. Self-assembled nano-layering at the adhesive interface. J Dent Res 2012; 91(4): 376-81.
37. Gwinnett AJ. Dentin bond strength after air drying and rewetting. Am J Dent 1994; 7(3): 144-8.
38. Sadr A, Shimada Y, Tagami J. Effects of solvent drying time on micro-shear bond strength and mechanical properties of two self-etching adhesive systems. Dent Mater 2007; 23(9): 1114-9.
39. Moosavi H, Kimyai S, Forghani M, Khodadadi R. The clinical effectiveness of various adhesive systems: An 18-Month evaluation. Oper Dent 2013; 38(2): 134-41.
40. Khatri A, Nandlal B. Comparative evaluation of shear bond strength of conventional composite resin and nano-composite resin to sandblasted primary anterior stainless steel crown. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2007; 25(2): 82-5.
41. Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of etchant, etching period, and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Open Dent 1998; 23(5): 250-7.
42. Aida M, Hayakawa T, Mizukawa K. Adhesion of composite to porcelain with various surface conditions. J Prosthet Dent 1995; 73(5): 464-70.
43. Berry T, Barghi N, Chung K. Effect of water storage on the silanization in porcelain repair strength. J Oral Rehabil 1999; 26(6): 459-63.
چاپ شده
2020-03-14
استناد به مقاله
1.
مهرنگار میرزا محمودزادهMMM, امین داوودیAD, سبحان پورارضSP, نگین حسینیNH. بررسی تأثیر آماده‌سازی‌های سطحی مختلف بر استحکام باند repair پرسلن فلدسپاتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2020 [ارجاع شده 3ژوئن2020];:11-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1620

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد