بررسی فراوانی دلیریوم پس از عمل در بیماران کاندید کار دندان‌پزشکی تحت بی‌هوشی عمومی

  • Naser Kaviani ناصر کاویانی استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohsen Farhadi محسن فرهادی دکتری حرفه‌ای‌، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Elhamsadat Binande الهام السادات بیننده دانشجوی دکترای تخصصی، گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر، ایران
  • Milad Etemadi میلاد اعتمادی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، مرکز پژوهش‌های ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دلیریوم، یک سندرم بالینی است که با تغییرات حاد در شناخت، تغییر هوشیاری و اختلال و نوسان توجه مشخص می‌شود. در این مطالعه، بررسی فراوانی دلیریوم بعد از بی‌هوشی در بیماران کاندید کار دندان‌پزشکی تحت بی‌هوشی عمومی و همچنین فاکتورهای خطر مرتبط با آن بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، به صورت تصادفی ساده، تعداد 103 بیمار کاندید کار دندان‌پزشکی در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان انتخاب و وارد مطالعه شدند. روش بی‌هوشی در تمام بیماران شامل تیوپنتال سدیم- فنتانیل- آتروکوریوم بود و نگهداری بی‌هوشی با پروپوفل صورت گرفت. پرسش‌نامه‌ی بررسی میزان اضطراب برای بیماران با استفاده از سیستم DAS-R (Dental Anxiety score Revise) قبل از شروع کار دندان‌پزشکی، تکمیل گشت. همچنین پرسش‌نامه‌ی آزمون معاینه‌ی‌ مختصر وضعیت روانی MMSE (Mini mental state examination) 48 ساعت بعد از شروع کار دندان‌پزشکی، تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‌های تی و آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 25 انجام گرفت. مقادیر p کم‌تر از 0/05، معنی‌دار در نظر گرفته شد.

يافتهها: در مجموع 103 بیمار مورد مطالعه، 22 بیمار (21/4 درصد)، دارای دلیریوم پس از بی‌هوشی عمومی بودند. نتایج آزمون‌های رگرسیون خطی حاکی از آن بود که سن، یک عامل مهم و تأثیرگذار در وضعیت روانی، آگاهی به مکان (0/002 = p value) و آگاهی به زمان (0/001 = p value) پس از بی‌هوشی عمومی می‌باشد. میزان اضطراب قبل از بی‌هوشی به طور معنی‌داری بر زمان بی‌هوشی (0/01 = p value) و آگاهی به مکان پس از بی‌هوشی (0/005 = p value) مؤثر بود و تحت تأثیر سن بیمار قرار داشت (0/01 = p value).

نتيجهگيري: دلیریوم، دارای شیوع قابل توجهی در بیماران کاندید بی‌هوشی عمومی در دندان‌پزشکی می‌باشد که شناسایی عوامل خطر مرتبط با این اختلال به منظور کاهش ریسک بروز دلیریوم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلید واژه‌ها: بی‌هوشی، دلیریوم، دندان‌پزشکی

مراجع

1. Deppe AC, Weber C, Liakopoulos OJ, Zeriouh M, Slottosch I, Scherner M, et al. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality-A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg 2017; 32(3): 177-85.
2. Mousavi S, Vasaghi-Gharamaleki B, Khanpour JMM, Khosravian-Arab T. The prevalence and characteristics of shoulder pain in female patients with coronary artery bypass graft (CABG). Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2017; 4(1): 10-4.
3. Farhoudi M, Mehrvar K, Tarzmani MK, Bilehjani I, Safaeian AAR, Parvizi R. Correlation of cognitive complications with Doppler findings in selected coronary artery bypasses graft patients. Iranian Journal of Neurology 2009; 8(25): 419-26. [In Persian].
4. Evans AS, Weiner MM, Arora RC, Chung I, Deshpande R, Varghese R, et al. Current approach to diagnosis and treatment of delirium after cardiac surgery. Ann Card Anaesth 2016; 19(2): 328-37.
5. Fong TG, Tulebaev SR, Inouye SK. Delirium in elderly adults: diagnosis, prevention and treatment. Nat Rev Neurol 2009; 5(4): 210-20.
6. Zolfaghari M, Arbabi M, Pedram Razi S, Biat K, Bavi A. Effectiveness of a multifactor educational intervention on delirium incidence and length of stay in patients with cardiac surgery. Hayat 2012; 18(1): 67-78. [In Persian].
7. Beyranvand A, Falahi M, Ashayeri H, Rahgozar M. The effect of music on post operative delirium in elder women undergoing hip surgery hospitalized in orthopaedic ward. 2007; 9(2): 55-62. [In Persian].
8. Jannati Y, Bagheri Nasami M, Sohrabi M, Yazdani J, Mazdarani S. Incidence of delirium and associated factors before open heart surgery. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2013; 10(1): 33-42. [In Persian].
9. Javadinejad S, Farajzadegan Z, Madahain M. Iranian version of a face version of the Modified Child Dental Anxiety Scale: Transcultural adaptation and reliability analysis. J Res Med Sci 2011; 16(7): 872-7.
10. Morowati Sharifabad M, Razavinia M, Haerian AA, Falahzadeh H. Study of dental anxiety among patients referred to private offices in Mashhad. Toloo e Behdasht 2012; 11(2): 119-30. [In Persian].
11. Juybari LM, Hosseini SFH, Ghana S, Saeedi S, Sanagoo A. The incidence of delirium in patients after surgery in recovery room. Jorjani Biomed J 2012; 14(2): 23-9. [In Persian].
12. Hosseini F, Shajari A, Hosseini B. Investigation of The frequency of delirium in different departments in the Yazd Shohadaye Kargar Hospital. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2016; 24(8): 640-8. [In Persian].
13. Modabernia M, Forghan parast K, Khalkhali S, Najafi K. Delirium in Patients Admitted to the Department of Cardiac Care. Journal of Gilan University of Medical Sciences. 2000; 11(41): 6-1. [In Persian].
14. Chandler JR, Myers D, Mehta D, Whyte E, Groberman MK, Montgomery CJ, et al. Emergence delirium in children: a randomized trial to compare total intravenous anesthesia with propofol and remifentanil to inhalational sevoflurane anesthesia. Paediatr Anaesth 2013; 23(4): 309-15.
چاپ شده
2020-03-16
استناد به مقاله
1.
ناصر کاویانیNK, محسن فرهادیMF, الهام السادات بینندهEB, میلاد اعتمادیME. بررسی فراوانی دلیریوم پس از عمل در بیماران کاندید کار دندان‌پزشکی تحت بی‌هوشی عمومی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:72-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1624

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد