##article.return## بررسی فراوانی دلیریوم پس از عمل در بیماران کاندید کار دندان‌پزشکی تحت بی‌هوشی عمومی دانلود ##common.downloadPdf##