بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid sheet

  • محمد شاه ابویی استادیار، گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  • احسان حکمتیان استادیار، گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  • مهدی ادیب راد رزیدنت تخصصی پریودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ایوب بهادر قبادی DDS, MS, Assistant Professor, Department of Periodontology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; Isfahan
  • Mohamad Shah Abouei
  • Ehsan Hekmatian E
  • Mahdi Adibrad
  • Ayoob Bahador Ghobadi

چکیده

<!--[endif]-->

مقدمه: ارتفاع استخوان آلوئل تحت تاثیر دو فرایند تحلیل و تشکیل استخوان، متغیر است. با توجه به این که رادیوگرافی در تشخیص بیماری پریودنتال، تعیین پیش آگهی بیماری و ارزیابی نتیجه درمان، وسیله کمکی با ارزشی به شمار می‌رود، لذا این پژوهش با هدف مقایسه بین دقت دو تکنیک رادیوگرافی پری آپیکال نیمساز و بایت وینگ عمودی در ارزیابی میزان تحلیل استخوان در ناحیه قدامی فک پایین با استفاده از grid sheet انجام شده است.

مواد و روش‌‌ها: برای انجام این مطالعه توصیفی – تحلیلی تعداد 20 بیمار کاندیدای جراحی پریودنتال در ناحیه قدام فک پایین انتخاب شدند. قبل از جراحی با استفاده از grid sheet برای همه بیماران 3 عدد رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و 3 عدد پری آپیکال نیمساز از ناحیه دندان‌های اینسیزور و کانین دو طرف تهیه شد. میزان تحلیل استخوان بر روی کلیشه پری آپیکال و بایت وینگ نسبت به یک نقطه ثابت CEJ)) برای مزیال و دیستال هر دندان محاسبه گردید. حین جراحی میزان تحلیل واقعی استخوان با کمک پروب ویلیامز تعیین گردید و با مقادیر قبلی مقایسه شد. در نهایت اطلاعات توسط آزمون paired t- test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌‌ها: میانگین میزان تحلیل استخوان آلوئول برای رادیوگرافی بایت وینگ عمودی در ناحیه دندان‌های اینسیزور 06/1 ± 88/3 و دندان‌های کانین 97/0 ± 97/3 و برای رادیو گرافی پری آپیکال نیمساز در ناحیه دندان‌های اینسیزور 75/0 ± 80/3 و دندان‌های کانین 11/1 ± 90/3 به دست آمد. میانگین میزان واقعی تحلیل استخوان در جراحی به کمک پروب ویلیامز در ناحیه دندان‌های اینسیزور 20/1 ± 20/3 و دندان‌های کانین 03/1 ± 18/3 گزارش شد.

نتیجه‌‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که میزان تحلیل استخوان آلوئول در رادیوگرافی بایت وینگ و پری آپیکال نیمساز در ناحیه قدام فک پایین با میزان واقعی آن تفاوت معناداری دارد (001/0 > p value). ولی بین دقت تکنیک بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در سنجش میزان تحلیل استخوان در ناحیه قدام مندیبل تفاوت قابل توجهی وجود ندارد (218/0 = p value).
چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
شاه ابوییم, حکمتیانا, ادیب رادم, بهادر قبادیا, Shah Abouei M, Hekmatian E E, Adibrad M, Bahador Ghobadi A. بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid sheet. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 24می2024];5(3):127-33. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/163

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد