بررسی تأثیر لیزر کم‌توان بر میزان التیام زخم‌های ناشی از جراحی ژنژیوکتومی

  • Bahareh Shojaei بهاره شجاعی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Shahram Amini شهرام امینی گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Ehsan Rafie احسان رفیعی گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Nasim Farkhan نسیم فرخانی گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مسائل مهم در جراحی ژنژیوکتومی، کاهش دوره‌ی ترمیم زخم‌ها و درد بیماران طی این دوره است. یکی از راه‌های جدید، استفاده از لیزر کم‌توان بوده که به خاطر عدم وجود عوارض جانبی، تجهیزات قابل قبول و هزینه‌ی کم مورد توجه است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تابش لیزر کم‌توان بر تسریع بهبود زخم ناشی از جراحی ژنژیوکتومی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل ‌شده بود. در این پژوهش، 22 نمونه در 12 بیمار با هایپرپلازی لثه در نواحی قرینه که کاندید جراحی ژنژیوکتومی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از انجام ژنژیوکتومی، به طور تصادفی یک ناحیه در هر بیمار تحت تابش لیزر کم‌توان دیود 660 نانومتری برای مدت 5 روز قرار گرفت و ناحیه‌ی دیگر به عنوان گروه شاهد بدون تابش لیزر باقی ماند. برای مشاهده‌ی لایه‌ی اپی‌تلیالی در نواحی جراحی، از محلول افشای پلاک (Mira-2-tone) استفاده شد، سپس فوتوگرافی تهیه و با استفاده از نرم‌افزار فوتوشاپ Adobe photoshop CS 6 2015، مقایسه‌ی مساحت زخم در نواحی تحت تابش و بدون تابش لیزر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 23 با سطح معنی‌داری (p value < 0/05) صورت گرفت.

يافته‌ها: مساحت زخم رنگی‌‌شده در روز جراحی و سه روز پس از آن، بین دو ناحیه‌ی تحت تابش و بدون تابش لیزر، تفاوت معنی‌داری نداشت، اما مساحت زخم رنگی‌‌شده در محل تحت تابش لیزر در روز هفتم و پانزدهم پس از جراحی، نسبت به گروه شاهد کم‌تر بود (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: کاربرد لیزر کم‌توان، باعث افزایش اپیتلیزاسیون و بهبود زخم در روز 7 و 15 پس از جراحی ژنژیوکتومی می‌شود.

کلید واژه‌ها: لیزردرمانی با لیزر کم‌توان، ترمیم زخم، ژنژیوکتومی.

مراجع

1. Cobb CM. Lasers in periodontal: a review of the literature. Lasers in periodontics: a review of the literature. J Periodontol 2006; 77(4): 545-64.
2. Smith RJ, Birndorf M, Gluck G, Hammond D, Moore WD. The effect of low-energy laser on skin-flap survival in the rat and porcine animal models. Plast Reconstr Surg 1992; 89(2): 306-10.
3. Walsh LJ. The current status of low level laser therapy in dentistry. Part 1. Soft tissue applications. Aust Dent J 1997; 42(4): 247-54.
4. Damante CA, Greghi SL, Sant'ana AC, Passanezi E. Clinical evaluation of the effects of low intensity laser (Gaalas) on wound healing after gingivoplasty in humans. J Appl Oral Sci 2004; 12(2): 133-6.
5. Denanely K, Vinh TK, Sweet DE. Skeletal and angiomatosis. J Bone Joint Surg (Am) 1994; 76: 878-91.
6. Takzaree N, Yarmohammadi K, Takzaree AR, Semiyari. H, Akbari M. The effect of low power laser radiation on gingival wound healing. J Dent Tehran Univ Med Sci 2001; 14(4): 26-33. [In Persian].
7. Ozcelik O, Cenk Haytac M, Kunin A, Seydaoglu G. Improved wound healing by low-level laser irradiation after gingivectomy operations: a controlled clinical pilot study. J Clin Periodontol 2008; 35(3): 250-4.
8. Moslemi N, Heidari M, Fekrazad R, Nokhbatolfoghahaie H, Yaghobee S, Shamshiri A, et al. Evaluation of the effect of 660nm low power laser on pain and healing in palatal donor site: a randomized controlled clinical trial. J Dent Med 2014; 27(1): 71-7. [In Persian].
9. Fekrazad R, Chiniforush N, Bouraima SA, Valipour M, Aslani M, Zare M, et al. Low Level Laser Therapy in Management of Complications after Intra Oral Surgeries. J Lasers Med Sci 2012; 3(4): 135-40.
10. Pansani TN, Basso FG, Turrioni AP, Soares DG, Hebling J, de Souza Costa CA. Effects of low-level laser therapy and epidermal growth factor on the activities of gingival fibroblasts obtained from young or elderly individuals. Lasers Med Sci 2017; 32(1): 45-52.
11. Karoussis LK, Kyriakidou K, Psarros C, Koutsilieris M, Vrotsos JA. Effects and action mechanism of Low Level Laser Therapy (LLLT): Applications in periodontology. Dentistry 2018; 8(9): 1-6.
12. Basso FG, Pansani TN, Cardoso LM, Citta M, Soares DG, Scheffel DS. Epithelial cell-enhanced metabolism by low-level laser therapy and epidermal growth factor. Lasers Med Sci 2018; 33(2): 445-9.
13. Devi R. Low-level laser therapy in periodontics: a review article. Journal of Academy of Dental Education 2018; 4(2): 12-6.
14. Heidari M, Paknejad M, Jamali R, Nokhbatolfoghahaei H, Fekrazad R, Moslemi N. Effect of laser photobiomodulation on wound healing and postoperative pain following free gingival graft: A split-mouth triple-blind randomized controlled clinical trial. J Photochem Photobiol B 2017; 172: 109-14.
15. Mârţu S, Amălinei C, Tatarciuc M, Rotaru M, Potârnichie O, Liliac L, et al. Healing process and laser therapy in the superficial periodontium: a histological study. Rom J Morphol Embryol 2012; 53(1): 111-6.
16. Amorim JC, de Sousa GR, de Barros Silveira L, Prates RA, Pinotti M, Ribeiro MS. Clinical study of the gingiva healing after gingivectomy and low-level laser therapy. Photomed Laser Surg 2006; 24(5): 588-94.
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
بهاره شجاعیBS, شهرام امینیSA, احسان رفیعیER, نسیم فرخانیNF. بررسی تأثیر لیزر کم‌توان بر میزان التیام زخم‌های ناشی از جراحی ژنژیوکتومی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:121-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1632

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد