رابطه‌ی میان وضعیت پریودنتال و بیماری انسدادی مزمن ریه: یک مطالعه‌ی مقطعی

  • Marzieh Yazdani مرضیه یزدانی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Vahid Esfahanian وحید اصفهانیان دانشیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mohammad Emami محمد امامی استادیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Sepideh Gholamhosseinnia سپیده غلامحسین‌نیا دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: از آنجا که حفره‌ی دهان به عنوان منبع اصلی پاتوژن‌های ریوی شناخته شده است و بیماری مزمن انسدادی ریه COPD (Chronic obstructive pulmonary disease)، از شایع‌ترین بیماری‌های موجود و از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر می‌باشد، هدف از این مطالعه، تعیین رابطه‌ی بین وضعیت پریودنتال و COPD بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی از اردیبهشت تا شهریور ماه 1397، بر روی 30 بیمار COPD به عنوان گروه مورد و 30 فرد سالم به لحاظ تنفسی به عنوان گروه شاهد انجام شد. در هر دو گروه، شاخص‌های پریودنتال شامل تحلیل لثه، عمق پروبینگ، شاخص پلاک، شاخص لثه‌ای، از دست رفتن چسبندگی و خون‌ریزی در حین پروبینگ ارزیابی شد. شمار دندان‌های از دست رفته نیز ثبت گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی، مجذور کای و من‌ویتنی توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شدند (0/05= α).

یافته‌ها: شاخص‌های پریودنتال و همچنین تعداد دندان از دست رفته در گروه COPD، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (p value < 0/001). میانگین سیگار مصرفی گروه COPD نسبت به گروه شاهد، بالاتر بود اما پس از خنثی‌سازی اثر سیگار، همچنان میانگین شاخص‌های پریودنتال در گروه COPD بیشتر از گروه شاهد بود، میانگین شاخص‌های پریودنتال در افراد غیر سیگاری گروه COPD نسبت به افراد غیر سیگاری گروه شاهد نیز بیشتر بود و وضعیت پریودنتال بیماران با افزایش درجه‌ی بیماری COPD ارتباط معنی‌دار داشت (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که بین بیماری پریودنتال و COPD ارتباط قابل توجهی وجود دارد و افراد COPD نسبت به افراد سالم از لحاظ تنفسی، حتی با کنترل عوامل مداخله‌گر سیگار و بهداشت دهان، از نظر پریودنتال دارای وضعیت بدتری بودند.

کلید واژه‌ها: بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماری‌های پریودنتال، شاخص‌های پریودنتال

مراجع

1. Fatemi K, Banihashemrad S, Tovhidi M, Hosseini SH. Evaluation of the Relationship between Periodontal Disease and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. J Mashhad Dent Sch 2009; 33(3): 241-6. [In Persian].
2. Anderson GP, Bozinovski S. Acquired somatic mutations in the molecular pathogenesis of COPD. Trends Pharmacol Sci 2003; 24(2): 71-6.
3. Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187(4): 347-65.
4. Thomashow B, Crapo J, Yawn B, Mclvor A, Cerreta S, Walsh J, et al. The COPD foundation pocket consultant guide. Chronic Obstr Pulm Dis 2014; 1(1): 83-87.
5. Mojon P, Budtz-Jorgensen E, Micheal JP, Limeback H. Oral health and history of respiratory tract infection in frail institutionalized elders. Gerodontology 1997; 14(1): 9-16.
6. Peter KP, Mute BR, Doiphode SS, Bardapurkar SJ, Borkar MS, Raje DV. Association between periodontal disease and chronic obstructive pulmonary disease: a reality or just a dogma? J Periodontol 2013; 84(12): 1717-23.
7. Scannapieco FA, Stewart EM, Mellotte JM. Colonization of dental plaque by respiratory pathogens in medical intensive care patients. Crit care Med 1992; 20(6): 740-5.
8. Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of the association between respiratory diseases and oral health. J Periodontol 2006; 77(9): 1465-82.
9. Ledic K, Marinkovic S, Puhar I, Spalj S, Popovic-Grle S, Ivic-Kardum M, et al. Periodontal diseases increase risk for chronic obstructive pulmonary disease. Coll Antropol 2013, 37(3): 937-42.
10. Si Y, Fan H, Song Y, Zhou X, Zhang J, Wang Z. Association between periodontitis and chronic obstructive pulmonary disease in a Chinese population. J Periodontal 2012; 83(10): 1288-96.
11. Bansal M, Khatri M, Taneja V. Potential role of periodontal infection in respiratory diseases -a review. J Med Life 2013; 6(3): 244-8.
12. Najah A, Seham S, Fadhil R. The usefulness of Ramfjord teeth to represent the full-mouth pocket depth in epidemiological study. MDJ. 2010; 7(2): 272-5.
13. Silness J, Löe H. Periodontal disease in pregnancy. II .Correlation between oral hygiene and periodontal condtion. Acta Odontol Scand 1964; 22: 112-35.
14. Löe H. The gingival index, the plaque index and the retention index systems. J Periodontol 1967; 38(6): 610-6
15. Mühlemann HR, Son S. Gingival sulcus bleeding--a leading symptom in initial gingivitis. Helv Odontol Acta 1971; 15(2): 107-13.
16. Mdala I, Olsen I, Haffajee AD, Socransky SS, Thoresen M, Blasio F. Comparing clinical attachment level and pocket depth for predicting periodontal disease progression in healthy sites of patients with chronic periodontitis using multi-state Markov models. J Clin Periodontol 2014; 41(9): 837-45.
17. Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranz’s clinical periodontology. 12th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2015.
18. Shen TC, Chang PY, Lin CL, Chen CH, Tu CY, Hsia TC, et al. periodontal treatment reduces risk of adverse respiratory events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a propensity-matched cohort study. Medicine (Baltimore) 2016; 95(20): e3735.
19. Moghadam SA, Shirzaiy M, Risbaf S. The associations between periodontitis and respiratory disease. J Nepal Health Res Counc 2017; 15(35): 1-6.
20. Scarrapieco FA. Role of oral bacteria in respiratory infection. J Periodontol 1999; 70(7): 793-802.
21. Scannapieco FA, Papandonatos GD, Dunford RG. Association between oral conditions and respiratory disease in a national sample survey population. Ann Periodontol 1998; 3(1): 251-6.
22. Gunen H, Hacievliyagil SS, Yetkin O, Gulbas G, Mutlu LC, Pehlivan E. Prevalence of COPD: First epidemiological study of a large region in Turkey. Eur J Intern Med 2008; 19(7): 499-504.
23. Stavem K, Sandvik L, Erikssen J. Can global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease stage 0 provide prognostic information on long-term mortality in men? Chest 2006; 130(2): 318-25.
24. Scannapieco FA, Mylotte JM. Relationships between periodontal disease and bacterial pneumonia. J Periodontol 1996; 67(10 Suppl): 1114-22.
25. Deo V, Bhongade ML, Ansari S, Chavan RS. Periodontitis as a potential risk factor for chronic obstructive pulmonary disease: A retrospective study. Indian J Dent Res 2009; 20(4): 466-70.
26. Fourrier F, Cau-Pottier E, Boutigny H, Roussel-Delvallez M, Jourdain M, Chopin C. Effects of dental plaque antiseptic decontamination on bacterial colonization and nosocomial infections in critically ill patients. Intensive Care Med 2000; 26(9): 1239-47.
27. Vadiraj S, Nayak R, choudhary GK, Kudyar N, Spoorthi BR. Periodontal pathogens and respiratory diseases-evaluating their potential association: a clinical and microbiological study. J Contemp Dent Pract 2013; 14(4): 610-5.
28. Oztekin G, Baser U, Kucukcoskun M, Tanrikulu-Kucuk S, Ademoglu E, Isik G, et al. The association between periodontal disease and chronic obstructive pulmonary disease: a case control study. COPD 2014; 11(4): 424-30.
29. Raj R, Manu MK, Prakash PY, Singhal DK, Acharya S. The effect of 6 months or longer duration of chronic obstructive respiratory disease medication on the oral health parameters of adults. Spec Care Dentist 2018; 38(3): 133-8.
30. Kowalski M, Kowalska E, Split M, Split W, Wierzbicka-Ferszt A, Pawlicki L, et al. Assessment of periodontal state in patients with chronic obstructive pulmonary disease--part II. Pol Merkur Lekarski 2005; 19(112): 537-41.
31. Hyman JJ, Reid BC. Cigarette smoking, periodontal disease, and chronic obstructive pulmonary disease. J Periodontol 2004; 75(1): 9-15.
32. Cunningham TJ, Eke PI, Ford ES, Agaku IT, Wheaton AG, Croft JB. Cigarette smoking, tooth loss, and chronic obstructive pulmonary disease: findings from the behavioral risk factor surveillance system. J Periodontol 2016; 87(4): 385-94.
33. Hamalaine P, Suominen H, Keskinen M, Meurman JH. Oral health and reduction in respiratory capacity in a cohort of community-dwelling elderly people: A population-based 5-year follow up study. Gerodontology 2004; 21(4): 209-15.
34. Barros SP, Suruki R, Loewy ZG, Beck JD, Offenbacher S. A cohort study of the impact of tooth loss and periodontal disease on respiratory events among COPD subjects: modulatory role of systemic biomarkers of inflammation. PLoS One 2013; 8(8): e68592.
35. Mojon P. Oral health and respiratory infection. J Can Dent Assoc 2002; 68(6): 340-5.
36. Broaddus VC, Mason RJ. Murray and Nadel's textbook of respiratory medicine. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016.
37. Bergstrom J, Bostrom L. Tobacco smoking and periodontal hemorrhagic responsiveness. J Clin Periodontol 2001; 28(7): 680-5.
38. Chen X, Wolff L, Aeppli D, Guo Z, Luan W, Baelum V. Cigarette smoking, salivary/gingival crevicular fluid cotinine and periodontal status. A 10-year longitudinal study. J Clin Periodontol 2001; 28(4): 331-9.
چاپ شده
2020-03-14
استناد به مقاله
1.
مرضیه یزدانیMY, وحید اصفهانیانVE, محمد امامیME, سپیده غلامحسین‌نیاSG. رابطه‌ی میان وضعیت پریودنتال و بیماری انسدادی مزمن ریه: یک مطالعه‌ی مقطعی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:1-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1633

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد