درمان یک دندان نابالغ دوباره کاشته شده با داروی کلسیم هیدروکساید: گزارش مورد

  • Davoud Jamshidi داود جمشیدی استادیار، گروه اندودنتیکس، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Fereshteh Sobhnamayan فرشته صبح نمایان استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Mohamadreza Ansari محمدرضا انصاری استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان دندان نابالغ با پالپ نکروزه و پریودنتیت ‌اپیکال یک چالش عمده برای دندان‌پزشک است. درمان‌های اندودنتیک برای این دندان‌ها شامل اپکیسفیکاسیون، ایجاد سد اپیکالی یا اخیراً ریوسکولاریزاسیون می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر، یک دندان نابالغ دوباره کاشته شده (Replanted) با داروی کلسیم هیدروکساید را گزارش می‌کند. یک دختر 13 ساله با تاریخچه‌ی تشکیل آبسه در اطراف دندان پرمولر دوم سمت راست مندیبل (45#) به بخش اندودنتیکس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارجاع داده شد. در معاینات کلینیکی و رادیوگرافی پالپ نکروز، ریشه با آپکس باز و رادیولوسنسی پری‌اپیکال مشاهده گردید.

معرفی مورد: درمان تحت ایزولاسیون بارابردم و بی‌حسی موضعی انجام شد. کانال ریشه با هیپوکلریت سدیم 5/2 درصد شسته و داروی کلسیم هیدروکساید، داخل کانال قرار داده شد. بیمار در جلسه‌ی بعد، جهت اتمام درمان مراجعه نکرد. بعد از 12ماه، زمانی که بیمار به بخش اندونتیکس مراجعه نمود، علامت نداشت و تکامل ریشه مشهود بود. کانال با کن کاغذی خشک و با روش ترموپلاستیک پر شد.

کلید واژه‌ها: کلسیم هیدروکساید، اندودنتیکس، پالپ نکروز، رژنراسیون 

مراجع

1. Shah N, Logani A, Bhaskar U, Aggarwal V. Efficacy of revascularization to induce apexification/apexogensis in infected, nonvital, immature teeth: a pilot clinical study. J Endod 2008; 34(8): 919-25.
2. Harlamb SC. Management of incompletely developed teeth requiring root canal treatment. Aust Dent J 2016; 61 Suppl 1: 95-106.
3. Moazami F, Sahebi S, Jamshidi D, Alavi A. The long-term effect of calcium hydroxide, calcium-enriched mixture cement and mineral trioxide aggregate on dentin strength. Iran Endod J 2014; 9(3): 185-9.
4. Holden DT, Schwartz SA, Kirkpatrick TC, Schindler WG. Clinical outcomes of artificial root-end barriers with mineral trioxide aggregate in teeth with immature apices. J Endod 2008; 34(7): 812-7.
5. Banchs F, Trope M. Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis: new treatment protocol? J Endod 2004; 30(4): 196-200.
6. Mohammadi Z, Dummer PM. Properties and applications of calcium hydroxide in endodontics and dental traumatology. Int Endod J 2011; 44(8): 697-730.
7. Chala S, Abouqal R, Rida S. Apexification of immature teeth with calcium hydroxide or mineral trioxide aggregate: systematic review and meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 112(4): e36-42.
8. Torabinejad M, Abu-Tahun I. Management of teeth with necrotic pulps and open apices. Endod Topics 2010; 23: 105–30.
9. Seo BM, Miura M, Gronthos S, Bartold PM, Batouli S, Brahim J, et al. Investigation of multipotent postnatal stem cells from human periodontal ligament. Lancet 2004; 364(9429): 149-55.
10. Chueh LH, Huang GT. Immature teeth with periradicular periodontitis or abscess undergoing apexogenesis: a paradigm shift. J Endod 2006; 32(12): 1205-13.
11. Cehreli ZC, Isbitiren B, Sara S, Erbas G. Regenerative endodontic treatment (revascularization) of immature necrotic molars medicated with calcium hydroxide: a case series. J Endod 2011; 37(9): 1327-30.
12. Chueh LH, Ho YC, Kuo TC, Lai WH, Chen YH, Chiang CP. Regenerative endodontic treatment for necrotic immature permanent teeth. J Endod 2009; 35(2): 160-4.
13. Hargreaves KM, Diogenes A, Teixeira FB. Treatment options: biological basis of regenerative endodontic procedures. J Endod 2013; 39(3 Suppl): S30-43.
14. Nosrat A, Homayounfar N, Oloomi K. Drawbacks and unfavorable outcomes of regenerative endodontic treatments of necrotic immature teeth: a literature review and report of a case. J Endod 2012; 38(10): 1428-34.
15. Ruparel NB, Teixeira FB, Ferraz CC, Diogenes A. Direct effect of intracanal medicaments on survival of stem cells of the apical papilla. J Endod 2012; 38(10): 1372-5.
چاپ شده
2020-03-22
استناد به مقاله
1.
داود جمشیدیDJ, فرشته صبح نمایانFS, محمدرضا انصاریMA. درمان یک دندان نابالغ دوباره کاشته شده با داروی کلسیم هیدروکساید: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:114-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1639

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد