بررسي اثر ماده پيوندي جانشین استخوان و غشای کلاژنه در ترميم ساكت دنداني

  • آرش عزیزی دانشیار گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
  • ساعده عطار باشی مقدم
  • Arash Azizi
  • Saedeh Attarbashi Moghadam DDS, MS, Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Ahwaz University of Medical Science

چکیده

مقدمه: حفظ حجم استخوان بلافاصله بعد از درآوردن دندان براي موفقيت در قرارگيري ايمپلنت در آن ناحيه لازم مي‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقايسه تغييرات ابعادي و بافت شناسي ساكت دنداني به دنبال خارج نمودن دندان بدون قرار دادن ماده پيوندي و متقابلا همراه با قرار دادن Bio- Oss و غشای كلاژنه در محل ساكت دنداني مي‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: در اين پژوهش کارآزمایی بالینی، 30 بيمار كه نياز به خارج نمودن دندان و قراردادن ايمپلنت داشتند انتخاب شدند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه شاهد (خارج نمودن دندان بدون قرار دادن ماده پيوندي) و مورد (خارج نمودن دندان و قراردادن
Bio- Oss در محل) تقسيم شدند. پارامترهاي شاخص پلاک، ايندكس لثه‌اي، خونريزي در موقع پروبينگ، عرض افقي ريج و تغييرات عمودي ريج در دو مقطع زمانی، بلافاصله و 6 ماه بعد از خارج نمودن دندان، بررسي شدند. 6 ماه بعد از درمان، بيوپسي استخوان از محل خارج نمودن دندان انجام شد و تغييرات هيستولوژي مورد بررسي قرار گرفت. در پايان براي آناليز داده‌ها از آزمون paired T test و Bon Ferroni استفاده گرديد (05/0α < ).

یافته‌‌ها: تحليل عرض افقي ريج به طور قابل ملاحظه‌اي در گروه شاهد نسبت به گروه مورد بيشتر بود. کاهش ارتفاع عمودي ريج در گروه شاهد در سمت باكال 5/1 ± 6/3 و در سمت لينگوال 3 ميلي متر و در گروه مورد در سمت باكال 4/1 ± 7/0 و در سمت لينگوال 4/0 ميلي متر بود. بيوپسي‌هاي گرفته شده از ناحيه پيوند شده در گروه مورد، وجود استخوان ترابكولار، كه به خوبي معدني و ساخته شده‌ بود، را نشان داد. استخوان ساخته شده در گروه شاهد نيز همراه با مقدار كمي از استخوان معدني بود. بافت همبند موجود در گروه شاهد بيشتر از گروه مورد بود.

نتیجه‌‌گیری: حفظ ساكت دنداني با مواد پيوندي همراه با غشای كلاژني، به میزان قابل توجهی باعث كاهش تحليل ساكت بعد از خارج نمودن دندان مي‌شود.
چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
عزیزیآ, عطار باشی مقدمس, Azizi A, Attarbashi Moghadam S. بررسي اثر ماده پيوندي جانشین استخوان و غشای کلاژنه در ترميم ساكت دنداني. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):134-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/164

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد