تأثیر آدامس حاوی CPP-ACP بر غلظت کلسیم فسفات و آلکالین فسفاتاز بزاق کودکان 11-7 ساله مبتلا به پوسیدگی شدید

  • Avin Fattahi اوین فتاحی متخصص دندان‌پزشکی کودکان، کرج، ایران
  • Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Azar Baradaran آذر برادران گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Samaneh Hesami سمانه حسامی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ساختمان دندان در دهان، در معرض دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون مداوم قرار دارد. تعادل میان دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون، وابسته به غلظت کلسیم و فسفات و آلکالین فسفاتاز بزاق می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آدامس حاوی (Casein Phosphopeptide -Amorphous Calcium Phosphate) CPP-ACP بر غلظت کلسیم، فسفات و آلکالین فسفاتاز بزاق کودکان 7-11 ساله‌ی مبتلا به پوسیدگی شدید بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و آزمایشگاهی، تعداد 64 کودک به روش تصادفی در 2 گروه بدون پوسیدگی و پوسیدگی شدید تقسیم شدند. از شرکت‌کنندگان، 3 نمونه‌ی بزاقی، 2 ساعت پس از صرف صبحانه، 5 و 20 دقیقه پس از جویدن آدامس حاوی CPP-ACP جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها به آزمایشگاه فرستاده شد تا سطح کلسیم و فسفات و آلکالین فسفاتاز اندازه‌گیری شود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل در سطح معنی‌داری (0/05 = p value ) و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین غلظت کلسیم بزاق در هر دو گروه بدون پوسیدگی و با پوسیدگی شدید، 5 و 20 دقیقه پس از جویدن آدامس به طور معنی‌داری افزایش داشت (0/05 < p value). میانگین غلظت فسفات و آلکالین فسفاتاز در هر دو گروه 5 و 20 دقیقه پس از جویدن آدامس به طور معنی‌داری کاهش یافت (0/05 p value <).

نتیجه‌گیری: آدامس حاوی CPP-ACP می‌تواند با افزایش کلسیم و کاهش فسفات و آلکالین فسفاتاز به رمینرالیزاسیون دندان کمک کند.

 

کلید واژه‌ها: آدامس، کازئین فسفوپپتید- کلسیم فسفات آمورف، بزاق

مراجع

1. Margolis HC, Zhang YP, Lee CY, Kent RL Jr, Moreno EC. Kinetics of enamel demineralization in vitro. J Dent Res 1999; 78(7): 1326-35.
2. Pandey P, Reddy NV, Rao VA, Saxena A, Chaudhary CP. Estimation of salivary flow rate, pH, buffer capacity, calcium, total protein content and total antioxidant capacity in relation to dental caries severity, age and gender. Contemp Clin Dent 2015; 6(Suppl 1): S65-71.
3. Larmas M, Sándor GKB. Enzymes, dentinogenesis and dental caries: a literature review. J Oral Maxillofac Res 2014; 5(4): e3.
4. Birkhed D, Heintze U. Salivary secretion rate, buffer capacity, and pH. In: Tenovuo JO, editor. Human saliva: clinical chemistry and microbiology. Boca Raton, Florida: CRC Press; 1989.
5. Reema SD, Lahiri PK, Roy SS. Review of casein phosphopeptides-amorphous calcium phosphate. Chin J Dent Res 2014; 17(1): 7-14.
6. Piekarz C, Ranjitkar S, Hunt D, McIntyre J. An in Vitro assessment of the role of tooth mousse in preventing wine erosion. Aust Dent J 2008; 53(1): 22-5.
7. Aykut-Yetkiner A, Kara N, Ateş M, Ersin N, Ertuğrul F. Does casein phosphopeptid amorphous calcium phosphate provide remineralization on white spot lesions and inhibition of Streptococcus mutans? J Clin Pediatr Dent 2014; 38(4): 302-6.
8. Li J, Xie X, Wang Y, Yin W, Antoun JS, Farella M, et al. Long-term remineralizing effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) on early caries lesions in vivo: a systematic review. J Dent 2014; 42(7): 769-77.
9. Meyer-Lueckel H, Wierichs RJ, Schellwien T, Paris S. Remineralizing efficacy of a CPP-ACP cream on enamel caries lesions in situ. Caries Res 2015; 49(1): 56-62.
10. Rose RK. Binding characteristics of streptococcus mutans for calcium and casein phosphopeptide. Caries Res 2000; 34(5): 427-31.
11. Kakatkar G, Nagarajappa R, Bhat N, Sharda A, Asawa K, Jalihal S, et al. Evaluation of salivary calcium and phosphorous concentration before and after chewing CPP-ACP containing chewing gum. Acta stomatologica Croatica 2012; 46(2): 117-25.
12. Karshan M. Factors in saliva correlated with dental caries. J Dent Res 1939; 18(5): 395-407.
13. Shannon IL, Feller RP. Parotid saliva flow rate, calcium, phosphorous & magnesium concentration in relation to dental caries experience in children. Pediatr Dent 1979; 1(1): 16-20.
14. Turtola L. [Dental caries & its prevention]. Proc Finn Den Soc 1978; 74(1-2): 36-7. [In Finnish].
15. Shahrabi M, Nikfarjam J, Alikhani A, Akhoundi N, Ashtiani M, Seraj B. Comparison of salivary calcium, phosphate and alkaline phosphatase in children with severe, moderate caries and caries free in Tehran’s kindergarthens. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2008; 26(2): 74-7.
16. Janssen JW, Helbing AR. Arsenazo III: an improvement of the routine calcium determination in serum. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1991; 29(3): 197-201.
17. Shen P, Cai F, Nowicki A, Vincent J, Reynolds EC. Remineralization of enamel subsurface lesions by sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. J Dent Rest 2001; 80(12): 2066-70.
18. Emamieh S, Khaterizadeh Y, Goudarzi H, Ghasemi A, Baghban AA, Torabzadeh H. The effect of two types chewing gum containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and xylitol on salivary Streptococcus mutans. J Conserv Dent 2015; 18(3): 192-5.
19. Ashley FP, Wilson RF. The relationship between calcium and human saliva and dental plaque. Arch Oral Biol 1978; 23(2): 69-73.
20. Elizarova VM, Petrovich IuA. Ionized calcium in the saliva of children with multiple caries. Stomatologiia 1997; 76(4): 6-8.
21. Tulunoglu O, Demirtas S, Tulunoglu I. Total antioxidant levels of saliva in children related to caries, age, and gender. Int J Paediatr Dent 2006; 16(3): 186-91.
22. Gandhy M, Damle SG. Relation of salivary inorganic phosphorus and alkaline phosphatase to the dental caries status in children. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2003; 21(4): 135-8.
23. Vijayaprasad KE, Ravichandra KS, Vasa AA, Suzan S. Relation of salivary calcium, phosphorus and alkaline phosphatase with the incidence of dental caries in children. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2010; 28(3): 156-61.
24. Santhosh BP, Jethmalani P, Shashibhushan KK, Subba Reddy VV. Effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate containing chewing gum on salivary concentration of calcium and phosphorus: an in-vivo study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2012; 30(2): 146-50.
25.Tanaka M, Matsunaga K, Kadoma Y. Correlation in inorganic ion concentration between saliva and plaque fluid. J Med Dent Sci 2000; 47(1): 55-9.
چاپ شده
2021-01-10
استناد به مقاله
1.
اوین فتاحیAF, شهرزاد جوادی‌نژادSJ, آذر برادرانAB, سمانه حسامیSH. تأثیر آدامس حاوی CPP-ACP بر غلظت کلسیم فسفات و آلکالین فسفاتاز بزاق کودکان 11-7 ساله مبتلا به پوسیدگی شدید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 10ژانویه2021 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:365-72. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1641

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد