اثر زاویه‌ی قرارگیری ایمپلنت‌ها بر دقت قالب‌گیری به روش‌های تری باز و بسته

  • Bahram Majidi بهرام مجیدی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Reza Darabi رضا دارابی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Omid Savabi امید صوابی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زاویه‌دار بودن ایمپلنت‌ها نسبت به یکدیگر ممکن است باعث کاهش دقت قالب‌های تهیه‌ شده گردد و روش قالب‌گیری، دقت کست نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از این مطالعه، تعیین دقت ابعادی کست اصلی در زوایای مختلف قرارگیری ایمپلنت‌های دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، یک مدل آکریلی بی‌دندانی پارسیل یک طرفه با 2 ایمپلنت در ناحیه‌ی پرمولر دوم و مولر دوم مندیبل، تهیه گردید. قالب‌گیری از آن در 9 حالت، همزمان با تغییر زوایای دو ایمپلنت (صفر، 15+ درجه، 15- درجه) با استفاده از دو روش قالب‌گیری تری بسته و تری باز و ماده‌ی قالب‌گیری پلی‌وینیل سایلوکسان انجام شد. کست‌های نهایی توسط دستگاه اسکنر لیزری اسکن شده و اطلاعات، جهت اندازه‌گیری زاویه‌ی ایمپلنت‌ها به نرم‌افزار Materialise Magics داده شد. میزان دقت ابعادی قالب‌ها در حالت‌های مختلف ایمپلنت‌ها محاسبه و بر حسب موقعیت‌های موازی، همگرا و واگرا به همراه زاویه‌ی قرارگیری آن‌ها تعیین گردید. داده‌ها توسط آزمون‌های تی‌‌تست، آنالیز واریانس دو طرفه و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: هنگامی که زاویه‌ی هر دو ایمپلنت صفر درجه بود، تفاوت معنی‌داری بین دو روش قالب‌گیری تری باز و تری بسته مشاهده نشد (0/102 = p value )، در حالی که وقتی زاویه‌ی ایمپلنت‌ها بیش از 15 درجه بود، قالب‌گیری با روش تری باز دقیق‌تر از تری بسته بود (0/05 > p value ).

نتیجه‌گیری: زاویه‌ی بین ایمپلنت‌ها و روش‌های قالب‌گیری، دقت کست نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که زاویه‌ی ایمپلنت‌ها از صفر تا 30 درجه افزایش پیدا می‌کند، تغییر شکل (دیستورشن) قالب‌ها نیز بیشتر می‌شود.

کلید واژه‌ها: دقت ابعادی، زاویه‌ی قرارگیری ایمپلنت، قالب‌گیری

مراجع

1. Nissan J, Barrea E, Krauze E, Assif D. Impression technique for partially edentulous patient. J Prosthet Dent 2002; 88(1): 103-4.
2. Daoudi MF, Setchell DJ, Searson LJ. A laboratory Investigation of the accuracy of two impression techniques for single tooth implants. Int J Prosthodont 2001; 14(2): 152-8.
3. Kohavi D. A combined impression technique for partial implant supported fixed detachable restoration. Quintessence Int 1997; 28(3): 177-81.
4. Sorrentino R, Gherlone EF, Calesini G, Zarone F. Effect of implant angulation, connection length, and impression material on the dimensional accuracy of implant impressions: an in vitro comparative study. Clin Implant Dent Relat Res 2010; 12(Suppl 1): 63-76.
5. Reddy S, Prasad K, Vakil H, Jain A, Chowdhary R. Accuracy of impressions with different impression materials in angulated implants. Niger J Clin Pract 2013; 16(3): 279-84.
6. Chia VA, Esguerra RJ, Teoh KH, Teo JW, Wong KM, Tan KB. In vitro three-dimensional accuracy of digital implant impression: The effect of implant angulation. Int J Oral Maxillofac Implants 2017 32(2): 313-21.
7. Kurtulmus-Yilmaz S, Ozan O, Ozcelik TB, Yagiz A. Digital evaluation of the accuracy of impression techniques and materials in angulated implants. J Dent 2014; 42(12): 1551-9.
8. Misch CE. Dental implant prosthetics. 2nd ed. St. Louis: Mosby; 2015. p. 34-8.
9. Tsagkalidis G, Tortopidis D, Mpikos P, Kaisarlis G, Koidis P. Accuracy of 3 different impression techniques for internal connection angulated implants. J Prosthet Dent 2015; 114(4): 517-23.
10. Parameshwari G, Chittaranjan B, Sudhir N, Anulekha-Avinash CK, Taruna M, Ramureddy M. Evaluation of accuracy of various impression techniques and impression materials in recording multiple implants placed unilaterally in a partially edentulous mandible -An in vitro study. J Clin Exp Dent 2018 10(4): e388-e395.
11. Saboury A, Neshandar Asli H, Dalili Kajan Z. The accuracy of four impression-making techniques in angulated implants based on vertical Gap. J Dent (Shiraz) 2017; 18(4): 289-97.
12. Elshenawy EA, Alam-Eldein AM, Abd Elfatah FA. Cast accuracy obtained from different impression techniques at different implant angulations (in vitro study). Int J Implant Dent 2018; 4(1): 9
13. Conrad HJ, Pesun IJ, DeLong R, Hodges JS. Accuracy of two impression technique with angulated implants. J Prosthet Dent 2007; 97(6): 349-56.
14. Al Quran FA, Rashdan BA, Zomar AA, Weiner S. Passive fit and accuracy of three dental implant impression techniques. Quintessence Int 2012 43(2): 119-25.
15. Vojdani M, Torabi K, Ansarifard E. Accuracy of different impression materials in parallel and nonparallel implants. Dent Res J (Isfahan) 2015; 12(4): 315-22.
16. Burns J, Palmer R, Howe L, Wilson R. Accuracy of open tray implant impressions: an in vitro comparison of stock versus custom trays. J Prosthet Dent 2003 89(3): 250-5.
17. Choi JH, Lim YJ, Yim SH, Kim CW. Evaluation of the accuracy of implant level impression techniques for internal connection implant prostheses in parallel and divergent models. Int J Oral Maxillofac Implants 2007 22(5): 761-8.
18. Gallucci GO, Papaspyridakos P, Ashy LM, Kim GE, Brady NJ, Weber HP. Clinical accuracy outcomes of closed-tray and open-tray implant impression techniques for partially edentulous patients. Int J Prosthodont 2011 24(5): 469-72.
19. Carr AB. Comparison of impression techniques for a two-implant 15-degree divergent model. Int J Oral Maxillofac Implants 1992; 7(4): 468-75.
20. Martínez-Rus F, García C, Santamaría A, Özcan M, Pradíes G. Accuracy of definitive casts using 4 Implant-level impression techniques in a scenario of multy implant system with different implant angulations and subgingival aliagnment levels. Implant Dent 2013; 22(3): 268-76.
21. Jang HK, Kim S, Shim JS, Lee KW, Moon HS. Accuracy of impression for internal connection implant prostheses with various divergent angles. Int J Oral Maxillofac Implants 2011 26(5):1011-5.
22. Howell KJ, Mcglumphy EA, Drago C, Knapik G. Comparison of the accuracy of Biomet 3i Encode Robocast Technology and conventional implant impression techniques. Int J Oral Maxillofac Implants 2013 28(1): 228-40.
23. Cehreli MC, Akca K. Impression techniques and misfit-induced strains on implant supported superstructure: an in vitro study. Int J Periodontics Restorative Dent 2006 26(4): 379-85.
چاپ شده
2020-03-14
استناد به مقاله
1.
بهرام مجیدیBM, رضا دارابیRD, امید صوابیOS. اثر زاویه‌ی قرارگیری ایمپلنت‌ها بر دقت قالب‌گیری به روش‌های تری باز و بسته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:54-2. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1645

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد