مقایسه‌ی سطح بزاقی اینترلوکین 6 در کودکان با پوسیدگی زودرس کودکی در پوسیدگی‌های خفیف و شدید قبل و 3 ماه بعد از درمان

  • Samira Kasaie Koupaie سمیرا کسایی کوپایی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشیدی میبدی گروه بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی و مقایسه‌ی تغییرات سطح بزاقی اینترلوکین 6 (IL6) در کودکان با پوسیدگی زودرس کودکی در پوسیدگی‌های خفیف و شدید قبل و سه ماه بعد از درمان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر، 32 کودک سه تا شش ساله که 12 نفر فاقد پوسیدگی، 10 نفر با پوسیدگی زودرس خفیف (4 > dmft > 1) و 10 نفر با پوسیدگی زودرس شدید (5 < dmft) بودند، وارد مطالعه شدند. از تمامی کودکان، با فاصله‌ی 1 ساعت از خوردن مواد غذایی، نمونه‌ی بزاقی گرفته شد. سپس گروه با پوسیدگی زودرس شدید، تحت درمان بی‌هوشی یک جلسه‌ای و گروه با پوسیدگی زودرس خفیف، تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. گروه بدون پوسیدگی، بدون مداخله، پیگیری شد. سه ماه پس از درمان، نمونه‌ی بزاقی، مجدداً به شیوه‌ی قبلی تهیه گردید. سطح IL بزاقی در نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، ویلکاکسون و کروسکال‌والیس با سطح معنی‌داری 0/05 و در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، سطح بزاقی IL6 در گروه با پوسیدگی زودرس شدید، از دو گروه دیگر بالاتر بود (0/007 = p value و 0/001 = p value) ولی میان دو گروه اول، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/059 = p value).

در رابطه با درمان انجام شده، مشخص شد تنها در گروه با پوسیدگی زودرس شدید، اختلاف سطح بزاقی IL6 قبل و سه ماه بعد از درمان، قابل توجه است (0/007 = p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، سطح IL6، می‌تواند یک پیشگویی‌کننده‌ی نسبی مرتبط با ضایعات دندانی باشد. ترمیم این ضایعات در گروه پوسیدگی زودرس شدید، باعث کاهش معنی‌داری در سطح IL6 گردید، ولی این کاهش در گروه پوسیدگی زودرس خفیف، معنی‌دار نبود.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دندانی، اینترلوکین 6، بزاق

مراجع

1. Colak H, Dülgergil CT, Dalli M, Hamidi MM. Early childhood caries update: A review of causes, diagnoses, and treatments. J Nat Sci Biol Med 2013; 4(1):29-38.
2. Harris R, Nicoll AD, Adair PM, Pine CM. Risk factors for dental caries in young children: a systematic review of the literature. Community Dent Health 2004; 21(1 Suppl): 71-85.
3. Schroth RJ, Brothwell DJ, Moffatt ME. Caregiver knowledge and attitudes of preschool oral health and early childhood caries (ECC). Int J Circumpolar Health 2007; 66(2): 153-67.
4. Alazmah A. Early childhood caries: A review. J Contemp Dent Pract 2017; 18(8): 732-7.
5. Ismail AI, Sohn W. A systematic review of clinical diagnostic criteria of early childhood caries. J Public Health Dent 1999; 59(3): 171-91.
6. American Academy of Pediatric Dentistry. Definition of early childhood caries (ECC). 2008. [1 screens] [Cited 2018 Oct 14]. Available from: URL: https://www.aapd.org/assets/1/7/D_ECC.pdf
7. Thitasomakul S, Thearmontree A, Piwat S, Chankanka O, Pithpornchaiyakul W, Teanpaisan R, et al. A longitudinal study of early childhood caries in 9- to 18-month- old Thai infants. Community Dent Oral Epidemiol 2006; 34(6): 429-36.
8. Teles RP, Likhari V, Socransky SS, Haffajee AD. Salivary cytokine levels in subjects with chronic periodontitis and in periodontally healthy individuals: A cross-sectional study. J Periodontal Res 2009; 44(3): 411-7.
9. van Nieuw Amorengen A, Bolscher JG, Veerman EC. Salivary proteins: protective and diagnostic value in cariology? Caries Res 2004; 38(3): 247-53.
10. Wisithphrom K, Windsor LJ. The effects of tumor necrosis factor-alpha, interleukin-1 beta, interleukin-6, and transforming growth factor-beta 1 on pulp fibroblast mediated collagen degradation. J Endod 2006; 32(9): 853-61.
11. Gornowicz A, Bielawska A, Bielawski K, Grabowska SZ, Wójcicka A, Zalewska M, et al. Pro-inflammatory cytokines in saliva of adolescents with dental caries disease. Ann Agric Environ Med 2012; 19(4): 711-6.
12. Menon MM, Balagopal RV, Sajitha K, Parvathy K, Sangeetha GB, Arun XM, et al. Evaluation of salivary interleukin-6 in children with early childhood caries after treatment. Contemp Clin Dent 2016; 7(2): 198-202.
13. Barkhordar RA, Hayashi C, Hussain MZ. Detection of interleukin-6 in human dental pulp and periapical lesions. Endod Dent Traumatol 1999; 15(1): 26-7.
14. Takahashi K, Takashiba S, Nagai A, Takigawa M, Myoukai F, Kurihara H, et al. Assessment of interleukin-6 in the pathogenesis of periodontal-disease. J Periodontol 1994; 65(2): 147-53.
15. Garrido M, Dezerega A, Bordagaray MJ, Reyes M, Vernal R, Melgar-Rodríguez S, et al. C-reactive protein expression is up-regulated in apical lesions of endodontic origin in association with interleukin-6. J Endod 2015; 41(4): 464-9.
16. Abdolsamadi HR, Vahedi M, Esmaeili F, Nazari S, Abdollahzadeh S. Serum interleukin-6 as a serologic marker of chronic periapical lesions: A case-control study. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2008; 2(2): 43-7.
17. Izawa S, Sugaya N, Kimura K, Ogawa N, Yamada KC, Shirotsuki K, et al. An increase in salivary interleukin-6 level following acute psychosocial stress and its biological correlates in healthy young adults. Biol Psychol 2013; 94(2): 249-54.
18. Costa PP, Trevisan GL, Macedo GO, Palioto DB, Souza SL, Grisi MF, et al. Salivary interleukin-6, matrix metalloproteinase-8, and osteoprotegerin in patients with periodontitis and diabetes. J Periodontol 2010; 81(3): 384-9.
19. Shimada Y, Komatsu Y, Ikezawa-Suzuki I, Tai H, Sugita N, Yoshie H. The effect of periodontal treatment on serum leptin, interleukin-6, and C-reactive protein. J Periodontol 2010; 81(8): 1118-23.
20. Hirano T. Interleukin 6 in autoimmune and inflammatory diseases: a personal memoir. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci 2010; 86(7): 717-30.
21. Barnes TC, Anderson ME, Moots RJ. The many faces of interleukin-6: The role of IL-6 in inflammation, vasculopathy, and fibrosis in systemic sclerosis. Int J Rheumatol 2011; 2011: 721608.
22. Gabay C. Interleukin-6 and chronic inflammation. Arthritis Res Ther 2006; 8(Suppl 2): S3.
چاپ شده
2020-03-14
استناد به مقاله
1.
سمیرا کسایی کوپاییSKK, شهرزاد جوادی‌نژادSJ, فاطمه رشیدی میبدیFRM. مقایسه‌ی سطح بزاقی اینترلوکین 6 در کودکان با پوسیدگی زودرس کودکی در پوسیدگی‌های خفیف و شدید قبل و 3 ماه بعد از درمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:22-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1646

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد