بررسي تظاهر پروتئين bcl-2 و آنتي‌ژن ki-67 به روش ايمونوهيستوشيميايي و وقوع آپوپتوز به روش TUNEL در ادنتوژنيك كراتوسيست در مقايسه با آملوبلاستوما

  • سيد محمد رضوي دانشيار، گروه آسيب‌شناسي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،
  • سيد حسين طباطبايي اردكاني ، گروه آسيب‌شناسي دهان و فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي يزد،
  • Seyed mohamad Razavi
  • Seyed Hasan Tabatabaei Ardakani DDS, MS, Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shaheed Sadughi University of Medical Sciences, Yazd

چکیده

مقدمه: ادونتوژنيك كراتوسيت (OKC)، يك كيست تكاملي ادونتوژنيك با ماهيت تهاجمي و عود زیاد است. هدف از اين پژوهش، ارزيابي ايمونوهيستوشيميايي تظاهر پروتئين bcl-2 به عنوان شاخص مهار آپوپتوز و آنتي‌ژن ki-67 به عنوان شاخص پروليفراسيون سلولي و نیز بررسي آپوپتوز با استفاده از روش TUNEL در OKC در مقايسه با آملوبلاستوما، به منظور شناخت بهتر و توجيه رفتار OKC بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش مقطعی، تحلیلی و گذشته‌نگر، 16 نمونه ادونتوژنيك كراتوسيست (OKC) و 16 نمونه آملوبلاستوماي توپر (SAB)، كه با فرمالين ثابت و در پارافين مدفون شده بود، از نظر بروز پروتئين bcl-2 و آنتي‌ژن ki-67 با استفاده از رنگ‌آميزي ايمونوهيستوشيميايي و روش استاندارد بيوتين- استرپتاويدين استفاده شد. سلول‌هاي آپوپتوتيك با روش TUNEL (TDT- Mediated DUTP- biotin nick end labeling) مورد شناسايي قرار گرفت. یافته‌ها توسط نرم‌افزار SPSS11.5 و آزمون‌هاي آماري Paired t-test و Independent تجزيه و تحليل قرار شد.

یافته‌‌ها: نسبت سلول‌هاي bcl-2 مثبت در لايه بازال OKC (2/1 ± 69/97 درصد) به طور معنی‌داري (001/0 < p value) بيش از لايه محيطي SAB (57/18 ± 01/53 درصد) بود. سلول‌هاي ki- 67 مثبت به طور معنی‌داري (021/0 = p value) در لايه سوپرابازال OKC (47/7 ± 59/13 درصد) بيش از ساير لايه‌هاي آن و نيز بيش از لايه محيطي SAB (94/6 ± 38/7 درصد) بود. هر چند نسبت سلول‌هاي ki- 67 مثبت در OKC (9/2 ± 42/6 درصد) بیش از SAB (43/3 ± 98/4 درصد) بود ولي اين تفاوت از نظر آماري معنی‌دار نبود (211/0 = p value). سلول‌هاي TUNEL مثبت به طور معنی‌داري (001/0 < p value) در لايه سطحي OKC (6/2 ± 69/7 درصد) بيش از لايه داخلي SAB (38/0 ± 95/1 درصد) بود.

نتیجه‌‌گیری: احتمال می‌رود ماهيت تهاجمي و عود زیاد OKC بر خلاف SAB، به جاي آن كه مربوط به بقاي سلولي افزايش يافته در لايه محيطيSAB  باشد، به دليل فعاليت پروليفراتيو بسیار در لايه سوپرابازال آن است. البته آپوپتوز بيشتر در لايه سطحي OKC، در مقايسه با لايه داخلي آملوبلاستوما، اين فعاليت پروليفراتيو را جبران مي‌كند؛ در نتيجه همواره ضخامت يكنواخت اپي‌تليوم كيست حفظ شده، بر خلاف SAB توده تومورال توپر تشكيل نمي‌شود
چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
رضويسم, طباطبايي اردكانيسح, Razavi S mohamad, Tabatabaei Ardakani SH. بررسي تظاهر پروتئين bcl-2 و آنتي‌ژن ki-67 به روش ايمونوهيستوشيميايي و وقوع آپوپتوز به روش TUNEL در ادنتوژنيك كراتوسيست در مقايسه با آملوبلاستوما. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):140-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/165

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد