بررسی سلامت پری‌ایمپلنت در بیماران مراجعه‌کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی یزد از سال 1389 تا 1395

  • Farzaneh Vaziri فرزانه وزیری گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Reza Lotfi رضا لطفی دندان‌پزشک عمومی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Shakiba Akbarian شكيبا اكبريان دندان‌پزشک عمومی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Elaheh Amirian الهه امیریان دندان‌پزشک عمومی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: از شایع‌ترین مشکلات پس از درمان ایمپلنت، Peri-implant disease می‌باشد که شناخت میزان فراوانی و شیوع آن نقش بسزایی در کاهش عوارض ناخواسته بعد از قرار دادن ایمپلنت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع Peri-implant disease در بیماران دریافت کننده‌ی ایمپلنت مراجعه‌کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی یزد بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، معاینات کلینیکی و بررسی پرونده برای 47 بیمار كه در مجموع 164 ایمپلنت داشتند و بین سال‌های 1389 تا 1396 در بخش پریودنتکیس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، درمان ایمپلنت دریافت کرده بودند، انجام شد. در نهایت داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و آزمون آماری کای‌اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید (0/05 ≥ p value).

یافتهها: در این مطالعه، پری‌ایمپلنتیتیس در گروه مردان بیش از زنان بود و این رابطه از نظر آماری معنی‌دار شد (0/047 = p value). این ارتباط از نظر آماری بین گروه‌های سنی معنی‌دار نبود (0/385 = p value). میان وجود بیماری سیستمیک (0/071 = p value)، عمق پروب (0/0001 = p value)، وجود مخاط کراتینیزه (0/01 = p value) و مصرف سیگار (0/036 = p value) با پری‌ایمپلنتیتیس، ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. این ارتباط در متغیر شاخص التهاب بافت نرم، معنی‌دار نبود (0/229 = p value). ارتباط آماری معنی‌داری در متغیر نوع ایمپلنت و شیوع پری‌ایمپلنتیتیس وجود داشت (0/030 = p value). ارتباط معنی‌داری میان سایر متغیرهای روش ایمپلنت‌گذاری (0/376 = p value)، محل ایمپلنت (0/872 = p value) و نوع پروتز (0/678 = p value) وجود نداشت. رابطه‌ی مستقیم میان پری‌ایمپلنتیتیس و تاریخ قرارگیری ایمپلنت (0/01 = p value)، تاریخ قرارگیری پروتز (0/064 = p value، قطر ایمپلنت (0/927 = p value) و رابطه‌ی معکوس با طول ایمپلنت (296/0 = p value) وجود داشت که تنها در متغیر تاریخ قرارگیری ایمپلنت، از لحاظ آماری معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، فراوانی پری‌ایمپلنتیتیس در بین بیماران مراجعه‌کننده به بخش پریودنتولوژی، 84/9 درصد بود که با عوامل جنسیت، بیماری سیستمیک، عمق پروب، وجود مخاط کراتینیزه، مصرف سیگار، نوع ایمپلنت و تاریخ قرارگیری ایمپلنت ارتباط داشت.

کلید واژه‌ها: پری‌ایمپلنتیتیس، ایمپلنت دندانی، سیگار

مراجع

1. Davies SJ, Gray RM, McCord JF. Good occlusal practice in removable prosthodontics. Br Dent J 2001; 191(9): 491-4, 497-502.
2. Fiske J, Davis D, Frances C, Gelbier S. The emotional effects of tooth loss in edentulous people. Br Dent J 1998; 184(2): 90-3.
3. Wang TF, Chen YY, Liou YM, Chou C. Investigating tooth loss and associated factors among older Taiwanese adults. Arch Gerontol Geriatr 2014;58(3):446-53.
4. Lechner SK, Champion H, Tong TK. Complete denture problem solving: a survey. Aust Dent J 1995; 40(6): 377-80.
5. Derks J, Hakansson J, Wennstrom JL, Tomasi C, Larsson M, Berglundh T. Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population: early and late implant loss. J Dent Res 2015; 94(3 Suppl): 44s-51s.
6. Swierkot K, Lottholz P, Flores-de-Jacoby L, Mengel R. Mucositis. peri-implantitis, implant success, and survival of implants in patients with treated generalized aggressive periodontitis: 3-to 16-year results of a prospective long-term cohort study. J Periodontol 2012; 83(10): 1213-25.
7. Lindhe J, Meyle J. Peri‐implant diseases: consensus report of the sixth European workshop on periodontology. J Clin Periodontol 2008; 35(8 Suppl): 282-5.
8. Renvert S, Roos‐Jansåker AM, Claffey N. Non‐surgical treatment of peri‐implant mucositis and peri‐implantitis: a literature review. J Clin Periodontol 2008; 35(s8): 305-15.
9. Lang NP, Berglundh T. Periimplant diseases: where are we now?--Consensus of the Seventh European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2011; 38(Suppl 11): 178-81.
10. Aloufi F, Bissada N, Ficara A, Faddoul F, Al‐Zahrani MS. Clinical assessment of peri‐implant tissues in patients with varying severity of chronic periodontitis. Clin Implant Dent Relat Res 2009; 11(1): 37-40.
11. Ferreira S, Silva G, Cortelli J, Costa J, Costa F. Prevalence and risk variables for peri‐implant disease in Brazilian subjects. J Clin Periodontol 2006; 33(12): 929-35.
12. Koldsland OC, Scheie AA, Aass AM. The association between selected risk indicators and severity of peri‐implantitis using mixed model analyses. J Clin Periodontol 2011; 38(3): 285-92.
13. Charalampakis G, Leonhardt Å, Rabe P, Dahlén G. Clinical and microbiological characteristics of peri‐implantitis cases: a retrospective multicentre study. Clin Oral Implants Res 2012; 23(9): 1045-54.
14. Marrone A, Lasserre J, Bercy P, Brecx MC. Prevalence and risk factors for peri‐implant disease in Belgian adults. Clin Oral Implants Res 2013; 24(8): 934-40.
15. Derks J, Tomasi C. Peri‐implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. J Clin Periodontol 2015; 42(Suppl 16): S158-71.
16. Fransson C, Lekholm U, Jemt T, Berglundh T. Prevalence of subjects with progressive bone loss at implants. Clin Oral Implants Res 2005; 16(4): 440-6.
17. Renvert S, Aghazadeh A, Hallström H, Persson GR. Factors related to peri‐implantitis - a retrospective study.Clin Oral Implants Res 2014; 25(4): 522-9.
18. Rokn A, Aslroosta H, Akbari S, Najafi H, Zayeri F, Hashemi K. Prevalence of peri-implantitis in patients not participating in well-designed supportive periodontaltreatments: a cross-sectional study. Clin Oral Implants Res 2017; 28(3): 314-9.
19. Daubert DM, Weinstein BF, Bordin S, Leroux BG, Flemmig TF. Prevalence and predictive factors for peri-implant disease and implant failure: a cross-sectional analysis. J Periodontol 2015; 86(3): 337-47.
20. Fransson C, Wennström J, Tomasi C, Berglundh T. Extent of peri‐implantitis‐associated bone loss. J Clin Periodontol 2009; 36(4): 357-63.
21. Serino G, Ström C. Peri‐implantitis in partially edentulous patients: association with inadequate plaque control. Clin Oral Implants Res 2009; 20(2): 169-74.
22. Rinke S, Ohl S, Ziebolz D, Lange K, Eickholz P. Prevalence of periimplant diseasein partially edentulous patients: a practice‐based cross‐sectional study. Clin Oral Implants Res 2011; 22(8): 826-33.
23. Ferreira SD, Silva GL, Cortelli JR, Costa JE, Costa FO. Prevalence and risk variables for peri-implant disease in Brazilian subjects. J Clin Periodontol 2006; 33(12): 929-35.
24. Roos-Jansåker AM, Lindahl C, Renvert H, Renvert S. Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part I: implant loss and associations to various factors. J Clin Periodontol 2006; 33(4): 283-9.
25. Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological andtechnical complications in Implant Dent reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. J Clin Periodontol 2002; 29(Suppl 3):197-212.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
فرزانه وزیریFV, رضا لطفیRL, شكيبا اكبريانSA, الهه امیریانEA. بررسی سلامت پری‌ایمپلنت در بیماران مراجعه‌کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی یزد از سال 1389 تا 1395. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:244-53. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1650

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد