ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیک پایوژنیک گرانولومای دهان در مراجعین به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي اصفهان

  • Gholamreza Jahanshahi غلامرضا جهانشاهی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه پاتولوژی فک، دهان و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Laleh Maleki لاله ملکی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه پاتولوژی فک، دهان و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Esmaeeli فاطمه اسماعیلی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پایوژنیک گرانولومای حفره‌ی دهان، یک ضایعه‌ی خوش‌خیم است که می‌تواند در اثر تحریکات مزمن خفیف، جراحی تروماتیک، تغییرات هورمونی، بعضی داروهای مشخص، به دنبال پیوند مغز استخوان و پاسخ به بافت پیوندی و غیره به وجود آید. این ضایعه از نظر میکروسکوپی، دارای دو نوع لوبولار و غیرلوبولار است. در این مطالعه به بررسی و مقایسه‌ی ویژگی‌های کلینیکی، میکروسکوپی و فاکتورهای اتیولوژیک در هر یک از انواع لوبولار و غیرلوبولار آن پرداخته شده است.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، با بررسی آرشیو بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان، 214 نمونه‌ی پایوژنیک گرانولوما انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک، کلینیکی و میکروسکوپی با مطالعه‌ی پرونده‌ها و لام‌ها جمع‌آوری شد. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 24 شده و با روش‌های آماری توصیفی و کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و فیشر ارزیابی شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: تعداد نمونه‌های لوبولار، 47 و غیرلوبولار، 167 بود. اندازه‌ی ضایعات (0/035 = p value)، مکان ضایعات (0/001 > p value)، میانگین تراکم عروقی (001/0 > p value)، تجمع سلول‌های اندوتلیالی بزرگ (0/001 > p value)، ادم (0/007 = p value)، شدت ارتشاح التهابی (0/001 > p value) و کانالیزاسیون عروقی (0/005 = p value) در دو گروه، دارای اختلاف معنی‌دار بودند.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد، در مواردی اختلاف معنی‌دار بین دو نوع ميكروسكوپي پایوژنیک گرانولوما مشاهده شده که تفاوت‌های احتمالی کلینیکوپاتولوژیک بین این دو گروه را مشخص مي‌كند و این خود می‌تواند زمینه‌ای برای مطالعات بیشتر باشد.

کلیدواژه‌ها: پایوژنیک گرانولوما، همانژیوم مویرگی لوبولار، حفره‌ی دهان

مراجع

1. Krishnapillai R, Punnoose K, Angadi PV, Koneru A. Oral pyogenic granuloma--a review of 215 cases in a South Indian Teaching Hospital, Karnataka, over a period of 20 years. J Oral Maxillofac Surg 2012; 16(3): 305-9.
2. Isaza-Guzmán DM, Teller-Carrero CB, Laberry-Bermúdez MP, González-Pérez LV, Tobón-Arroyave SI. Assessment of clinicopathological characteristics and immunoexpression of COX-2 and IL-10 in oral pyogenic granuloma. Arch Oral Biol 2012; 57(5): 503-12.
3. Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2015. p. 483-4.
4. Shafer W, Hyne M, Levy B. A textbook of oral pathology. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1983. 359-61.
5. Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RC. Oral pathology: clinical pathologic correlations.7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2016. p. 118-9.
6. Gnepp DR. Diagnostic surgical pathology of the head and neck e-book. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2009. p. 205-7.
7. Toida M, Hasegawa T, Watanabe F, Kato K, Makita H, Fujitsuka H, et al. Lobular capillary hemangioma of the oral mucosa: clinicopathological study of 43 cases with a special reference to immunohistochemical characterization of the vascular elements. Pathol Int 2003; 53(1): 1-7.
8. Epivatianos A, Antoniades D, Zaraboukas T, Zairi E, Poulopoulos A, Kiziridou A, et al. Pyogenic granuloma of the oral cavity: comparative study of its clinicopathological and immunohistochemical features. Pathol Int 2005; 55(7): 391-7.
9. Buchner A, Calderon S, Ramon Y. Localized hyperplastic lesions of the gingiva: a clinicopathological study of 302 lesions. J Periodontol 1977; 48(2): 101-4.
10. Vilmann A, Vilmann P, Vilmann H. Pyogenic granuloma: evaluation of oral conditions. Br J Oral Maxillofac Surg 1986; 24(5): 376-82.
11. Lawoyin JO, Arotiba JT, Dosumu OO. Oral pyogenic granuloma: a review of 38 cases from Ibadan, Nigeria. Br J Oral Maxillofac Surg 1997; 35(3): 185-9.
12. Al-Khateeb T, Ababneh K. Oral pyogenic granuloma in Jordanians: a retrospective analysis of 108 cases. J Oral Maxillofac Surg 2003; 61(11): 1285-8.
13. Gordón-Núñez MA, de Vasconcelos Carvalho M, Benevenuto TG, Lopes MF, Silva LM, Galvão HC. Oral pyogenic granuloma: a retrospective analysis of 293 cases in a Brazilian population. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(9): 2185-8.
14. Marla V, Shrestha A, Goel K, Shrestha S. The histopathological spectrum of pyogenic granuloma: a case series. Case Rep Dent 2016; 2016: 1323798.
چاپ شده
2020-03-22
استناد به مقاله
1.
غلامرضا جهانشاهیGJ, لاله ملکیLM, فاطمه اسماعیلیFE. ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیک پایوژنیک گرانولومای دهان در مراجعین به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:105-13. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1654

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد