رابطه بی‌دندانی و استفاده از دندان مصنوعی با کیفیت زندگی در جمعیت سالخورده‌ی شهر اصفهان

  • پروین خادم متخصص دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی، استادیار، بخش جامعه‌نگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
  • ابراهیم جباری فر متخصص دندان‌پزشکی کودکان‌، دانشیار، بخش اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • وحید معروفی پزشک، اصفهان
  • آزاده فیض دندان‌پزشک، اصفهان
  • Parvin Khadem DDS, MS, Assistant Professor of Operative Dentistry, Department of Community Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan
  • Ebrahim Jabbarifar
  • Vahid Maroofi
  • Azadeh Feiz

چکیده

مقدمه: سالمندان مسن‌تر از 60 سال، به عنوان يك جمعيت در حال افزايش، از مهمترین مشتری‌های خدمات سلامت دهان و دندان هستند که به توجه ویژه‌ای نیاز دارند و بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان این گروه در رابطه با کیفیت زندگی آن‌ها ضروری می‌باشد. هدف از این پژوهش، تعیین نقش سلامت دهان و دندان سالمندان و استفاده از دندان مصنوعي بر کیفیت زندگی آن‌هاست.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی، 200 نفر از سالمندان مراکز نگهداری سالمندان سطح شهر اصفهان در رده سنی 80-55 سال انجام گردید. از ترجمه فارسي و معتبر پرسش نامه شاخص ارزيابي کیفی سلامت دهان (General oral health assessment index یا GOHAI)، كه در سه بعد طراحی شده است، به همراه اطلاعاتی در خصوص وضعیت دندان‌ها استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون t زوج و آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی گردیدند.

یافته‌‌ها: پس از بررسي 200 پرسش‌نامه، میانگین نمره شاخص كيفي سلامت دهان در گروه هدف 65/21 ± 3/36 به دست آمد. در حيطه عملكرد فيزيكي، بیشترين مقدار 38/16 ± 51/89 متعلق به گروه بي‌دندان کامل و بدون دست دندان بوده است. در حیطه درد و ناخشنودی، بیشترین نمره 43/15 ± 58/45 متعلق به افراد بادندانی بوده است که دست دندان تكه‌اي داشته‌اند؛ در حیطه عملكرد رواني اجتماعي نیز بیشترین نمره یعنی 12/30 ± 54/54، متعلق به افراد بی‌دندان کامل و بدون دست دندان بوده است.

نتیجه‌‌گیری: بررسی میانگین نمره شاخص كيفي سلامت دهان در سه حیطه عملكرد فیزیکی، درد و ناراحتي و رواني- اجتماعي، حاکی از ارتباط آن با تعداد دندان‌های باقی‌مانده فرد و وجود یا عدم وجود دست دندان کامل یا تكه‌اي و کیفیت آن می‌باشد. در پژوهش انجام شده، بیشترین نمره شاخص كيفي سلامت دهان در حیطه عملكرد فیزیکی است که نشان دهنده این امر است که بیشترین مشکل سالمندان در جویدن غذا و گاز گرفتن آن می‌باشد. افرادی که همه دندان‌های خود را از دست داده بودند و یا دست دندان متحرک کامل یا تكه‌اي داشتند و از آن ناراضی بودند، نمرات بیشتری را کسب کردند و از كيفيت زندگي نامطلوب‌تري برخوردار بودند.
چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
خادمپ, جباری فرا, معروفیو, فیضآ, Khadem P, Jabbarifar E, Maroofi V, Feiz A. رابطه بی‌دندانی و استفاده از دندان مصنوعی با کیفیت زندگی در جمعیت سالخورده‌ی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):148-55. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/166

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد