بررسی همبستگی فتوگرافی داخل دهانی با مشاهده کلینیکی در تشخیص صفات نان متریک دندانی در تحقیقات مورفولوژیک.

  • Seyed Alireza Mackinejad سید علیرضا مکی‌نژاد گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران.
  • Negin Nasoohi Moghaddam نگین نصوحی مقدم گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران.
  • Parisa Ghorbanian پریسا قربانیان دندان‌پزشک، تهران، ایران.
  • Ramin Kaviani رامین کاویانی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران.
  • Nahid Mohammadi ناهید محمدی دندان‌پزشک، تهران، ایران.

چکیده

مقدمهیکی از مهم‌ترین اهداف یک مورفولوژیست، تعیین صفات نان‌متریک دندانی می‌باشد که برای بهتر شدن این هدف، روش‌های مختلفی به کار می‌رود. با توجه به این که تاکنون، تشخیص‌های مورفولوژیک غالباً بر اساس یافته‌های بصری کلینیکی صورت می‌گرفته است، هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهده‌ی کلینیکی در تشخیص صفات نان‌متریک دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 80 نفر از دانشجویانی که به هر دلیلی به بخش مورفولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1396 مراجعه و پس از توجیه طرح، موافقت خود را اعلام نمودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، صفاتی مانند برجستگی کارابلی، ماریجینال ریج‌های ضخیم و شیار جینجیوپالاتال بررسی شدند. برای تهیه‌ی تصاویر فوتوگرافی داخل دهانی، از دوربین Canon EOS استفاده شد. وجود یا عدم وجود صفت در دو روش، با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و میزان همخوانی (2R) تعیین و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 ≥ p value).

يافته‌ها: میزان همبستگی روش فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهده‌ی کلینیکی از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با 77 درصد بود که قابل قبول بوده و میزان همخوانی آن‌ها در 69 درصد موارد بود. ضریب کاپا (Kappa) بین دو روش ارائه شد و نشان داد که میزان همخوانی آن‌ها، 75/78 درصد و عالی بوده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که فوتوگرافی داخل دهانی، همبستگی و همخوانی قابل قبولی با مشاهده‌ی کلینیکی داشت، این روش می‌تواند اطلاعات با ارزشی را در زمینه‌ی تشخیص صفات نان‌متریک مورفولوژی ارائه دهد.

کلید واژه‌ها: فوتوگرافی داخل دهانی، مطالعه‌ی بالینی، دندان‌پزشکی، یافته‌های مورفولوژیک.

مراجع

1. Aguirre LD, Castillo D, Solarte D, Moyano M, Moreno F. Analysis of three non-metric dental traits in a living population from Colombia. Int J Dental Anthropol 2007; 10: 24-35.
2. Simões RJ, Cardoso HF, Caldas IM. Prevalence of talon cusps in a Portuguese population: Forensic identification significance of a rare trait. Dent Res J (Isfahan) 2014; 11: 45-8.
3. Moreno-Gómez F. Sexual dimorphism in human teeth from dental morphology and dimensions: A dental anthropology viewpoint. In: Moriyama H. editor. Sexual Dimorphism. London, UK: InTech Open Science Open Minds; 2013. p. 97-124.
4. Marado LM, Campanacho V. Carabelli's trait: Definition and review of a commonly used dental non-metric variable. Cad. GEEvH 2013; 2: 24-39.
5. Bailey SE. The evolution of non-metric dental variation in Europe. Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte 2006; 15: 9-30. [In German].
6. Terry DA, Snow SR, McLaren EA. CE 1-contemporary dental photography: selection and application. Compend Contin Educ Dent 2008; 29(8): 432-6.
7. Manjunath SG, Ragavendra TR, Setty SK, Jayalakshmi K. Photography in clinical dentistry-a review. International Journal of Dental Clinics 2011; 3(2): 40-3.
8. Mladenović D, Mladenović L, Mladenović S. Importance of digital dental photography in the practice of dentistry. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(2) :75-9.
9. Uzunov TT, Kosturkov D, Uzunov T, Filchev D, Bonev B, Filchev A. Application of photography in dental practice. Journal of IMAB – Annual Proceeding 2015; 21(1): 682-86.
10. Aslam A, Hamburger J. Photography - a powerful tool for prioritising oral cancer referrals. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2015; 53(10): e46-e47.
11. Ahmad I. Digital dental photography. Part 1: an overview. British Dental Journal 2009; 206(8): 403-7.
12. Dimaggio FR, Ciusa V, Sforza C, Ferrario VF. Photographic soft-tissue profile analysis in children at 6 years of age. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132(4): 475-80.
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
سید علیرضا مکی‌نژادSAM, نگین نصوحی مقدمNNM, پریسا قربانیانPG, رامین کاویانیRK, ناهید محمدیNM. بررسی همبستگی فتوگرافی داخل دهانی با مشاهده کلینیکی در تشخیص صفات نان متریک دندانی در تحقیقات مورفولوژیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:147-52. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1663

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد