##article.return## بررسی همبستگی فتوگرافی داخل دهانی با مشاهده کلینیکی در تشخیص صفات نان متریک دندانی در تحقیقات مورفولوژیک. دانلود ##common.downloadPdf##