تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87

  • فخري السادات خليفه سلطاني کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان
  • منوچهر کامکار استادیار و عضو هيأت علمي گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
  • Fakhri sadat Khalife Soltani MS, Educational Expert, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
  • Manouchehr Kamkar

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشكي از جمله مشاغل پراسترس است. احتمال می‌رود دندان‌پزشكان مشغول كار به نسبت كل جمعيت استرس بیشتري را تجربه مي‌كنند. پژوهش‌ها نشان داده است كه اختلالات وابسته به شغل در بين دندان‌پزشكان شيوع زیادي دارد. هدف از پزوهش حاضر، بررسی آموزش روش‌ کنترل استرس بر سلامت روانی دندان‌پزشکان شهر اصفهان بوده است.

مواد و روش‌‌ها: در اين پژوهش 40 نفر از بين 70 نفر از دندان‌پزشک شرکت کننده در جلسات بازآموزي که با استفاده از پرسشنامه 90 سؤالي سلامت روان SCL90- R، داراي میانگین نمرات سلامت روانی معادل 22/221 بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفري مورد و شاهد قرار گرفتند. آموزش مديريت استرس در هشت جلسه داراي ساختار يك ساعته به صورت گروهي ارایه شد. تحلیل آماری داده‌های این پژوهش با نرم‌افزار SPSS13 و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس جهت حذف تأثیر متغیرهای سن، سابقه کار و نمرات پیش آزمون انجام گرفت.

یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد كه آموزش روش‌هاي كنترل استرس، سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان را بهبود بخشید. همچنين، آموزش روش‌هاي كنترل استرس در كاهش شكايات جسماني، وسواس و اجبار، افسردگي، اضطراب و خصومت تأثير داشت (01/0p value < ). اما بر حساسيت بين فردي، هراس، افكار پارانوييدي و روان‌پريشي تأثير نداشت.

نتیجه‌‌گیری: آموزش كنترل استرس، سلامت روان دندان‌‌پزشكان گروه مورد را نسبت به گروه شاهد افزايش داد. این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با همکاری روان‌شناسان و با استفاده از روش‌های استاندارد و علمی جهت پیشگیری و درمان مشکلات مرتبط با سلامت روان دندان‌پزشکان اصفهان اقدام نمود و از این طریق کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود بخشید.

چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
خليفه سلطانيفا, کامکارم, Khalife Soltani F sadat, Kamkar M. تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):156-62. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/167

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد