بررسی رادیوگرافیک زاویه‌ی گونیال و ارتباط آن با ضخامت کورتیکال و ارتفاع ریج باقی‌مانده‌ی مندیبل

  • Arash Fendereski آرش فندرسکی دستیار تخصصی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Ali Salehi علی صالحی دستیار تخصصی ، رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی ، ازاد اسلامی اصفهان
  • Taraneh Ebrahimifard ترانه ابراهیمی فرد متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: ریمودلینگ استخوان، یک فرایند مداوم و پیچیده است و به نظر می‌رسد تغییرات مورفولوژیک مندیبل تحت تأثیر سن فرد و وضعیت بی‌دندانی بیمار قرار دارد. زاویه‌ی گونیال ناحیه‌ای از مندیبل است که تحت تأثیر این تغییرات مورفولوژیک قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اندازه‌ی زاویه‌ی گونیال از طریق رادیوگرافی پانورامیک بوده تا ارتباط آن با ضخامت کورتیکال و ارتفاع ریج باقی‌مانده‌ی مندیبل در وضعیت‌های دندانی مختلف مشخص شود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی موردی- مقطعی، 252 کلیشه‌ی پانورامیک از بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده‌ی دندان‌پزشکی ساری در سال 94-1393 مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت دندانی بیمار در فرم تحقیقاتی ثبت شد و بیماران به سه گروه با دندان، نسبتاً با دندان و کاملاً بی‌دندان تقیسم شدند. اندازه‌گیری‌های کلیشه‌های پانورامیک توسط نرم‌افزار DFW v2.8 انجام شد. تمامی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی با سطح معنی‌داری (0/001 > p value) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار زاویه‌ی گونیال در وضعیت با دندانی، با دندانی نسبی و بی‌دندانی به ترتیب 3/79 ± 119/92، 3/43 ± 123/48، 5/20 ± 127/14 درجه می‌باشد. میانگین و انحراف معیار ضخامت کورتیکال در وضعیت با دندانی، با دندانی نسبی و بی‌دندانی به ترتیب 0/73 ± 3/52، 0/54 ± 3/12، 0/71 ± 0/86 میلی‌متر می‌باشد. میانگین و انحراف معیار ارتفاع ریج مندیبل در وضعیت با دندانی، با دندانی نسبی و بی‌دندانی به ترتیب 2/50 ± 25/62، 3/07 ± 19/95 ،4/67 ± 14/75 میلی‌متر می‌باشد.

نتیجه‌گیری: زاویه‌ی گونیال، ضخامت کورتیکال و ارتفاع ریج باقی‌مانده‌ی مندیبل هر سه در وضعیت بی‌دندانی تغییر می‌کنند و زاویه‌ی گونیال، ارتباط معکوسی با ضخامت کورتیکال و ارتفاع ریج باقی‌مانده‌ی مندیبل دارد.

کلید واژه‌ها: استخوان کورتیکال، مندیبل، رادیوگرافی

مراجع

1-Jensen E, Palling M. The gonial angle: A survey. American Journal of Orthodontics 1954; 40(2): 120-33.
2-Weinmann JP, Sicher H. Bone and bones: Fundamentals of bone biology. St Louis: Mosby; 1947. p. 178-80.
3-Buikstra JE, Ubelaker DH. Standards for data collection from human skeletal remains: proceedings of a seminar at the field museum of natural history (Arkansas Archeological Survey Research Report). American Journal of Human Biology 1994; 7(5): 672.
4-Dutra V, Yang J, Devlin H, Susin C. Mandibular bone remodeling in adults: evaluation of the panoramic radiographs. Detomaxillfac Radiol 2004; 33(5): 323-8.
5-Huumonen S, Sipila K, Haikola B, Tapio M, Soderholm AL, Remes-lyly T, et al. M. Influences of edentulousness on gonial angle, ramus and condylar height. Journal of Oral Rehabilitation 2009; 37(1): 34-8.
6-Tallgren A. The continuing reduction of the residual alveolar ridges in complete denture wearers: a mixed-longitudinal study covering 25 years. J Prosthet Dent 1972: 27(2): 120-32.
7-Xie QF, Ainamo A. Correlation of gonial angle size with cortical thickness, height of the mandibular residual body, and duration of edentulism. J Prosthet Dent 2004; 91(5): 477-82.
8-Rogers WM, Applebaum E. Changes in the mandible following closure of the bite with particular reference to edentulous patients. J American Dental Assoc 1941; 28(10): 1573-86.
9-Yanikoglu N, Yilmaz B. Radiological evaluation of changes in the gonial angle after teeth extraction and wearing of dentures: a 3-year longitudinal study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105(6): e55-60.
10-Hutchinson EF, Farella M, Kramer B. Importance of teeth in maintaining the morphology of the adult mandible in humans. Eur J Oral Sci 2015; 10(5); 22-30.
11-Raustia AM, Salonen MA. Gonial angle and condylar and ramus height of the mandible in complete denture wearers- a panoramic radiograph study. J Oral Rehabil 1997; 24(7): 512-6.
12-Upadhyay RB, Upadhyay J, Agrawal P, Rao NN. Analysis of gonial angle in relation to age, gender, and dentition status by radiological and anthropometric methods. J Forensic Dent Sci 2012; 4(1): 29-33.
13-Ceylan G, Yanikoglu N, Yilmaz AB, Ceylan Y. Changes in the mandibular angle in the dentulous and edentulous states. J Prosthet Dent 1998; 80(6): 680-4.
14-Xie Q, Wolf J, Tilvis R, Ainamo A. Resorption of mandibular canal wall in the edentulous aged population. J Prosthet Dent 1997; 77(6): 596-600.
15-von Wowern N, Stoltze K. Pattern of age related bone loss in mandibles. Scand J Dent Res 1980; 88(2): 134-46.
16-Yüzügüllü B, Gulsahi A, Imirzalioglu P. Radiomorphometric indices and their relation to alveolar bone loss in completely edentulous Turkish patients: a retrospective study. J Prosthet Dent 2009; 101(3): 160-5.
17-Karaagaçlioglu L, Ozkan P. Changes in mandibular ridge height in relation to aging and length of edentulism period. Int J Prosthodont 1994; 7(4): 368-71.
18-Osatoa S, Kuroyama I, Nakajima S, Ogawa T, Misakib K. Differences in 5 anatomic parameters of mandibular body morphology by gonial angle size in dentulous Japanese subjects. J Annals of Anatomy. 2012; 194(5): 446-51.
19-Yazdani J, Taheritaleshand K, Ghavimi M. Comparison of changes of the Gonial angle in 2 methods: IVRO and BSSO. Research Journal of Biological Sciences 2009; 4(2): 148-51.
20-Mattila K, Altonen M, Haavikko K. Determination of the gonial angle from the orthopantomgram. Angle Orthod 1977; 47(2): 107-10.
21-Updegrave WJ. The role of panoramic radiography in diagnosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1966; 22(1): 49-57.
چاپ شده
2021-01-11
استناد به مقاله
1.
آرش فندرسکیAF, علی صالحیAS, ترانه ابراهیمی فردTE. بررسی رادیوگرافیک زاویه‌ی گونیال و ارتباط آن با ضخامت کورتیکال و ارتفاع ریج باقی‌مانده‌ی مندیبل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11ژانویه2021 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:418-26. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1676

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد