##article.return## ارزیابی مورفولوژی و میزان اتصال استخوان هایوئید و رابطه‌ی آن با سن و جنس در تصاویر CBCT دانلود ##common.downloadPdf##