مقایسه موقعیت قرارگیری فضایی سر از نظر انحراف به قدام بین افراد مبتلا به ناهنجاری مفصل گیجگاهی- فکی و افراد سالم

  • مهرو وجدانی دانشیار گروه پروتزهای متحرک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • کیانوش ترابی دانشیار گروه پروتزهای ثابت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • علیرضا محمودی متخصص پروتزهای دندانی
  • Mahro Vojdani DDS, MS, Associate Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz
  • Kianoosh Torabi
  • Alireza Mahmoodi

چکیده

مقدمه: عوامل مختلفی در ایجاد و یا بدتر شدن عملکرد نامناسب مفصل گیجگاهی- فکی (Temporo- Mandibular Dysfunction, TMD) موثر می‌باشند که از بین آنها در مورد تاثیر موقعیت قرارگیری فضایی (posture) سر بر TMD اختلاف نظر وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه موقعیت قرارگیری فضایی سر از نظر انحراف به قدام بین افراد مبتلا به ناهنجاری مفصل گیجگاهی- فکی و افراد سالم است.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش موردی - شاهدی، 45 زن و 38 مرد مبتلا به TMD بر اساس ایندکس هلکیمو به دو گروه خفیف- متوسط و شدید تقسیم شدند. گروه شاهد شامل30 زن و 24 مرد بدون این مشکل مفصل بودند. طی سه روز متوالی، در هر مراجعه 3 بار و در زمان مشخص در حالت ایستاده طبیعی (NHP)، زاویه خط واصل خلفی‌ترین نقطه تراگوس گوش و برجستگی زایده خاری C7 با خط افق با استفاده از گونیومتر اندازه گیری شد. سپس میانگین اندازه گیری‌ها محاسبه شد و داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و
t- test درسطح اطمینان 05/0 ارزیابی شدند.

یافته‌‌ها: اختلاف بین گروه شاهد و بیمار چه با تفکیک جنس و بدون آن از لحاظ آماری معنادار بود (001/0p value < ). اختلاف بین گروه‌های بیمار (گروه خفیف- متوسط و گروه شدید) چه به تفکیک جنس و چه بدون تفکیک جنس از لحاظ آماری معنادار نبود (05/0p value > ).

نتیجه‌‌گیری: در خانم‌های گروه بیمار نسبت به خانم‌های گروه شاهد و همچنین در آقایان گروه بیمار نسبت به آقایان گروه شاهد، موقعیت قرارگیری فضایی سر انحراف بیش از معمول به سمت قدام دارد. بنابر این به طور کلی گروه بیمار نسبت به افراد سالم سر خود را بیشتر به قدام متمایل می‌کنند، ولی شدت TMD و جنسیت بر موقعیت قرارگیری فضایی سر از نظر انحراف به قدام اثری ندارد.
چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
وجدانیم, ترابیک, محمودیع, Vojdani M, Torabi K, Mahmoodi A. مقایسه موقعیت قرارگیری فضایی سر از نظر انحراف به قدام بین افراد مبتلا به ناهنجاری مفصل گیجگاهی- فکی و افراد سالم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):163-71. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/168

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد