مقایسه‌ی دقت نمای پانوراما در گرافی CBCT با کمک نرم‌افزار Ondemand در تعیین شاخص‌های مورد استفاده در طرح درمان ایمپلنت نواحی بی‌دندان خلف ماگزیلا

  • Niloofar Fallah نیلوفر فلاح چم آسمانی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Darioush Hasheminia داریوش هاشمی‌نیا مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، گروه جراحی فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mojdeh Mehdizadeh مژده مهدی‌زاده گروه رادیولوژی فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Azar Eslami آذر اسلامی متخصص رادیولوژی فک و صورت، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت افراد سالخورده و به دنبال آن افزایش نیاز به ارزیابی ایمپلنت‌های دندانی قبل از جراحی، گسترش یافته است که یافتن روشی با بهترین دقت تشخیصی، امری ضروری است. لذا هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی دقت نمای پانوراما در رادیوگرافی CBCT با کمک نرم‌افزار On demand در تعیین شاخص‌های مورد استفاده در طرح درمان ایمپلنت نواحی بی‌دندان خلف ماگزیلا بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و مشاهده‌ای بر روی رادیوگرافی‌های CBCT موجود در آرشیو مرکز تصویربرداری خصوصی 43 بیمار (113 دندان) نیازمند ایمپلنت، انجام گرفت. دو نمای پانوراما و کراس سکشنال در هر رادیوگرافی CBCT با هدف مقایسه‌ی متغیرها شامل ارتفاع ریج، وجود پاتولوژی ،وجود سپتا و نیاز به سینوس لیفت مقایسه شدند. از تست‌های McNemar  و تی زوجی برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری 0/05 = p value در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار ارتفاع ریج باقی‌مانده بر اساس دو روش نمای پانوراما و کراس‌سکشنال CBCT در هیچ یک از دندان‌های مورد بررسی تفاوت معنی‌داری نداشت (0/113 = p value). همچنین نتایج مطالعه ما نشان داد که فراوانی وجود سپتا در سینوس، نیاز به سینوس لیفت، وجود پاتولوژی احتمالی بر اساس دو نمای پانوراما و کراس‌سکشنال CBCT تفاوت معنی‌داری نداشت و مشابه با یکدیگر بود (0/99 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر و با در نظر گرفتن محدودیت‌های پژوهش فعلی، می‌توان دریافت که هر دو نمای پانوراما و کراس‌سکشنال دارای دقت بالا در بررسی ارتفاع ریج، وجود سپتا، پاتولوژی و نیاز به سینوس لیفت می‌باشند.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، ایمپلنت دندان، سینوس ماگزیلا

بیوگرافی نویسنده

Darioush Hasheminia داریوش هاشمی‌نیا, مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، گروه جراحی فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت افراد سالخورده و به دنبال آن افزایش نیاز به ارزیابی ایمپلنت‌های دندانی قبل از جراحی، گسترش یافته است که یافتن روشی با بهترین دقت تشخیصی، امری ضروری است. لذا هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی دقت نمای پانوراما در رادیوگرافی CBCT با کمک نرم‌افزار On demand در تعیین شاخص‌های مورد استفاده در طرح درمان ایمپلنت نواحی بی‌دندان خلف ماگزیلا بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و مشاهده‌ای بر روی رادیوگرافی‌های CBCT موجود در آرشیو مرکز تصویربرداری خصوصی 43 بیمار (113 دندان) نیازمند ایمپلنت، انجام گرفت. دو نمای پانوراما و کراس سکشنال در هر رادیوگرافی CBCT با هدف مقایسه‌ی متغیرها شامل ارتفاع ریج، وجود پاتولوژی ،وجود سپتا و نیاز به سینوس لیفت مقایسه شدند. از تست‌های McNemar  و تی زوجی برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری 0/05 = p value در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار ارتفاع ریج باقی‌مانده بر اساس دو روش نمای پانوراما و کراس‌سکشنال CBCT در هیچ یک از دندان‌های مورد بررسی تفاوت معنی‌داری نداشت (0/113 = p value). همچنین نتایج مطالعه ما نشان داد که فراوانی وجود سپتا در سینوس، نیاز به سینوس لیفت، وجود پاتولوژی احتمالی بر اساس دو نمای پانوراما و کراس‌سکشنال CBCT تفاوت معنی‌داری نداشت و مشابه با یکدیگر بود (0/99 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر و با در نظر گرفتن محدودیت‌های پژوهش فعلی، می‌توان دریافت که هر دو نمای پانوراما و کراس‌سکشنال دارای دقت بالا در بررسی ارتفاع ریج، وجود سپتا، پاتولوژی و نیاز به سینوس لیفت می‌باشند.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، ایمپلنت دندان، سینوس ماگزیلا

مراجع

1. Sahai S. Recent advances in imaging technologies in implant dentistry. J Int Clin Dent Res Organ 2015; 7(3): 19-26.
2. Saavedra-Abril JA, Balhen-Martin C, Zaragoza-Velasco K, Kimura-Hayama ET, Saavedra S, Stoopen ME. Dental multisection CT for the placement of oral implants: technique and applications. Radiographics 2010; 30(7): 1975-91.
3. Rothman SL, Chaftez N, Rhodes ML, Schwarz MS. CT in the preoperative assessment of the mandible and maxilla for endosseous implant surgery. Work in progress. Radiology 1988; 168(1): 171-5.
4. Schwarz MS, Rothman SL, Rhodes ML, Chafetz N. Computed tomography: Part I. Preoperative assessment of the mandible for endosseous implant surgery. Int J Oral Maxillofac Implants 1987; 2(3): 137-41.
5. Schwarz MS, Rothman SL, Rhodes ML, Chafetz N. Computed tomography: Part II. Preoperative assessment of the maxilla for endosseous implant surgery. Int J Oral Maxillofac Implants 1987; 2(3): 143-8.
6. Jivraj S, Chee W, Corrado P. Treatment planning of the edentulous maxilla. Br Dent J 2006; 201(5): 261-79.
7. Boyne PJ, James RA. Grafting of maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. J Oral Surg 1980; 38(8): 613-6.
8. Summers RB. A new concept in maxillary implant surgery: the osteotome technique. Compendium 1994; 15(2): 152, 154-6.
9. Tatum OH Jr, Lebowitz MS, Tatum CA, Borgner RA. Sinus augmentation. Rationale, development, long-term results. N Y State Dent J 1993; 59(5): 43-8.
10. Jensen O, Shulman L, Block M, Iacono V. Report of the sinus consensus conference of 1996. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13(Suppl): 11-45.
11. Kirsch A, Ackerman K, Hurzeler M, Hutmacher D. Sinus grafting using porous hydroxyapatite. In: Jensen OT (ed).The Sinus Bone Graft. Chicago: Quintessence, 1998:79–94.
12. Khoury F. Augmentation of the sinus floor with mandibular bone block and simultaneous implantation: a 6-year clinical investigation. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 1999; 14(4): 557-64.
13. Ziccardi VB, Betts NJ. Complications of maxillary sinus augmentation. In: Jensen TO, editor. The Sinus Bone Graft. Chicago: Quintessence Publication Co; 1999. pp. 201–8.
14. Wannfors K, Johansson B, Hallman M, Strandkvist T. A prospective randomized study of 1-and 2-stage sinus inlay bone grafts: 1-year follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15(5): 625-32.
15. Tyndall DA, Price JB, Teradis S, Gnaz SD, Hildebolt C, Scarfe WC, et al. Position statement of the american academy of oral and maxillofacial radiology on selection critoria for the use of radiology in dental implantology with emphasis on cone beam computed tomography.Oral Surg Oral Med Oral Patho Oral Radiol 2012; 113(6): 817-26.
16. Hekmatian A, Mehdizaheh M, Iranmanesh P. Comparative evaluation of the distance between the apies of posterior maxillary sinus floor in cross sectional and panoramic view in CBCT. J Isfahan Dent Sch 2014; 10(2): 145-53. [In Persian].
17. Mehdizadeh M, Ahmadi N, Jamshidi M. Evaluation of the relationship between mandibular third molar and mandibular canal by different algorithms of cone-beam computed tomography. J Isfahan Dent Sch 2014; 10(3): 183-90. [In Persian].
18. Mehdizadeh M, Mohammadi A, Mahdian A. Study of Distance Measurement of the Alveolar Crest to Maxillary Sinus Floor on Different Views of CBCT. J Dent Sci 2016; 3: 175-179.
19. Correa LR, Spin-Neto R, Stavropoulos A, Schropp L, Silveria HE, Wenzel A. Planning of dental implant size with digital panoramic radiographs, CBCT-generated panoramic images,and CBCT cross sectional images. Clinical Oral Implants Research 2014; 25(6): 690-5.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
نیلوفر فلاح چم آسمانیNF, داریوش هاشمی‌نیاDH, مژده مهدی‌زادهMM, آذر اسلامیAE. مقایسه‌ی دقت نمای پانوراما در گرافی CBCT با کمک نرم‌افزار Ondemand در تعیین شاخص‌های مورد استفاده در طرح درمان ایمپلنت نواحی بی‌دندان خلف ماگزیلا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:284-91. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1684

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد