بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر شیراز از ملاحظات دندان‌پزشکی در بیماران قلبی- عروقی

  • Ehsan Aliabadi احسان علی‌آبادی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Azin Pad آذین پاد دندان‌پزشک، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با پیشرفت‌های روزافزون علم پزشکی و افزایش طول عمر افراد، تعداد افراد سالمند و مبتلایان به بیماری‌های قلبی که به مطب دندان‌پزشکی مراجعه می‌کنند بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر شیراز از ملاحظات دندان‌پزشکی در بیماران قلبی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 217 دندان‌پزشک عمومی، که به روش تصادفی انتخاب شدند با تکمیل پرسش‌نامه‌ای شامل 11 سؤال از نظر میزان آگاهی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده‌ها جمع‌آوری و کدگذاری شدند و جهت تحلیل آماری از آزمون تی و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 با سطح خطای 0/05 استفاده شد.

یافته‌ها: از تعداد کل 217 نفر شرکت‌کننده در مطالعه 52 درصد مرد و 48 درصد زن بودند. میانگین نمره‌ی کل آزمون 6/29 بود. میانگین میزان آگاهی در فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌های داخل کشور در مقایسه با فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور بالاتر بود. کاهش در میزان آگاهی با افزایش سن و سابقه‌ی کاری مشاهده شد. میزان آگاهی در 25 درصد افراد بالا، در 55 درصد متوسط و در20 درصد پایین بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر شیراز از ملاحظات دندان‌پزشکی در بیماران قلبی کافی نمی‌باشد و بنابراین برنامه‌های آموزشی مداوم جهت افزایش سطح آگاهی و به روز کردن اطلاعات لازم است.

کلید واژه‌ها: آگاهی، دندان‌پزشکان، بیماری‌های قلبی- عروقی

مراجع

1. Sarrafzadegan N, Mohammadifard N. Cardiovascular disease in Iran in the last 40 years: prevalence, mortality, morbidity, challenges and strategies for cardiovascular prevention. Arch Iran Med 2019; 22(4): 204-10.
2. Talaei M, Sarrafzadegan N, Sadeghi M, Oveisgharan S, Marshall T, Thomas GN, et al. Incidence of cardiovascular disease in an Iranian population: The Isfahan cohort study. Arch Iran Med 2013; 16(3): 138-44.
3. Lee YL, Hu HY, Chou P, Chu D. Dental prophylaxis decreases the risk of acute myocardial infarction: a nationwide population-based study in Taiwan. Clin Interv Aging 2015; 10: 175-82.
4. Mishra D. Dental consideration in cardiovascular patient. Indian Heart J 2017; 69(1): 129-32.
5. Hogan J, Radahakrishoan J. The assessment and importance of hypertension in the dental setting. Dent Clin North Am 2012; 56(2): 737-54.
6. Rose LF, Mealey B, Minsk L, Cohen DW. Oral care for patients with cardiovascular disease and stroke. J Am Dent Assoc 2002; 133(Suppl): 37S-44S.
7. Kamal R, Dahiya P, Saini HR. Dental treatment in patients with cardiac pacemakers: Is it a risky affair? Dent Res Rev 2016; 3(2): 76-8.
8. Saini R, Saini S, Saini SR. Periodontal disease; A risk factor to cardiovascular disease. Annals of Cardiac Anaesthesia 2012; 13(2): 159-61.
9. Saghin A, Lazar A, Lazăr L, Rus M. Dental management of the cardiac patients. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2014; 6(2): 44-51.
10. Cruz-Pamplona M, Jimenez-Soriano Y, Sarrión-Pérez MG. Dental considerations in patients with heart disease. J Clin Exp Dent 2017; 3(2): e97-105.
11. Jamshidi S, Shojaei S, Safari M, Mohammadi KH. Evaluation of the knowledge of general dental practitioners about prophylactic prescription of antibiotics for bacterial endocarditis in Hamadan in 2011-2012. Avicenna J Dent Res 2012; 4(2): 100-13.
12. Ryalat S, Hassona Y, Al-Shayyab M, Abo-Ghosh M, Sawair F. Dentists' knowledge and practice regarding prevention of infective endocarditis. Eur J Dent 2016; 10(4): 480-5.
13. Shabestary SB, Kalantary M, Nazemi B. The knowledge of general dentists of Zanjan on prophylaxis against infective endocarditis for adolescents prior to dental procedures. Iranian Journal of Pediatric Dentistry 2016; 12(1): 7-16. [In Persian].
14. Daly CG. Antibiotic prophylaxis for dental procedures. Aust Prescr 2017; 40(5): 184-6.
15. Boyle N, Gallagher C, Sleeman D. Antibiotic prophylaxis for bacterial endocarditis--a study of knowledge and application of guidelines among dentists and cardiologists. J Ir Dent Assoc 2006; 51(5): 232-7.
16. Rashidi Meybodi F, Hafizi Baryin E, Akhavan Karbassi MH. Knowledge of general dentists and senior dental students about indications of antibiotic prophylaxis in Yazd, Iran. Avicenna J Dent 2018; 7(4): 174-80.
17. Sadr S, Vakilinejad M. Knowledge of dentists toward antibiotic prophylaxis in Bandar Abbas 2015. J Res Med Dent Sci 2018; 6(1): 157-60.
18. Ahmadi-Motamayel F, Vaziri S, Roshanaei G. Knowledge of general dentists and senior dental students in Iran about prevention of infective endocarditis. Chonnam Med J 2012; 48(1): 15-20.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
احسان علی‌آبادیEA, آذین پادAP. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر شیراز از ملاحظات دندان‌پزشکی در بیماران قلبی- عروقی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:264-71. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1685

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد