ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان ورودی 1393 دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان

  • Firozeh Nilchian فیروزه نیلچیان دانشیار، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، مركز تحقيقات مواد دندانی، گروه جامعه‌نگر، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Ahmadreza Mohamadsalehi احمدرضا محمد صالحی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ali Akhavan علی اخوان مركز تحقيقات دندان‌پزشکی، گروه جامعه‌نگر، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

چکیده

مقدمه: تلاش در جهت ارتقا سطح مهارت‌هاي باليني در تمامي دانشجويان رشته‌هاي پزشكي به ويژه دندان‌پزشكي و نقش آن در توسعه‌ی مباني اخلاق حرفه‌اي، لازم و ضروري مي‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان قبل و بعد از تدریس بود.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع شبه آزمایشی (Quasi-experiment) و به صورت Uncontrolled before and after مي‌باشد. در اين مطالعه، 100 نفر از دانشجويان دندان‌پزشکی شهر اصفهان در سال 1395 قبل از گذراندن واحد مذكور و بعد از آن شركت داده شدند و با استفاده از پرسش‌نامه‌ی روايا و پايا شده، نمره‌ی مهارت‌هاي باليني ارتباطي گروه مذكور تعيين و مورد مقايسه قرار گرفتند. داده‌هاي به دست آمده با استفاده از جدول، نمودار، شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي توصيف با استفاده از آزمون‌هاي آماري Independent t-test و آناليز کوواریانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 = p value به دست آمد.

يافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، اختلاف بین بینش و سطح آگاهی دانشجویان قبل و بعد از تدریس درس مربوطه مشاهده گردید. همچنین بر اساس همین آزمون، میانگین نمره‌ی مهارت بالینی پس از طی دوره‌ی آموزشی در مردان و زنان معنی‌دار نبود (0/845 = p value). بین سایر زیرمقیاس‌ها با جنسیت نیز قبل و بعد از آموزش، ارتباط معنی‌دار مشاهده نگردید (0/2 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، ارائه‌ی نظری درس مذکور در بینش دانشجویان در رابطه با مهارت‌های بالینی بهبود پیدا کرده است. لذا كسب ديدگاه دانشجويان دندان‌پزشكي از عناصر لازم در بهبود آموزش و تربيت تأمين‌كنندگان سلامت دهان و دندان جامعه در آينده، مهم مي‌باشد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشكي، ‌مهارت‌هاي باليني ارتباطي، دانشجويان دندان‌پزشكي. 

مراجع

1. Ajzen I. Attitudes, personality, and behavior. McGraw-Hill Education. 2nd ed. London: UK; 2005.
p. 54-8.
2. Plasschaert A, Boyd M, Andrieu S, Basker R, Beltran RJ, Blasi G, et al. 1.3 Development of professional competences. Eur J Dent Educ 2002; 6(Suppl 3): 33-44.
3. Zamani A. Relation skills in medicine. Isfahan University of Medical Science crop. Isfahan 2007; 63(1): 20-3.
4. Aalboe JA, Schumacher MM. An instrument to measure dental students’ communication skills with patients in six specific circumstances: An exploratory factor analysis. J Dent Educ 2016; 80(1): 58-64.
5. Jabarifar SE, Hoseinpour K, Khalifesoltani F, Yosefi AR, Nilchian F. Evaluation of under-and post-
graduate dental students of Isfahan faculty of Dentistry in relation to communication skills and professional ethics. J Isfahan Dent Sch; 2011; 7(5): 770-6. [In Persian].
6. Rüttermann S, Sobotta A, Hahn P, Kiessling C, Härtl A. Teaching and assessment of communication skills in undergraduate dental education--a survey in German-speaking countries. Eur J Dent Educ 2017; 21(3):151-8.
7. McKenzie CT. Instructor and dental student perceptions of clinical communication skills via structured assessments. J Dent Educ 2016; 80(5): 563-8.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
فیروزه نیلچیانFN, احمدرضا محمد صالحیAM, علی اخوانAA. ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان ورودی 1393 دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 2جولای2022];:70-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1687

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد