مقایسه‌ی میزان شویش اجزای آلی کامپوزیت رزین متداول و اورموسر در محیط‌های مختلف

  • Somayeh Khaghani سمیه خاقانی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Mehrdad Barekatein مهرداد برکتین Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
  • Maryam Abdolmaleki مریم عبدالملکی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه بر زیست‌سازگاری کامپوزیت‌ها و از جمله بررسی اجزای شسته شده از آن‌ها و تأثیر احتمالی این مواد بر بدن، حائز اهمیت فراوان هستند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شویش اجزای آلی کامپوزیت رزین متداول و اورموسر در محیط‌های مختلف بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی، با استفاده از یک مولد تفلونی 32 نمونه از دو نوع کامپوزیت (کامپوزیت میکروهیبرید All purpose متاکریلات بیس و اورموسر (ادمیرافیوژن)) با قطر 6 میلی‌متر و ارتفاع 2 میلی‌متر آماده‌سازی شد. نمونه‌ها در آب مقطر و متانول غوطه‌ور شدند. پس از 24 ساعت و 7 روز میزان آزاد شدن تری‌اتیلن گلیکول دی‌متاکریلات (TEGDMA)، اورتان دی‌متاکریلات (UDMA) و کامفورکینون (CQ) توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری توکی، ANOVA در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 > α).

یافته‌ها: میزان شویش TEGDMA، UDMA، CQ به طور معنی‌داری کمتر از کامپوزیت میکروهیبرید است (0/009 > p value) و این اختلاف معنی‌دار با گذشت زمان یک هفته برای هر دو ماده وجود داشت (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: کامپوزیت اورموسر کمترین میزان شویش اجزای TEGDMA، UDMA و CQ را نسبت به کامپوزیت میکروهیبرید داشت و میزان شویش کامپوزیت اورموسر در آب کمتر از متانول بود و میزان شویش CQ در کامپوزیت اورموسر در متانول بیشتر از سایر اجزا بود.

کلید واژه‌ها: کامپوزیت رزین، شویش، اورتان دی متاکریلات، تری‌اتیلن گلیکول دی‌متاکریلات، کامفورکینون

مراجع

1. Geurtsen W. Biocompatibility of resin-modified filling materials. Crit Rev Oral Biol Med 2000; 11(3): 333-55.
2. Schmaltz G. the biocompatibility of non-amalgam dental filing materials. Eur J Oral Sci 1998; 106(2 Pt 2): 696-706.
3. Ferracane JL. Elution of leachable components from composites. J Oral Rehabil 1994; 21(4): 441-52.
4. Shajii L, Santerre JP. Effect of filer content on the profile of released biodegradation products in micro-filled bis-gma/TEGDMA dental composite resins. Biomaterials 1999; 20(20): 1897-908.
5. Sakaguchi RL, Ferracane JL, Powers JM. Craig’s Restorative dental material. 14thed. St. Louis: Elsevier; 2019.
6. Geursten W, Lehmann F, Spahl W, Leyhausen G. Cytotoxicity of 35 dental resin composite monomers/ addittives in permanent 3 T3 and threehuman primary fibroblast cultures. J Biomed Mater Res 1988; 41(3): 474-80.
7. Drcker AM, Pratt MD. Acrylate contact allergy: patient characteristics and evaluation of screening allergens. Dematits 2011; 22(2): 98-101.
8. Lindstrom M, Alanko K, Keskinen H, Kanerva L. Dentist’s occupational asthma, dermatitis from methacrylates. Allergy 2002; 57(6): 543-5.
9. Reichl FX, Simon S, Esters M, Seiss M, Kehe K, Kleinsasser N, et al. cytotoxicity of dental composite (co)monomers and the amalgam component Hg 2+ in human gingival. Arch Toxicol 2006; 80(8): 465-72.
10. Urcan E, Haertel U, Styllou M, Hickel R, Scherthan H, Reichl FX. Real-time xcelligence impedance analysis of the cytotoxicity of dental composite components on human. Dent Mater 2010; 26(1): 51-8.
11. Goldberg M. In vitro and in vivo studies on the toxicity of dental resin components: a review. Clin Oral Investig 2008; 12(1): 1-8.
12. Krifka S, Seidenader C, Hiller KA, Schmalz G, Schweikl H. Oxidative stress and Cytoxicity generated by dental composites in human pulp cells. Clin Oral Investig 2012; 16(1): 215-24.
13. Schuster L, Rothmund L, He X, van Landuyt KL, Schweikl H, Hellwig E, et al. effect of opalescence bleaching gels on the elution of dental composite components. Dent Mater 2015; 31(6): 745-57.
14. Pongprueksa P, de Munck J, Duca RC, Poels K, Covaci A, Hoet P, et al. Monomer elution in relation to degree of conversion for different types of composite. J Dent 2015; 43(12): 1448-55.
15. Rothmund L, Rechl FX, Hickel R, Styllou P, Styllou M, Kehe K, et al. Effect of layer. Thickness on the elution of bulk -fill composite components. Dent Mater 2017; 33(1): 54-62.
16. Manojlovic D, Radisic M, Vasiljevic T, Zivkovic S, Lausevic M, Miletic V. Monomer Elution from nanhybrid and ormocer- based composites cured with different light sources. Dent Mater 2011; 27(4): 371-8.
17. Sivakumar A, Valiathan A. Dental ceramics and ormocer technology-navigating the future. Trends Biomaterials and Artificial Organ 2006; 20(1): 40-3.
18. Meng J, Yang H, Cao M, Li L, Cai Q. Correlating cytotoxicity to elution behaviors of composite resins in term of curing kinetic. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2017; 78: 413-9.
19. Sevkusic M, Schuster L, Rothmund L, Dettinger K, Maier M, Hickel R, et al. The elution and breakdown behavior of constituents from various light-cured composites. Dent Mater 2014; 30(6): 619-31.
20. Ilien N, Kunzelmann KH, Hickel R. Werkstoffkundliche Untersuchungen zu Kompositen. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrif 2005; 60(6): 321-34.
21. Polydorou O, König A, Hellwig E, Kümmerer K. Long-term release of monomers from modern dental-composite materials. Eur J Oral Sci 2009; 117(1): 68-75.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
سمیه خاقانیSK, مهرداد برکتینMB, مریم عبدالملکیMA. مقایسه‌ی میزان شویش اجزای آلی کامپوزیت رزین متداول و اورموسر در محیط‌های مختلف. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:300-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1689

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد