بررسی فراوانی ضایعات بافت نرم دهانی در جانبازان شیمیایی شهر کرمان در سال 1386

  • شهلا کاکویی استادیار، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • مریم راد استادیار، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
  • نسیبه ضیا دندان‌پزشک، کرمان
  • Shahla Kakoei DDS, MS, Assistant Professor, Member of Kerman Oral and Dental Diseases Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
  • Maryam Rad
  • Nasibeh Zia

چکیده

مقدمه: طی جنگ، بارها رژیم عراق علیه ایران از گازهای شیمیایی به خصوص گاز خردل استفاده کرد. نتایج پژوهش‌ها و مشاهدات گذشته تأکید کرده است که گازهای شیمیایی مورد استفاده در جنگ بر اندام‌ها و دستگاه‌های مختلف بدن همچون ریه، پوست، دستگاه خون‌ساز و تناسلی و غیره اثرات زیانباری داشته است. این پژوهش با هدف تعیین فراوانی ضایعات بافت نرم دهان در جانبازان گاز خردل در شهر کرمان انجام شد.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ مقطعی، 70 نفر از جانبازان شیمیایی به صورت سرشماری وارد پژوهش شدند. بعد از معاینه جانبازان و تکمیل فرم، داده‌ها با استفاده از برنامه آماری SPSS13.5، آزمون χ² و t-test مورد ارزیابی و آنالیز آماری قرار گرفتند.

یافته‌‌ها: ازمجموع افراد مورد پژوهش، 8/72 درصد ضایعه دهانی داشتند. شایع‌ترین ضایعه از میان تظاهرات دهانی، پیگمانتاسیون (7/45 درصد) و زخم (6/28 درصد) گزارش گردید. بین تعداد دفعات مجروحیت شیمیایی با ضایعات دهانی، به جز زخم، ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (005/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از احتمال عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین شیوع ضایعات دهانی در جانبازان گاز خردل با افراد سالم جامعه بود.
چاپ شده
2010-02-06
استناد به مقاله
1.
کاکوییش, رادم, ضیان, Kakoei S, Rad M, Zia N. بررسی فراوانی ضایعات بافت نرم دهانی در جانبازان شیمیایی شهر کرمان در سال 1386. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 4ژوئن2023];5(3):172-80. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/169

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد