تأثیر اسپلینت کردن در دقت قالب‌گیری ایمپلنت‌های دندانی با مواد قالب‌گیری سیلیکون تراکمی و سیلیکون افزایشی

  • Seyed Farzad Moghaddasi سید فرزاد مقدسی دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Reza Darabi رضا دارابی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Monireh Nili منیره نیلی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Pezhman Naderi پژمان نادری دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت دقت قالب‌گیری در موفقیت درمان پروتز ایمپلنت و نقش نوع ماده و تکنیک قالب‌گیری در دقت قالب گرفته شده، هدف از این مطالعه، بررسی اثر اسپلینت کردن با پترن رزین در قالب‌گیری از ایمپلنت دندانی ITI با دو ماده‌ی قالب‌گیری اسپیدکس و پاناسیل بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 20 نمونه‌ی قالب در چهار گروه که پنج قالب اسپلینت شده با اسپیدکس و پنج قالب اسپلینت شده با پاناسیل، پنج قالب بدون اسپلینت با اسپیدکس و پنج قالب بدون اسپلینت با پاناسیل، تهیه گردید. کست تمام قالب‌ها تهیه و توسط دستگاه CMM اندازه‌گیری متغیرها بررسی شد. جهت آزمایش از آنالوگ ایمپلنت‌های رگولار ITI و با روش تری باز استفاده گردید. به منظور اسپلینت کردن از ایندکس شانک فرزهای لابراتوری برای تهیه‌ی میل‌های پترن رزین استفاده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری two way ANOVA و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: در روش قالب‌گیری اسپلینت بین دو ماده‌ی قالب‌گیری پاناسیل و پوتی اسپیدکس، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (0/05 < p value) و در روش قالب‌گیری بدون اسپلینت، بین دو ماده‌ی قالب‌گیری پاناسیل و پوتی اسپیدکس تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/05 > p value) و در روش بدون اسپلینت، پاناسیل بر اسپیدکس برتری داشت و در روش اسپلینت دقت قالب‌های تهیه شده از پاناسیل و اسپیدکس یکسان بود.

نتیجه‌گیری: دقت ماده‌ی قالب‌گیری پاناسیل در موارد غیر اسپلینت نسبت به اسپیدکس بیشتر بوده ولی در موارد اسپلینت، هر دو ماده‌ی قالب‌گیری از دقت یکسانی برخوردارند.

کلید واژه‌ها: اسپلینت، ایمپلنت‌های دندانی، مواد قالب‌گیری دندان‌پزشکی

مراجع

1- Brunski JB. Biomechanics of oral implants: Future research directions. J Dent Edc 1988; 52(12): 775-87.
2- Kan JY, Kungcharassaeng K, Bohsai K, Goodarce CJ, Lang BR. Clinical methods for evaluating implant framework fit. J Prosthet Dent 1999; 81(1): 7-13.
3- Branemark PI, Zarb GA, Alberktsson T, Rosen H. Tissue – integrated prostheses: Osseointegration in clinical dentistry. Plastic and Reconstructive Surgery 1986; 77(3): 496-7.
4- Zarb GA, Schimit A. The Longitudinal clinical effectiveness of asseointegrated dental implants: The Toronto study. Part II. J Prosthet Dent 1990; 64(1): 53-61.
5- Jemt T, Book K. Prosthesis misfit and marginal bone loss in edentulous implant patients. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11(5): 620-5.
6- Vigolo P, Majzoub Z, Cordioli G. In vitro comparison of master cast accuracy for singletooth implant replacement. J Prosthet Dent. 2000; 83(5): 562-6.
7- Jemt T, Rubenstein JE, Carlsson L, Lang BR. Measuring fit at the implant prosthodontic interface. J Prosthet Dent 1996; 75(3): 314-25.
8- Carr AB. Comparison of impression techniques for a five implant mandibular model. Int J Oral Maxillofac Implants 1991; 6(4): 448-55.
9- Kwon JH, Son YH, Han CH, KimS. Accuracy of implant impressions without impression copings: A threedimensional analysis. J Prosthet Dent 2011; 105(6): 367-73.
10- Linkevicius T, Svediene O, Vindasiute E, Puisys A, Linkeviciene L. The influence of implant placement depth and impression material on the stability of an open tray impression coping. J Prosthet Dent 2012; 108(4): 238-43.
11- Naert I, van Steenberghe D, Schepers E, Calberson L, Theuniers G, Ghyselen J, et al. The cumulative failure rate of the BrånemarkTM system in the overdenture, the fixed partial and the fixed full prostheses design: A prospective study on 1273 fixtures. J Head Neck Pathol 1991; 10: 43-53.
12- Sakaguchi RL, Ferracane JL, Powers JM. Craig's restorative dental materials. 14th ed. St. Louis: Elsevier; 2019.
13- Shillinburg HT, Sather DA. Fundamentals of fixed prosthodotnics. 4th ed. Chicago, IL: Quintessence; 2012.
14- Sadr SJ, Naser Khaki M. Evaluation of sodium hypochlorite on dimensional stability of silicone materials [Thesis]. Tehran, Iran: Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 1995. [In Persian].
15- Stackhouse JA Jr. The accuracy of stone dies made from rubber impression materials. J Prosthet Dent 1970; 24(4): 377-86.
16- Wassell RW, Ibbetson RJ. The accuracy of polyvinyl siloxane impressions made with standard and reinforced stock trays. J Prosthet Dent 1991; 65(6): 748-57.
17- Perez-Davidi M, Levit M, Walter O, Eilat Y, Rosenfeld P. Clinical accuracy outcomes of splinted and nonsplinted implant impression methods in dental residency settings. Quintessence Int 2016; 47(10): 843-52.
18- Hariharan R, Shankar C, Rajan M, Baig MR, Azhagarasan NS. Evaluation of accuracy of multiple dental implant impressions using various splinting materials. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25(1): 38-44.
19- Balshi TJ. An analysis and management of fractured implants: a clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11(5): 660-6.
20- Sahin S, Cehreli MC. The significance of passive framework fit in implant prosthodontics:current status. Implant Dent 2001; 10(2): 85-92.
21- Cho GC, Donovan TE, Chee WW, White SN. Tensile bone strength of polyvinyl siloxane impressions bonded to a custom tray as a function of drying time: part 1. J Prosthet Dent 1995; 73(5): 419-23.
22- Ongül D, Gökçen-Röhlig B, Şermet B, Keskin H. A comparative analysis of the accuracy of different direct impression techniques for multiple implants. Aust Dent J 2012; 57(2): 184-9.
23- Rismanchian M, Monirifard R. Implant impression techniques: A review article. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2008; 20(3): 234-42. [In Persian].
24- de Avila ED, de Matos Moraes F, Castanharo SM, Del’Acqua MA, de Assis Mollo F Jr. Effect of splinting in accuracy of two implant impression techniques. J Oral Implantol 2014; 40(6): 633-9.
25- Rutkunas V1, Ignatovic J. A technique to splint and verify the accuracy of implant impression copings with light-polymerizing acrylic resin. J Prosthet Dent 2014; 111(3): 254-6.
26- Tarib NA, Seong TW, Chuen KM, Kun MS, Ahmad M, Kamarudin KH. Evaluation of splinting implant impression techniques: two dimensional analyses. Eur J Prosthodont Restor Dent 2012; 20(1): 35-9.
27- Bajoghli F, Sabouhi M, Nosouhian S, Davoudi A, Behnamnia Z. Comparing the accuracy of three different impression materials in making duplicate dies. J Int Oral Health 2015; 7(7): 12-6.
چاپ شده
2021-01-11
استناد به مقاله
1.
سید فرزاد مقدسیSFM, رضا دارابیRD, منیره نیلیMN, پژمان نادریPN. تأثیر اسپلینت کردن در دقت قالب‌گیری ایمپلنت‌های دندانی با مواد قالب‌گیری سیلیکون تراکمی و سیلیکون افزایشی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11ژانویه2021 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:401-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1694

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد