ارزیابی اثر آنتی‌میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول و نانو سیلوردر برابر باکتری‌های شایع در کانال دندان‌های شیری با پالپ نکروز

  • Sakineh Shirali سکینه شیرعلی دستیار تخصصی گروه کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان(،اصفهان، ایران
  • Arezo Tahmoraspour آرزو طهمورث پور گروه میکروب‌شناسی، گروه علوم پایه‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خاصیت ضد عفونی کننده‌ی مواد پرکننده‌ی کانال ریشه در روش پالپکتومی، جهت حذف عوامل بیماری‌زای باقی‌مانده از کانال، بسیار مهم به نظر می‌رسد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر آنتی‌میکروبیال مخلوط زینک‌اکساید ‌اوژنول و درصدهای مختلف نانو‌سیلور در برابر باکتری‌های شایع در کانال دندان‌های شیری با پالپ نکروز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، خاصیت ضد میکروبی ترکیب نانوسیلور با غلظت‌های مختلف (0، 0/5، 1، 2، 5 درصد) و ZOE با روش تست تماس مستقیم بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس ‌موتانس و اشرشیاکولای مورد بررسی قرار گرفت. نانوسیلور با درصدهای مختلف در ترکیب با ZOE آماده شد، سپس در میکروپلیت قرار گرفت. سوسپانسیون استاندارد باکتری انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس ‌موتانس و اشرشیا‌کولای در مجاورت نمونه‌ها قرار داده و محیط کشت بی‌اچ‌آی‌براث بر روی گروه‌ها افزوده شد. پس از 1 ساعت، 1 روز، 2 روز و 7 روز از هر چاهک، محیط کشت برداشته و به نرمال‌سالین افزوده گردید و رقت‌های مورد نظر به دست آمد و بر روی محیط کشت بی‌اچ‌آی ‌آگار کشت داده شد. در نهایت تعداد کلنی‌های رشد یافته شمارش و داده‌های مطالعه با استفاده از آزمون‌های آماری واریانس دوطرفه و سه طرفه در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی22 تحلیل شد (0/05 = α).

یافته‌ها: میانگین تعداد کلنی‌ها در تمام غلظت‌های مخلوط زینک‌اکساید ‌اوژنول و نانوسیلور در برابر باکتری‌ها کاهش پیدا کرده و اختلاف معنی‌داری بود (0/05 > p value). میانگین تعداد کلنی‌ها در تمام غلظت‌ها با گذشت زمان نیز کاهش معنی‌داری داشت (0/05 > p value).

نتيجه‌گيری‌: نتایج نشان داد که افزودن نانوسیلور تا ۵ درصد به زینک‌اکساید اوژنول، باعث افزایش اثر ضد باکتریایی این ماده در برابر انتروکوکوس ‌فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس و اشرشیاکولای می‌شود و این خاصیت آنتی‌باکتریال در طول زمان حفظ می‌گردد.

کلید واژه‌ها: زینک اکسایداوژنول سمان، عامل آنتی‌باکتریال، ذرات نانو، پالپکتومی

مراجع

1. Reddy S, Ramakrishna Y. Evaluation of antimicrobial efficacy of various root canal filling materials used in primary teeth: a microbiological study. J Clin Pediatr Dent 2007; 31(3): 193-8.
2. Tchaou WS, Turng BF, Minah GE, Coll JA. In vitro inhibition of bacteria from root canals of primary teeth by various dental materials. Pediatr Dent 1995; 17(5): 351-5.
3. Pazelli LC, Freitas AC, Ito IY, Souza-Gugelmin MC, Medeiros AS, Nelson-Filho P. Prevalence of microorganisms in root canals of human deciduous teeth with necrotic pulp and chronic periapical lesions. Pesqui Odontol Bras 2003; 17(4): 367-71.
4. Hegde S, Lala PK, Dinesh RB, Shubha AB. An in vitro evaluation of antimicrobial efficacy of primary root canal filling materials. J Clin Pediatr Dent 2012; 37(1): 59-64.
5. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on pulp therapy for primary and young permanent teeth. Pediatr Dent 2009; 31(6): 179-86.
6. Bodrumlu E, Semiz M. Antibacterial activity of a new endodontic sealer against Enterococcus faecalis. J Can Dent Assoc 2006; 72(7): 637.
7. Gomes BP, Pedroso JA, Jacinto RC, Vianna ME, Ferraz CC, Zaia AA, et al. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of five root canal sealers. Braz Dent J 2004; 15(1): 30-5.
8. Hoelscher AA, Bahcall JK, Maki JS. In vitro evaluation of the antimicrobial effects of a root canal sealer-antibiotic combination against Enterococcus faecalis. Journal of endodontics 2006; 32(2):145-7.
9. Magalhães AP, Santos LB, Lopes LG, Estrela CR, Estrela C, Torres ÉM, Bakuzis AF, Cardoso PC, Carrião MS. Nanosilver application in dental cements. International Scholarly Research Notices 2012; 2012: 6.
10. Featherstone JD. The science and practice of caries prevention. J Am Dent Assoc 2000; 131(7): 887-99.
11. Hiraishi N, Yiu CK, King NM, Tagami J, Tay FR. Antimicrobial efficacy of 3.8% silver diamine fluoride and its effect on root dentin. J Endod 2010; 36(6): 1026-9.
12. Haghgoo R, Ataie M, Rezvani MB, Labibzadeh A. Evaluation of the effect of conventional varnish and nano-silver containing varnish on microleakage of amalgam restoration. Daneshvar Medicine 2013; 20(1): 85-90. [In Persian].
13. Sadeghi R, Owlia P, Rezvani MB, Taleghani F, Sharif F. An in-vitro comparison between antimicrobial activity of nanosilver and chlorhexidine against Streptococus sanguis and Actinomyces viscosus. Majallah-I-Dandanpizishki 2011; 23(4): 225-31. [In Persian].
14. Niakan M, Abbasi F, Hamedi R, Aliasghar E, Najafi F, Fatemi M. Evaluation of the antimicrobial effects of dental disinfectant solutions with Nano silver on oral current bacteria. J Res Dent Sci 2011; 8(2): 75-81. [In Persian].
15. Hernández-Sierra JF, Ruiz F, Pena DC, Martínez-Gutiérrez F, Martínez AE, Guillén AD, Tapia-Pérez H, Castañón GM. The antimicrobial sensitivity of Streptococcus mutans to nanoparticles of silver, zinc oxide, and gold. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2008; 4(3): 237-40.
16. Salas-López EK, Pierdant-Pérez M, Hernández-Sierra JF, Ruíz F, Mandeville P, Pozos-Guillén AJ. Effect of silver nanoparticle-added pit and fissure sealant in the prevention of dental caries in children. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2017; 41(1): 48-52.
17. Heyder M, Kranz S, Völpel A, Pfister W, Watts DC, Jandt KD, et al. Antibacterial effect of different root canal sealers on three bacterial species. Dent Mater 2013; 29(5): 542-9.
18. Al-Shwaimi E. Evaluation of antimicrobial effect of root canal sealers. Pakistan Oral & Dental Journal 2011; 31(2): 432-5.
19. Haghgoo R, Ahmadvand M, Nyakan M, Jafari M. Antimicrobial Efficacy of Mixtures of Nanosilver and Zinc Oxide Eugenol against Enterococcus faecalis. J Contemp Dent Pract 2017; 18(3): 177-81.
20. Alzaidy FA, Khalifa AK, Emera RM. The antimicrobial efficacy of nanosilver modified root canal sealer. European Journal of Research in Medical Sciences 2018; 6(1): 1-6.
21. Cobankara F, Altinoz H, Erganis O, Kav K, Belli S. In vitro antibacterial activities of root-canal sealers by using two different methods. Journal of Endodontics 2004; 30(1): 57-60.
22. Wu D, Fan W, Kishen A, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of the antibacterial efficacy of silver nanoparticles against Enterococcus faecalis biofilm. J Endod 2014; 40(2): 285-90.
23. Cox ST Jr, Hembree JH Jr, McKnight JP. The bactericidal potential of various endodontic materials for primary teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1978; 45(6): 947-54.
24. Navit S, Jaiswal N, Khan SA, Malhotra S, Sharma A, et al. Antimicrobial efficacy of contemporary Obturating materials used in primary teeth-an in-vitro study. J Clin Diagn Res 2016; 10(9): ZC09-ZC12.
25. Smadi L, Khraisat A, Al-Tarawneh SK, Mahafzah A, Salem A. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of nine root canal sealers: direct contact test. Odontostomatol Trop 2008; 31(124): 11-8.
26. Anumula L, Kumar S, Kumar VS, Sekhar C, Krishna M, Pathapati RM, et al. An assessment of antibacterial activity of four endodontic sealers on Enterococcus faecalis by a direct contact test: an in vitro study. ISRN Dent 2012; 2012: 989781.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
سکینه شیرعلیSS, شهرزاد جوادی‌نژادSJ, آرزو طهمورث پورAT. ارزیابی اثر آنتی‌میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول و نانو سیلوردر برابر باکتری‌های شایع در کانال دندان‌های شیری با پالپ نکروز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:254-63. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1698

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد