##article.return## ارزیابی اثر آنتی‌میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول و نانو سیلوردر برابر باکتری‌های شایع در کانال دندان‌های شیری با پالپ نکروز دانلود ##common.downloadPdf##